Matalikilo 1:1-31

 • Kulengwa kwajulu anyika (1, 2)

 • Mazuba aali cisambomwe aakulenga nyika (3-31)

  • Buzuba Bwakusaanguna: mumuni; syikati amasiku (3-5)

  • Buzuba Bwabili: mulengalenga (6-8)

  • Buzuba Bwatatu: nyika njumu alimwi azisyango (9-13)

  • Buzuba Bwane: mimuni yakujulu (14-19)

  • Buzuba Bwasanu: inswi abayuni (20-23)

  • Buzuba Bwacisambomwe: banyama baanyika abantu (24-31)

1  Kumatalikilo, Leza wakalenga julu anyika.+  Lino nyika yakanyina cintu cili coonse alimwi yakalipilingene, alimwi kwakali maanzi koonse-koonse amudima atala aamaanzi malamfwu,+ eelyo muuya wa Leza*+ wakali kweendeenda atala aamaanzi.+  Lino Leza wakati: “Akube mumuni.” Mpoonya kwakaba mumuni.+  Kumane boobo, Leza wakabona kuti mumuni mubotu, alimwi Leza wakatalika kwaandaanya mumuni amudima.  Mpoonya Leza wakaulika mumuni kuti Syikati, pele mudima wakawuulika kuti Masiku.+ Eelyo kwakaba mangolezya alimwi kwakaba mafwumofwumo, buzuba bwakusaanguna.  Mpoonya Leza wakati: “Akube mulengalenga+ akati kamaanzi, alimwi akube kwaandaana akati kamaanzi amaanzinyina.”+  Kumane Leza wakapanga mulengalenga alimwi wakaandaanya maanzi aakali kunsi aamulengalenga kuli yaayo aakali atala aamulengalenga.+ Eelyo kwakaba mbubonya oobo.  Kumane Leza wakaulika mulengalenga kuti Julu. Eelyo kwakaba mangolezya alimwi kwakaba mafwumofwumo, buzuba bwabili.  Mpoonya Leza wakati: “Maanzi aali kunsi aajulu aabungikwe antoomwe mubusena bomwe kutegwa nyika njumu ilibonye.”+ Eelyo kwakaba mbubonya oobo. 10  Leza wakaulika insi njumu kuti Nyika,+ pele maanzi aakabungikwa wakaaulika kuti Lwizi.+ Mpoonya Leza wakabona kuti ncibotu.+ 11  Mpoonya Leza wakati: “Akumene bwizu anyika, zisyango zizyala micelo yanseke azisamu zizyala micelo, cimwi acimwi kweelana amusyobo waco, kube micelo iijisi nseke anyika.” Eelyo kwakaba mbubonya oobo. 12  Alimwi anyika kwakatalika kumena bwizu, zisyango zizyala micelo yanseke+ azisamu zizyala micelo, cimwi acimwi kweelana amusyobo waco. Mpoonya Leza wakabona kuti ncibotu. 13  Eelyo kwakaba mangolezya alimwi kwakaba mafwumofwumo, buzuba bwatatu. 14  Mpoonya Leza wakati: “Akube mimuni+ mumulengalenga kutegwa kube kwaandaana akati kasyikati amasiku,+ alimwi ibe zitondezyo zyaziindi, mazuba amyaka.+ 15  Mimuni eeyo inoomunika mumulengalenga kumunikila nyika.” Eelyo kwakaba mbubonya oobo. 16  Mpoonya Leza wakapanga mimuni yobilo mipati, mumuni mupati uumunika* syikati+ alimwi amumuni muniini uumunika masiku, alimwi anyenyeezi.+ 17  Aboobo Leza wakaibikka mumulengalenga kutegwa kaimunikila nyika 18  akuti kaimunika syikati amasiku akupa kuti kakuba kwaandaana akati kamumuni amudima.+ Mpoonya Leza wakabona kuti ncibotu. 19  Eelyo kwakaba mangolezya alimwi kwakaba mafwumofwumo, buzuba bwane. 20  Mpoonya Leza wakati: “Akube misyobo-misyobo minji yazilenge zyuumi mumaanzi azilenge zyuuluka, zyuuluke atala aanyika mumulengalenga.”+ 21  Alimwi Leza wakalenga zilenge zipati zyamulwizi azilenge zyoonse zipona mumaanzi, izyakazula mumaanzi kweelana amisyobo yazyo, alimwi azilenge zyoonse zyuuluka kweelana amusyobo wazyo. Mpoonya Leza wakabona kuti ncibotu. 22  Aboobo Leza wakazilongezya, wakati: “Amuzyalane, muvwule akuzuzya maanzi aamulwizi,+ azyalo zilenge zyuuluka zivwule munyika.” 23  Eelyo kwakaba mangolezya alimwi kwakaba mafwumofwumo, buzuba bwasanu. 24  Mpoonya Leza wakati: “Anyika akube zilenge zipona kweelana amisyobo yazyo, banyama bavwubwa, banyama bakalaba* abanyama bamusyokwe kweelana amisyobo yabo.”+ Eelyo kwakaba mbubonya oobo. 25  Alimwi Leza wakalenga* banyama bamusyokwe kweelana amisyobo yabo alimwi abanyama bavwubwa kweelana amisyobo yabo abanyama boonse bakalaba ansi kweelana amisyobo yabo. Mpoonya Leza wakabona kuti ncibotu. 26  Mpoonya Leza wakati: “Atulenge+ muntu mucinkozya cesu,+ kweelana ambotubede,+ beendelezye nswi zyamulwizi azilenge zyuuluka mujulu alimwi abanyama bavwubwa anyika yoonse abanyama boonse bakalaba anyika.”+ 27  Aboobo Leza wakalenga muntu mucinkozya cakwe, wakamulenga mucinkozya ca Leza; wakalenga mwaalumi amukaintu.+ 28  Mpoonya Leza wakabalongezya akubaambila kuti: “Amuzyalane muvwule, muzuzye nyika+ akuyeendelezya,+ alimwi amweendelezye+ nswi zyamulwizi azilenge zyuuluka mujulu azilenge zyoonse zyeenda anyika.” 29  Kumane Leza wakati: “Ndamupa zisyango zyoonse zizyala micelo yanseke zili anyika yoonse azisamu zyoonse zizyala micelo. Ndamupa kuti kamulya.+ 30  Alimwi banyama bamusyokwe boonse azilenge zyuuluka mujulu azilenge zyuumi zyoonse zyeenda anyika ndazipa matewo abwizu kuti zibe zyakulya zyazyo.”+ Eelyo kwakaba mbubonya oobo. 31  Mpoonya Leza wakabona kuti zintu zyoonse nzyaakalenga, nzibotu kapati.+ Eelyo kwakaba mangolezya alimwi kwakaba mafwumofwumo, buzuba bwacisambomwe.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “nguzu zya Leza.”
Naa “weendelezya.”
Naa “banyama beenda,” kulibonya kuti babikkilizya banyama balaamaamba alimwi abanyama bamisyobo iimbi.
Ibbala lya Chihebrayo ilyasandululwa kuti “wakalenga” mukapango aaka liliindene abbala lyakuti “wakalenga” ilyakabelesyegwa mukapango 1, 21, 27 a 2:3 alimwi lyaamba “kupanga” naa “kucita.”