Milimo 3:1-26

  • Petro waponya mulema sikulombelela (1-10)

  • Makani aa Petro ku Kkoce lya Solomoni (11-26)

    • “Kubukulusya zintu zyoonse” (21)

    • Musinsimi uuli mbuli Musa (22)

3  Lino Petro a Johane bakali kutanta kunjila mutempele kuciindi cakukomba, awoola lyafwuka,*  awalo mwaalumi umwi iwakalemene kuzwa naakazyalwa wakalinyamudwe. Abuzuba bakali kumubikka munsi aamulyango watempele iwakali kwiitwa kuti Mulyango Weebeka, ikutegwa kalomba zipego zyaluse* kuli baabo bakali kunjila mutempele.  Mbwaakababonena buyo ba Petro a Johane kabayanda kunjila mutempele, wakatalika kubalomba kuti bamupe zipego zyaluse.  Pele Petro a Johane bakamulangisisya eelyo bakati: “Kotulanga.”  Aboobo wakabalangisisya, kalangila kuti balamupa cintu cimwi.  Pele Petro wakati: “Nsiliva angolida tandijisi pe, pele ndilakupa ncendijisi; Muzina lya Jesu Kristo muna Nazareta, ndati nyamuka, weende!”+  Aambe buyo boobo wakamujata kujanza lyalulyo akumwiimika.+ Ndilyonya maulu aakwe ango zyakwe zyakayumizyigwa;+  eelyo naakasotoka akwiima,+ wakatalika kweenda eelyo wakanjila ambabo mutempele, keenda akusotauka alimwi akutembaula Leza.  Alimwi bantu boonse bakamubona keenda akutembaula Leza. 10  Kunze lyaboobo, bakamuzyiba kuti ngomuntu uulya iwakali kukkala kalombelela zipego zyaluse ku Mulyango Weebeka watempele,+ eelyo bakagambwa akukkomana kapati akaambo kaceeco cakamucitikila. 11  Imuntu ooyo kacibajatilide ba Petro a Johane, bantu boonse caantoomwe bakabalikila kulimbabo kubusena bwakali kwiitwa kuti Kkoce lya Solomoni,+ kabagambidwe citaambiki. 12  Petro naakabona boobu, wakaambila bantu kuti: “Nobaalumi bamu Israyeli, nkaambo nzi ncomugambwa aceeci, alimwi nkaambo nzi ncomutulangila boobu mbuli kuti muntu ooyu twamupa kweenda munguzu zyesu tobeni naa akaambo kakubelekela Leza cakulyaaba? 13  Leza wa Abrahamu a Izaka a Jakobo,+ Leza wabamatata, wapa kuti alemekwe Mubelesi wakwe+ Jesu,+ ooyo nywebo ngomwakaaba+ akukaka kumbele lya Pilato, nokuba kuti walo wakali kuyanda kumwaangununa. 14  Inzya, mwakamukaka ooyo uusalala alimwi uululeme, alimwi mwakalomba kuti mwaangunwidwe uumbi, imuntu wakali mujayi,+ 15  kakuli mwakamujaya Musololi Mupati wabuumi.+ Pele Leza wakamubusya kuzwa kubafwu, aaka nkakaambo nkotucitila bumboni.+ 16  Lino muzina lyakwe, alimwi akwiinda mulusyomo ndotujisi muzina lyakwe, imuntu ooyu ngomubona alimwi ngomuzyi wayumizyigwa. Lusyomo ndotujisi mulinguwe lwapa kuti muntu ooyu apone cakumaninina kumbele lyanu nyoonse. 17  Lino bakwesu, ndilizyi kuti mwakacita zintu mukutazyiba+ mbubonya beendelezi banu mbobakacita abalo.+ 18  Pele munzila eeyi Leza wazuzikizya zintu nzyaakaambila limwi kumulomo wabasinsimi boonse, kuti Kristo wakwe wakali kuyoopenga.+ 19  “Aboobo, amweempwe+ akusanduka+ kutegwa zibi zyanu zimwaigwe,+ ikutegwa ziindi zyakukatalukwa zimusikile kuzwa kuli Jehova lwakwe,* 20  akuti amutumine Kristo ngwaakamusalila, nkokuti Jesu. 21  Ooyu weelede kukkala kujulu mane do zikasike ziindi zyakubukulusya zintu zyoonse nzyaakaamba Leza kumulomo wabasinsimi bakwe basalala bakaindi. 22  Mubwini Musa wakati: ‘Jehova* Leza wanu uyoomubusizya musinsimi uuli mbuli ndime akati kabanabokwanu.+ Mweelede kuziswiilila zintu zyoonse nzyamwaambila.+ 23  Mubwini kufwumbwa muntu uutamuswiilili Musinsimi ooyo uyoonyonyoonwa cakumaninina akati kabantu.’+ 24  Alimwi basinsimi boonse, kuzwida kuli Samuele abaabo ibakamutobela, boonse ibakaamba, bakaambilizya cakusalazya kujatikizya mazuba aaya.+ 25  Nywebo muli bana babasinsimi aabo alimwi bacizuminano eeco Leza ncaakapanga abamauso,+ naakaambila Abrahamu kuti: ‘Alimwi kwiinda mulunyungu lwako mikwasyi yoonse yaanyika iyoolongezyegwa.’+ 26  Leza naakabusya Mubelesi wakwe, wakasaanguna kumutuma kulindinywe,+ kuti azoomuleleke kwiinda mukusandula umwi aumwi wanu kuzwa kumicito yanu mibi.”

Bupanduluzi buyungizyidwe

Nkokuti, cakuma 3 koloko yakumazuba.
Naa “zipego zipegwa kubacete.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Mu Chigiriki, “kuzwa kubusyu bwa Jehova.” Amubone Makani Aayungizyidwe A5.