Matalikilo 9:1-29

  • Malailile kubantu boonse (1-7)

    • Mulawo kujatikizya bulowa (4-6)

  • Cizuminano cafulicoongo (8-17)

  • Businsimi kujatikizya lunyungu lwa Nowa (18-29)

9  Leza wakamulongezya Nowa abana bakwe akubaambila kuti: “Amuzyalane muvwule akuzuzya nyika.+  Banyama bamusyokwe boonse azilenge zyuuluka mujulu zyoonse azilenge zyoonse zyeenda anyika alimwi answi zyamulwizi ziyoozumanana kumuyoowa. Lino zyapegwa mumaanza aanu.*+  Banyama baumi boonse bayoomubeda zilyo.+ Ndamupa zyoonse, mbubonya mbondakamupa zisyumani.+  Pele tamweelede kulya+ nyama antoomwe abuumi bwayo, nkokuti bulowa bwayo.+  Kunze lyaboobo bulowa bwanu ndiyoobuyandaula. Ndiyoobuyandaula kumaanza aazilenge zipona zyoonse; alimwi ndiyoobuyandaula buumi bwamuntu kujanza lyamuntu uujaya munyina.+  Kufwumbwa uutila bulowa bwamuntu, awalo bulowa bwakwe buyootilwa amuntu+ nkaambo Leza wakalenga muntu mucinkozya cakwe.+  Pele nywebo amuzyalane muvwule, mube banji akuzuzya nyika.”+  Mpoonya Leza wakaambila Nowa abana bakwe kuti:  “Lino ndapanga cizuminano andinywe+ alimwi abana banu mbomuyoozyala, 10  alimwi azilenge zyuumi zyoonse nzyomuli limwi, bayuni, banyama azilenge zyoonse nzyomuli limwi anyika, eezyo zyoonse izyakazwa mubwato, nkokuti zilenge zyoonse zipona munyika.+ 11  Inzya, ndapanga cizuminano eeci andinywe cakuti: Tandikanyonyooni kabili zilenge* zyoonse azambangulwe, alimwi zambangulwe talikainyonyooni limbi nyika.”+ 12  Alimwi Leza wakayungizya kuti: “Eeci ncecitondezyo cacizuminano ncendapanga akati kandinywe andime alimwi azilenge zyuumi nzyomuli limwi kusikila kumazyalani aaboola. 13  Ndabikka fulicoongo wangu mukkumbi, alimwi uyooba citondezyo cacizuminano akati kandime anyika. 14  Kufwumbwa buyo ndaleta kkumbi atala aanyika, fulicoongo unoolibonya mukkumbi. 15  Masimpe ndiyoociyeeya cizuminano cangu ncindakapanga akati kandime andinywe alimwi azilenge zyuumi zyamisyobo yoonse; alimwi maanzi taakabi limbi zambangulwe linyonyoona baumi boonse.+ 16  Alimwi fulicoongo uyoolibonya mukkumbi, eelyo ndiyoomubona alimwi ndiyooyeeya cizuminano citamani icili akati ka Leza azilenge zyamisyobo yoonse izipona anyika.” 17  Leza wakainduluka kwaambila Nowa kuti: “Eeci ncecitondezyo cacizuminano ncindapanga akati kandime azilenge zyoonse izipona anyika.”+ 18  Bana ba Nowa ibakazwa mubwato mbaaba: Semu, Hamu a Jafeti.+ Kumbele Hamu wakazyala Kanana.+ 19  Aaba botatwe mbabakali bana ba Nowa, alimwi bantu boonse munyika bakazwa kulimbabo akumwaika kuya kumasena aambi.+ 20  Lino Nowa wakaba mulimi, eelyo wakalima muunda wamisaansa. 21  Bumwi buzuba naakanywa waini, wakakolwa eelyo wakasamununa zisani zyakwe mutente lyakwe. 22  Hamu, usyi Kanana, wakabona bausyi kabali mantanda kumane wakazwa anze akuyakwaambila banabokwabo bobilo. 23  Aboobo Semu a Jafeti bakabweza jansi akulibikka aamagwezyo aabo, kumane bakanjila cifwuteesule mutente. Bakabavwumba bausyi kumwi kabalangide kumbi, aboobo kunyina nobakabona mantanda aabausyi. 24  Lino naakakololokwa Nowa akuzyiba ncaakacita mwanaakwe muniini, 25  wakati: “Aasinganizyigwe Kanana.+ Abe muzike wabazike kubanabokwabo.”+ 26  Alimwi wakayungizya kuti: “Aatembaulwe Jehova, Leza wa Semu,Alimwi Kanana abe muzike wa Semu.+ 27  Leza ape Jafeti busena bupati,Alimwi akkale mumatente aa Semu. Kanana abe muzike akuli Jafeti.” 28  Nolyakainda Zambangulwe, Nowa wakazumanana kupona myaka iili 350.+ 29  Aboobo myaka yoonse Nowa njaakapona yakali 950, mpoonya wakafwa.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “zyapegwa kuti muzyeendelezye.”
Naa “zintu zipona.”