Matayo 6:1-34

 • MULUMBE WAACILUNDU (1-34)

  • Amuleke kulitondezya kuti muliluleme (1-4)

  • Mbomweelede kupaila (5-15)

   • Mupailo wacikozyanyo (9-13)

  • Kuliimya kulya (16-18)

  • Lubono lwakujulu naa lwaanyika (19-24)

  • Kamuleka kulibilika (25-34)

   • Amuzumanane kusaanguna kuyandaula Bwami (33)

6  “Amucenjele kuti mutaciti bululami bwanu kumbele lyabantu kutegwa bamubone;+ buyo-buyo, tamukabi abulumbu kuzwa kuli Uso uuli kujulu.  Aboobo ciindi nomupa zipego zyaluse,* mutanoolizyi mweembo kumbele lyanu mbubonya basikuupaupa ameso mbobacita muzikombelo amunzila kutegwa batembaulwe abantu. Ncobeni ndimwaambila kuti, batambwida limwi bulumbu bwabo boonse.  Pele nywebo, nomupa zipego zyaluse, janza lyanu lyalumwensyi litazyibi ncolicita janza lyalulyo,  kutegwa zipego zyanu zyaluse zitabonwi abantu. Mpoonya Uso uubona zisisidwe uyoomupa bulumbu.+  “Alimwi ciindi nomupaila, mutanoociti mbuli basikuupaupa ameso,+ nkaambo balayanda kupaila kabaimvwi muzikombelo ampoiswaanganina migwagwa mipati kutegwa babonwe abantu.+ Ncobeni ndimwaambila kuti, batambwida limwi bulumbu bwabo boonse.  Pele ciindi nomupaila, amunjile muŋanda yanu, alimwi mwajala mulyango, amupaile kuli Uso uutalibonyi.+ Mpoonya Uso uutalibonyi uyoomupa bulumbu.  Ciindi nomupaila, mutanikwaambi majwi ngoonya cakwiinduluka-induluka mbuli bantu bamasi mbobacita, nkaambo bayeeya kuti bayoomvwugwa ikuti babelesya majwi manji.  Aboobo mutabi mbuli mbabo, nkaambo Uso ulizyi zintu nzyomuyandika+ kamutaninga akumulomba.  “Aboobo mboobu mbomweelede kupaila:+ “‘Taateesu ooli kujulu, alisalazyigwe+ zina lyako.+ 10  Abuboole Bwami bwako.+ Akucitwe kuyanda kwako+ ansi aano+ mbubonya mbuli kujulu. 11  Kotupa sunu cakulya* cesu cabuzuba obuno;+ 12  alimwi kotulekelela zibi* zyesu, mbubonya andiswe mbotubalekelela batubisyila.*+2 13  Alimwi utatunjizyi mumasunko,+ pele utuvwune kumubi.’+ 14  “Nkaambo kuti kamulekelela bantu milandu yabo, awalo Uso uuli kujulu uyoomulekelela;+ 15  pele kuti kamutalekeleli bantu milandu yabo, awalo Uso takamulekeleli milandu yanu.+ 16  “Ciindi nomuliimya kulya,+ amuleke kusyulungana kumeso mbuli basikuupaupa ameso, nkaambo balabisya kumeso* ikutegwa balibonye kubantu kuti baliimya kulya.+ Ncobeni ndimwaambila kuti, batambwida limwi bulumbu bwabo boonse. 17  Pele nywebo ciindi nomuliimya kulya, amunane mafwuta kumutwe akusamba kumeso, 18  ikutegwa mutalibonyi kuti muliimya kulya kubantu pele kuli Uso buyo uutalibonyi. Mpoonya Uso uubona zisisidwe uyoomupa bulumbu. 19  “Amuleke kuliyobweda lubono anyika,+ aawo mpoluligwa zyuuka* ankalaya alimwi ababbi mpobanjila akubba. 20  Muciindi caboobo, amuliyobwede lubono kujulu,+ kwalo nkolutaligwi azyuuka naa nkalaya+ alimwi ababbi nkobatanjili akubba. 21  Nkaambo ooko kuli lubono lwako, awalo moyo wako nkuuyooba. 22  “Liso ndelambe lyamubili.+ Ikuti liso lyako kalilangide buyo acintu comwe,* mubili wako woonse ulaba mumumuni.* 23  Pele ikuti liso lyako kalilaamunyono,*+ mubili wako woonse ulaba mumudima. Ikuti liso ilyeelede kuleta mumuni kumubili lyabija akutalika kuleta mudima, mubili woonse ulaba mumudima uusiya mbi. 24  “Taakwe uukonzya kubelekela basimalelo bobilo; nkaambo uyoosula umwi akuyanda umbi,+ naa uyoosyomeka kuli umwi akusampula umbi. Tamukonzyi kubelekela Leza alimwi a Lubono.+ 25  “Akaambo kaceeci ndimwaambila kuti: Amuleke kulibilika+ kujatikizya buumi bwanu kuti naa muyoolya nzi naa kuti muyoonywa nzi, noiba mibili yanu kuti muyoosama nzi.+ Sena buumi tabuyandiki kwiinda cakulya amubili kwiinda zyakusama?+ 26  Amulangisye bayuni bauluka mujulu;+ tabasyangi mbuto naa kutebula nokuba kuyobola mumatala, nokuba boobo Uso wakujulu ulabasanina. Sena tamuyandiki kwiinda mbabo? 27  Nguni akati kanu kwiinda mukulibilika uukonzya kuyungizya buumi bwakwe naaceya?*+ 28  Alimwi nkaambo nzi ncomulibilika amakani aazisani? Amwiiye kumaluba-luba aamusyokwe mbwaakomena; taabeleki nokuba kusuma; 29  pele ndimwaambila kuti naba Solomoni+ mubulemu bwakwe boonse kunyina naakasamide mbuli limwi lyayaaya. 30  Lino ikuti naa Leza mbwazisamika oobu zimena musyokwe iziliko sunu pele juunza zyayuma akusowelwa mumulilo, sena takaindi kumusamika nywebo, nywebo nobasilusyomo luniini? 31  Aboobo mutanoolibiliki+ akwaamba kuti, ‘Ino tuyoolya nzi?’ naa, ‘Ino tuyoonywa nzi?’ naa, ‘Ino tuyoosama nzi?’+ 32  Nkaambo zyoonse eezyi, nzyezintu bamasi nzyobayandaula kapati. Uso wakujulu ulizyi kuti muyandika zintu eezyi zyoonse. 33  “Aboobo, amuzumanane kusaanguna kuyandaula Bwami abululami bwakwe, eelyo zintu zimbi zyoonse eezyi ziyooyungizyigwa kulindinywe.+ 34  Aboobo mutanoolibiliki zyabuzuba butobela,+ nkaambo buzuba butobela bunoojisi zyakulibilika zyambubo. Buzuba bumwi abumwi bulijisi mapenzi aambubo aakkwene.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “zipego zipegwa kubacete.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Mu Chigiriki, “cinkwa.”
Mu Chigiriki, “zikwelete.”
Mu Chigiriki, “basizikwelete.”
Naa “tababikkili maano mbobalibonya kumeso.”
Mu Chigiriki, “nkoonkolekwa yamasiku.”
Naa “kalili kabotu.”
Naa “unoozwide mumuni.”
Mu Chigiriki, “kalitali kabotu; ndibi.”
Naa “kulampya buumi bwakwe abulamfwu bwakakokola nokaba komwe?” Amubone Makani Aayungizyidwe B14.