Malaki 3:1-18

 • Mwami mwini-mwini waboola kusalazya tempele lyakwe (1-5)

  • Mutumwa wacizuminano (1)

 • Bantu bakulwaizyigwa kuti bajokele kuli Jehova (6-12)

  • Jehova tacinci pe (6)

  • “Amujokele kulindime, eelyo andime ndilaboola kulindinywe” (7)

  • ‘Amulete zyakkumi zyoonse, eelyo Jehova ulamupoomweda zileleko’ (10)

 • Balulami ababi (13-18)

  • Bbuku lyakwiibalusya lyalembwa kumbele lya Leza (16)

  • Lwiindano luliko akati kabalulami ababi (18)

3  “Bona! Mebo ndilatuma mutumwa wangu, eelyo uyoondibambila nzila.+ Alimwi cakutayeeyelwa Mwami mwini-mwini, ooyo ngomuyanda, uyooboola kutempele lyakwe,+ awalo mutumwa wacizuminano, ooyo ngomukkomanina, uyooboola. Bona! Uyooboola ncobeni,” mbwaamba Jehova wamakamu.  “Pele ino nguni uuyooliyumya ibuzuba mbwayooboola, alimwi ino nguni uuyakwiima nji aakulibonya? Nkaambo unooli mbuli mulilo wasikunyengulula akusalazya lubulo ambuli nsipa+ yabasikuwasya zisani.  Uyookkala mbuli sikunyengulula asikusalazya nsiliva,+ eelyo uyoosalazya bana ba Levi; uyoobasalazya mbuli ngolida ambuli nsiliva, eelyo bayooba bantu ba Jehova ibatuula zituuzyo zyacipego mubululami.  Aboobo cituuzyo cacipego ca Juda alimwi aca Jerusalemu ciyoomubotela Jehova, mbubonya mbuli kumazuba aakaindi ambuli kumyaka yansiku.+  “Ndiyooboola afwaafwi andinywe kuti ndimubeteke, aboobo ndiyoofwambaana kuba kamboni uubapa mulandu balozi,+ basimamambe, basikukonka cakubeja+ alimwi abaabo baunina mubelesi zyakuvwola zyakwe,+ badyaaminina mukamufwu alimwi amucaala,+ alimwi abaabo batayandi kugwasya muzwakule.+ Aaba tabandiyoowi mebo pe,” mbwaamba Jehova wamakamu.  “Nkaambo ndime Jehova; tandicinci pe.*+ Nywebo muli bana ba Jakobo; tiimwamana pe.  Kuzwa kumazuba aabamauso mwali kuleya kumilawo yangu alimwi tiimwaibamba pe.+ Amujokele kulindime, eelyo andime ndilaboola kulindinywe,”+ mbwaamba Jehova wamakamu. Pele nywebo mubuzya kuti: “Ino tulajoka buti?”  “Sena muntu uulya maila weelede kumubbida Leza? Pele nywebo muluujisi kundibbida.” Mwabuzya kuti: “Ino twakubbida buti?” “Muumakani aazyakkumi alimwi azyakusanga.  Ncobeni mulisinganizyidwe, nkaambo muluujisi kundibbida​—cisi coonse mbocizulwa ciluujisi kucita boobo. 10  Amuzilete muciyobwedo+ zyakkumi zyoonse, kutegwa kube cakulya muŋanda yangu;+ alimwi amundisole buyo munzila eeyi,” mbwaamba Jehova wamakamu, “mubone naa tandikoomujalwida milyango yakujulu+ akumupoomweda zileleko zinji kapati cakuti tamukoobulizya cintu cili coonse.”+ 11  “Alimwi ndiyoomukalalilila sikunyonyoona,* eelyo takanyonyooni micelo iizwa munyika yanu, awalo musaansa uuli mumuunda wanu taukaalilwi kuzyala micelo,”+ mbwaamba Jehova wamakamu. 12  “Masi oonse ayoomwaamba kuti mulilelekedwe,+ nkaambo nywebo muyooba cisi cikkomanisya,” mbwaamba Jehova wamakamu. 13  “Mwabelesya majwi mabi kapati kulindime,” mbwaamba Jehova. Lino nywebo mubuzya kuti: “Ino ncibi nzi ncotwaamba akati kesu kujatikizya nduwe?”+ 14  “Mwaamba kuti, ‘Tacigwasyi pe kubelekela Leza.+ Ino nimpindu nzi njotwajana mukuzuzikizya mikuli yesu kulinguwe alimwi amukweenda katuuside kumbele lya Jehova wamakamu? 15  Lino basikulisumpula tubabona kuti balilelekedwe. Abalo basimucita zibi balazwidilila.+ Tabayoowi kusunka Leza pele balekwa buyo kakunyina akusubulwa.’” 16  Aciindi eeco aabo bamuyoowa Jehova bakali kwaambaula, umwi amweenzinyina, awalo Jehova wakali kubikkila maano akuswiilila. Mpoonya ibbuku lyakwiibalusya lyakalembwa kumbele lyakwe+ kujatikizya baabo bamuyoowa Jehova alimwi abaabo bazinzibala kuyeeya* zina lyakwe.+ 17  “Lino bayooba bantu bangu,”+ mbwaamba Jehova wamakamu, “mubuzuba mbondiyoopanga lubono luyandisi.+ Ndiyoobafwida lubomba, mbubonya muntu mbwamufwida lubomba mwanaakwe uumubelekela.+ 18  Eelyo nywebo muyoolubona alimwi lwiindano luliko akati kamuntu mululami amubi,+ akati kayooyo uubelekela Leza ayooyo uutamubelekeli.”

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “tiindacinca pe.”
Ambweni kwaamba cipenzyo cazyuuka.
Naa “bayeeya.” Naa ambweni, “bayandisya.”