Marko 13:1-37

 • MAMANINO AA BWEENDE BWAZINTU (1-37)

  • Nkondo, mizuzumo yanyika, nzala (8)

  • Makani mabotu aleelede kukambaukwa (10)

  • Mapenzi mapati (19)

  • Kuboola kwa Mwanaamuntu (26)

  • Cikozyanyo camukuyu (28-31)

  • Amulangile (32-37)

13  Naakali kuzwa mutempele, umwi wabasikwiiya bakwe wakati kulinguwe: “Omwiiyi, langa! Kubota mabwe aaya amayake aaya!”+  Pele Jesu wakamwaambila kuti: “Tee waabona ngemunya mayake aaya mapati? Taakwe bbwe liyoocaala aano atala aabbwenyina kakunyina kukolomonwa.”+  Mpoonya naakakkede aa Cilundu ca Maolifa kalilibonya tempele, Petro, Jakobo, Johane alimwi a Andreya bakamubuzya kumbali kuti:  “Kotwaambila, ino ndilili zintu eezyi noziyooba alimwi ncinzi ciyooba citondezyo cakuti mamanino aazintu zyoonse eezyi alaafwaafwi kusika?”+  Aboobo Jesu wakatalika kubaambila kuti: “Amulangisye kuti kutabi muntu uumweena.+  Banji bayooboola muzina lyangu, kabati, ‘Ndime nguwe,’ eelyo bayakweena bantu banji.  Kunze lyaboobo, mwaakumvwa nkondo mumasena aalaafwaafwi amasena aali kule, mutakayoowi pe; eezyi zintu zyeelede kucitika, pele mamanino taanasika.+  “Nkaambo cisi ciyoobukila cisinyina abwami buyoobukila bwaminyina;+ kuyooba mizuzumo yanyika mumasena aaindene-indene; alimwi kuyooba nzala.+ Eezyi ngamatalikilo aamapenzi aali mbuli kumyongwa kwamukaintu uuyanda kutumbuka.+  “Pele nywebo, amucenjele. Bantu bayoomutola kunkuta,+ alimwi muyakuumwa muzikombelo+ akwiimikwa kumbele lyabeendelezi alimwi abami akaambo kandime kuti bukabe bumboni kulimbabo.+ 10  Alimwi mumasi oonse, makani mabotu aleelede kukambaukwa cakusaanguna.+ 11  Lino nobamutola kunkuta, mutalibiliki kuti muyakwaamba nzi; pele kufwumbwa ncomuyoopegwa aciindi eeco, amukaambe, nkaambo tamuli ndinywe mwaambaula pe, pele muuya uusalala nguwaambaula.+ 12  Kunze lyaboobo, muntu uyakwaaba munyina kuti ajaigwe, ausyi uyakwaaba mwanaakwe, abana bayoobukila bazyali babo akubajazya.+ 13  Alimwi muyoosulwa abantu boonse akaambo kazina lyangu.+ Pele ooyo uuliyumya kusikila kumamanino+ uyoofwutulwa.+ 14  “Pele mwaakubona cintu cisesemya+ cileta lunyonyooko kaciimvwi abusena mpociteelede (ooyo uubala abelesye maano), mpoonya aabo bali mu Judaya bakatalike kutijila kumalundu.+ 15  Muntu uuli aciluli caŋanda atakaseluki naa kunjila muŋanda yakwe kuti agusye cintu cili coonse; 16  awalo muntu uuli mumuunda atakapiluki kuzintu nzyaasiya kuyoobweza cisani cakwe caatala. 17  Maawe kuli bamakaintu bamitide abaabo banyonsya bana kumazuba aayo!+ 18  Kamuujisi kupaila kutegwa eeci citakacitiki ciindi camupeyo; 19  nkaambo mazuba aayo ayooba mazuba aamapenzi+ aatanacitikide kuzwa kumatalikilo aazilenge eezyo nzyaakalenga Leza kusikila ciindi eeco, alimwi kunyina naayooba limbi pe.+ 20  Mubwini, ikuti Jehova* naatakaafwiinsya mazuba aayo, kunyina muntu wakali kukonzya kufwutuka. Pele akaambo kabasale aabo mbasalide, waafwiinsya mazuba.+ 21  “Alimwi ikuti umwi akamwaambile kuti, ‘Amubone! Ngooyu Kristo,’ naa, ‘Amubone! Nguulya,’ mutakasyomi pe.+ 22  Nkaambo ba Kristo bakubeja abasinsimi+ bakubeja bayoobuka akucita zitondezyo azintu zigambya ikutegwa, ikuti kacikonzyeka bakeene abasale. 23  Pele nywebo amucenjele.+ Ndamwaambila zintu zyoonse kazitanacitika. 24  “Pele kumazuba aayo, aakwiinda mapenzi aayo, izuba liyoosizyigwa, awalo mwezi taukamuniki,+ 25  alimwi nyenyeezi zinooyooloka kuzwa kujulu alimwi nguzu zyakujulu ziyoozungaanizyigwa. 26  Mpoonya bayoobona Mwanaamuntu+ kaboola mumakumbi kajisi nguzu zinji abulemu.+ 27  Aboobo uyootuma bangelo alimwi bayoobunganya basale bakwe antoomwe kuzwa kumyuwo yone,* kuzwa kumagolelo aanyika kusikila kumagolelo aajulu.+ 28  “Lino amwiiye cikozyanyo eeci kumukuyu: Mboyatalikila buyo kusyuuka mitabi yanguwo akuba amatuvwu, mulazyiba kuti mainza alaafwaafwi.+ 29  Mbubonya buyo andinywe, mwaakubona zintu eezyi kazicitika, amukazyibe kuti ulaafwaafwi, uli amulyango.+ 30  Ncobeni ndimwaambila kuti izyalani eeli talikamani pe kusikila zintu zyoonse eezyi zikacitike.+ 31  Julu anyika ziyoomana,+ pele majwi aangu taakamani pe.+ 32  “Kujatikizya buzuba oobo naa ciindi, kunyina uuzyi pe, nobaba bangelo kujulu naba Mwana, pele buyo Taata.+ 33  Amulangile, amupakamane,+ nkaambo tamuzyi ciindi cibikkidwe nociyoosika.+ 34  Cili mbuli muntu wakaya kucisi cimbi iwakasiya ŋanda yakwe akupa nguzu bazike bakwe,+ aumwi wakapegwa mulimo wakwe akulailila sikulindila mulyango kuti kapakamene.+ 35  Aboobo amulangile, nkaambo tamuzyi mukamwini ŋanda naboola,+ naa uyooboola kumangolezya naa akati kamasiku naa kubucedo* naa mafwumofwumo,+ 36  kutegwa asika cakutayeeyelwa, atamujani nywebo kuti muloona.+ 37  Pele ncondimwaambila, alimwi ndaambila boonse kuti: Amulangile.”+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “kumabazu one aanyika.”
Mu Chigiriki, “ciindi mukombwe nalila.”