Milimo 16:1-40

  • Paulo wasala Timoteyo (1-5)

  • Cilengaano camwaalumi muna Makedoniya (6-10)

  • Kusanduka kwa Lidiya mu Filipi (11-15)

  • Paulo a Sila baangwa (16-24)

  • Mulindizi wantolongo amukwasyi wakwe babbapatizyigwa (25-34)

  • Paulo uyanda kuti balupati-pati balilekelele (35-40)

16  Aboobo wakasika ku Derbe aku Lustro.+ Eelyo ooko kwakali sikwiiya umwi uutegwa Timoteyo,+ mwana wamukaintu umwi imu Juda musyomi pele usyi wakali mu Giriki,  alimwi wakali kulumbaizyigwa abakwesu bamu Lustro a Ikoniyo.  Paulo wakayanda kuti aunke limwi a Timoteyo, eelyo wakamubweza akumupalula akaambo kaba Juda ibakali mumasena aayo,+ nkaambo boonse bakalizyi kuti usyi wakali mu Giriki.  Lino nobakali kuyaabwiinda muminzi, bakali kuyaabwaambila basyomi ibakali mumo milawo eeyo yakazuminanwa abaapostolo abaalu ibakali mu Jerusalemu kuti kabatobela njiyo.+  Aboobo, bamumbungano eezyo bakazumanana kuyumizyigwa mulusyomo alimwi bakali kuyaabuvwula buzuba abuzuba.  Alimwi, bakainda mu Fuligiya amucisi ca Galatiya+ nkaambo muuya uusalala wakabakasya kwaamba jwi mucooko ca Asiya.  Kunze lyaboobo, nobakaselemukila ku Musiya bakasolekesya kuunka ku Bituniya,+ pele muuya wa Jesu tiiwakabazumizya pe.  Aboobo bakaciindilila* cisi ca Musiya akuselemukila ku Trowa.  Eelyo masiku aayo Paulo wakabona cilengaano—mwaalumi umwi muna Makedoniya wakaliimvwi kamukombelezya kuti: “Amuzabukile okuno ku Makedoniya mutugwasye.” 10  Lino mbwaakabonena cilengaano eeco, twakasoleka kuunka ku Makedoniya katusyomede kuti Leza ngowakatwiita kuti twaambilizye makani mabotu kulimbabo. 11  Aboobo twakatanta bwato kuzwa ku Trowa akululama kunsumbu ya Samotrake, pele nobwakaca twakaunka ku Niapoli; 12  alimwi kuzwa kooko twakaunka ku Filipi,+ munzi weendelezyegwa aba Roma, walo uuyandika kapati mucooko ca Makedoniya. Twakakkala mumunzi ooyu kwamazuba aali mbwaabede. 13  Mubuzuba bwa Sabata twakazwa mumunzi akuunka kumbali lyamulonga, ooko nkotwakali kuyeeya kuti kwakali busena bwakukombela, eelyo twakakkala akutalika kukambaukila bamakaintu bakabungene. 14  Lino mukaintu umwi uutegwa Lidiya, iwakali kusambala zisani zyamubala wacisombo, uuzwa mumunzi wa Tiyatira+ alimwi mukombi wa Leza, wakali kuswiilila, aboobo Jehova* wakajalula moyo wakwe cakumaninina kuti abikkile maano kuzintu nzyaakali kwaamba Paulo. 15  Eelyo walo abamuŋanda yakwe nobakabbapatizyigwa,+ wakatukombelezya kuti: “Ikuti naa mwandibona ncobeni kuti ndilasyomeka kuli Jehova,* amuboole mukkale muŋanda yangu.” Eelyo wakatukombelezya mane twakaunka kuŋanda yakwe. 16  Lino cakacitika kuti notwakali kuunka kubusena bwakukombela twakaswaangana amubelesi umwi musimbi wakanjidwe muuya, idaimona lyakusondya.+ Wakali kubaletela mpindu mpati basimalelaakwe kwiinda mukusonda. 17  Musimbi ooyu wakazumanana kumutobela Paulo alimwi andiswe kumwi kazyaaboompolola kuti: “Baalumi aaba mbazike ba Leza Mupatikampatila+ alimwi baambilizya nzila yalufwutuko kulindinywe.” 18  Wakazumanana kucita boobu kwamazuba manji. Mane Paulo wakacimwa mpoonya wakacenguluka akwaambila muuya ooyo kuti: “Ndakulailila muzina lya Jesu Kristo kuti uzwe mulinguwe.” Eelyo muuya ooyo wakazwa mpoonya aawo.+ 19  Lino basimalelaakwe nobakabona kuti nzila yakujanina mpindu yamana,+ bakajata Paulo a Sila akubakwelela kumusika* kubaleli.+ 20  Nobakabasisya kubeendelezi batwaambo twabuleya, bakati: “Bantu aaba baunyonganya kapati munzi wesu.+ Mba Juda, 21  alimwi baambilizya ziyanza nzyotutazumizyidwe kutobela naa kucita mbwaanga tuli bana Roma.” 22  Alimwi nkamu yakababukila, mpoonya beendelezi batwaambo twabuleya nobakamana kubazapawida zisani zyabo, bakalailila kuti baumwe amisako.+ 23  Nobakamana kubauma kapati, bakabawaala muntolongo akulailila mulindizi wantolongo kuti abalinde cakulomya.+ 24  Akaambo kakuti wakalaililwa boobo, wakabawaala muntolongo yamukati akwaanga maulu aabo muziliba. 25  Pele akati kamasiku Paulo a Sila bakali kupaila akutembaula Leza munyimbo,+ alimwi baangenyina bakali kubaswiilila. 26  Mpoonya aawo kwakaba muzuzumo wanyika mupati cakuti ntalisyo zyantolongo zyakazungaanizyigwa. Alimwi milyango yoonse yakajaluka aciindi eeco azyaanzyo zyabo boonse zyakaangunuka.+ 27  Mulindizi wantolongo naakasinsimuka muŋonzi akubona kuti milyango yantolongo yakalijalukide, wakasomona panga lyakwe akuyanda kulijaya, kayeeya kuti baange batija.+ 28  Pele Paulo wakoongolola ajwi pati kati: “Utalijayi pe, nkaambo toonse nkotuli!” 29  Aboobo wakalomba malambe akuzuzila mukati, kazuzuma, wakabafwugamina ba Paulo a Sila. 30  Wakabagusya anze akubabuzya kuti: “Nobami, ino ncinzi ncondeelede kucita kutegwa ndifwutulwe?” 31  Bakati: “Kosyoma Mwami Jesu, eelyo ulafwutulwa, yebo abamuŋanda yako.”+ 32  Mpoonya bakamwaambila jwi lya Jehova* antoomwe abamuŋanda yakwe boonse. 33  Kumane wakabatola aciindi eeco camasiku akusanzya zilonda zyabo. Mpoonya walo abamuŋanda yakwe boonse bakabbapatizyigwa ndilyonya eelyo.+ 34  Wakabanjizya muŋanda yakwe akubabambila cakulya, eelyo walo abamuŋanda yakwe boonse bakakondwa kapati nkaambo lino wakamusyoma Leza. 35  Nobwakaca, beendelezi batwaambo twabuleya bakatuma bakapaso kuyakwaamba kuti: “Amubaangunune baalumi aabo.” 36  Mulindizi wantolongo wakaambila Paulo nzyobakaamba kuti: “Beendelezi batwaambo twabuleya batuma baalumi kuti nywebo nyobilo mwaangununwe. Aboobo lino amuzwe muunke muluumuno.” 37  Pele Paulo wakati kulimbabo: “Bakatukwibbauda abuleya notutakwe mulandu, nokuba kuti tuli bana Roma,+ akutuwaala muntolongo. Aboobo sena lino bayanda kutugusya kumbali? Peepe! Ababoole beni batugusye mbabo.” 38  Bakapaso bakatola majwi aaya kubeendelezi batwaambo twabuleya. Aaba bakayoowa nobakamvwa kuti baalumi aabo bakali bana Roma.+ 39  Eelyo bakaboola akubakombelezya, mpoonya nobakabagusya anze, bakabalomba kuti bazwe mumunzi ooyo. 40  Pele bakazwa muntolongo akuunka kuŋanda ya Lidiya; alimwi nobakabona bakwesu, bakabayumya-yumya+ bamane bakaunka.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “bakainda mu.”
Oobu bwakali busena nkobakali kuula akusambala zintu alimwi banamaleya nkobakali kuswaanganina.