Matayo 19:1-30

  • Cikwati akulekana (1-9)

  • Cipego cakutakwata (10-12)

  • Jesu waleleka bana (13-15)

  • Mubuzyo wamulombwana muvwubi (16-24)

  • Kuliimya akaambo ka Bwami (25-30)

19  Jesu naakamanizya kwaamba zintu eezyi, wakazwa ku Galilaya akuboola kuminyinza ya* Judaya mutala lya Jordano.+  Alimwi makamu aabantu akamutobela, eelyo wakabaponya ooko.  Lino ba Farisi bakaboola kulinguwe kabajisi muzeezo wakumusunka, bakati: “Sena mwaalumi ulizumizyidwe kuleka mukaintu wakwe akaambo kakaambo kali koonse?”+  Wakaingula kuti: “Sena tiimwakabala kuti ooyo wakabalenga kuzwa kumatalikilo, wakalenga mwaalumi amukaintu+  alimwi wakati: ‘Akaambo kaceeci mwaalumi uyoosiya bausyi abanyina akukakatila kumukaintu wakwe, eelyo aaba bobilo bayooba mubili omwe’?+  Nkokuti tabacili bobilo, pele baba mubili omwe. Aboobo aabo Leza mbaaswaanganya kutabi muntu uubaandaanya.”+  Bakamubuzya kuti: “Ino nkaambo nzi Musa ncaakalailila kumupa lugwalo lwakumutanda akumuleka mukaintu?”+  Wakabaambila kuti: “Akaambo kakuyuma kwamyoyo yanu, Musa wakamuzumizya kuleka bamakaintu banu,+ pele oobo tabusyi mbocakabede kuzwa kumatalikilo.+  Ndimwaambila kuti kufwumbwa uuleka mukaintu wakwe ikutali akaambo kabwaamu,* akukwata umbi, wacita bumambe.”+ 10  Aboobo basikwiiya bakamwaambila kuti: “Ikuti oobo mbwaabede makani aamwaalumi amukaintu wakwe, nkokuti tacili cibotu kukwata.” 11  Wakabaambila kuti: “Tabali boonse bakonzya kucita boobo pe, ccita buyo aabo bajisi cipego.+ 12  Nkaambo kuli baalumi bamwi batakonzyi kukwata akaambo kakuti mbobakazyalwa oobo, alimwi kuli bamwi batakonzyi kukwata nkaambo bakacitwa boobo abantunyina, alimwi nkobali bakalilesya kukwata akaambo ka Bwami bwakujulu. Ooyo uukonzya kuzumanana kakunyina kukwata, akkale mbubonya oobo.”+ 13  Kumane bakamuletela bana basyoonto kutegwa abikke maanza alimbabo alimwi akuti abapailile, pele basikwiiya bakabakalalila.+ 14  Nokuba boobo Jesu wakati: “Amubaleke bana alimwi mutabakasyi pe kuboola kulindime, nkaambo Bwami bwakujulu mbwabaabo bali mbuli baaba.”+ 15  Mpoonya wakabikka maanza alimbabo amane wakazwa ooko. 16  Lino umwi muntu wakaboola kulinguwe akumubuzya kuti: “Omwiiyi, ncintu nzi cibotu ncondeelede kucita kutegwa ndikajane buumi butamani?”+ 17  Wakamubuzya kuti: “Nkaambo nzi ncondibuzya kujatikizya cintu cibotu? Kuli buyo mubotu omwe.+ Pele kuti koyanda kuyooba abuumi, kozumanana kubamba milawo.”+ 18  Wakati kulinguwe: “Iili eeyo?” Jesu wakati: “Utajayi,+ utaciti bumambe,+ utabbi,+ utalengeleli kaambo,+ 19  lemeka bauso abanyoko,+ alimwi weelede kuyanda simukobonyoko mbubonya mbuli mboliyanda omwini.”+ 20  Mulombwana ooyo wakati kulinguwe: “Ndilaitobela yoonse eeyi; ino ncinzi ncendicibulizyide?” 21  Jesu wakamwaambila kuti: “Ikuti koyanda kulondoka,* koya ukasambale zintu zyako akupa bacete, eelyo uyooba alubono kujulu;+ wamana uboole ube sikunditobela.”+ 22  Mulombwana ooyo naakamvwa boobu, wakaunka katyompedwe, nkaambo wakajisi lubono lunji.+ 23  Mpoonya Jesu wakaambila basikwiiya bakwe kuti: “Ncobeni ndimwaambila kuti cinooli ciyumu kumuntu muvwubi kunjila mu Bwami bwakujulu.+ 24  Alimwi ndimwaambila kuti, ncuuba-uba kunkamela ikwiinda mukapulo kanyeleti kwiinda mbocibede kumuntu muvwubi kunjila mu Bwami bwa Leza.”+ 25  Basikwiiya nobakamvwa boobo bakagambwa kapati akwaamba kuti: “Ino nguni mubwini uukonzya kufwutuka?”+ 26  Kabalangisyide, Jesu wakabaambila kuti: “Kubantu eeci tacikonzyeki, pele kuli Leza zintu zyoonse zilakonzyeka.”+ 27  Mpoonya Petro wakamwiingula kuti: “Bona! Twasiya zintu zyoonse akutobela nduwe; aboobo ino ncinzi ncotuyoojana?”+ 28  Jesu wakabaambila kuti: “Ncobeni ndimwaambila kuti, mukulengulula, iciindi Mwanaamuntu aakukkala acuuno cakwe cabwami cabulemu, nywebo nomwanditobela anywebo muyookkala azyuuno zyabwami zili 12, akubeteka misyobo iili 12 ya Israyeli.+ 29  Alimwi kufwumbwa wakasiya maanda naa banabokwabo naa bacizyi naa bausyi naa banyina naa bana naa myuunda akaambo kazina lyangu, uyootambula zintu ziyungizyidwe ziindi zili 100 alimwi akukona buumi butamani.+ 30  “Pele banji bakusaanguna bayooba bakumamanino abaabo bakumamanino bayooba bakusaanguna.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “kumasena aayengelede.”
Naa “koonana ikutali kwamumulawo.” Mu Chigiriki, “por·neiʹa.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa “kumaninina.”