Luka 21:1-38

 • Tukkobili tobilo twamukamufwu mucete (1-4)

 • CITONDEZYO CAZINTU ZIBOOLA KUMBELE (5-36)

  • Nkondo, mizuzumo yanyika mipati, zilwazi, nzala (10, 11)

  • Jerusalemu wazingulukwa ampi zyabasikalumamba (20)

  • Ciindi cibikkidwe cabamasi (24)

  • Kuboola kwa Mwanaamuntu (27)

  • Cikozyanyo camukuyu (29-33)

  • Amupakamane (34-36)

 • Jesu ulayiisya mutempele (37, 38)

21  Lino naakalanga, wakabona bavwubi kababikka zipego zyabo muzibikkilo zyamali.*+  Mpoonya wakabona mukamufwu umwi mucete kabikka oomo tukkobili tobilo* tujisi mpindu nsyoonto kapati,+  eelyo wakati: “Ncobeni ndimwaambila kuti mukamufwu ooyu mucete wabikka mali manji kwiinda boonse.+  Nkaambo boonse babikka zipego zyazintu kuzwa kuli zyeezyo ziindilide, pele mukaintu ooyu abucete bwakwe,* wabikka mali oonse ngaali kuponena.”+  Mpoonya aciindi cimwi bamwi nobakali kwaambaula kujatikizya mbolyakabotesyedwe tempele amabwe mabotu azintu zyakaabidwe kuli Leza,+  wakati: “Kujatikizya zintu eezyi nzyomubwene, imazuba ayoosika eelyo nokutakabi bbwe liyoocaala aano atala aabbwenyina kakunyina kukolomonwa.”+  Mpoonya bakamubuzya, balaamba: “Omwiiyi, ino ndilili mubwini zintu eezyi noziyooba, alimwi ncinzi ciyooba citondezyo cituzyibya noziyoocitika zintu eezyi?”+  Wakati: “Amulangisye kuti muteenwi,+ nkaambo banji bayooboola muzina lyangu, kabati, ‘Ndime nguwe,’ alimwi akuti, ‘Ciindi cibikkidwe cilaafwaafwi.’ Mutakabatobeli pe.+  Kunze lyaboobo, mwaakumvwa nkondo amanyongwe, mutakayoowi pe. Nkaambo eezyi zintu zyeelede kusaanguna kucitika, pele mamanino taakacitiki ndilyonya eelyo pe.”+ 10  Mpoonya wakabaambila kuti: “Cisi ciyoobukila cisinyina+ abwami buyoobukila bwaminyina.+ 11  Kuyooba mizuzumo yanyika mipati, alimwi mumasena aaindene-indene kuyooba nzala azilwazi;+ alimwi bantu bayoobona zintu ziyoosya azitondezyo zigambya zizwa kujulu. 12  “Pele zintu eezyi zyoonse kazitanacitika, bantu bayoomujata akumupenzya,+ bayoomutola kuzikombelo akuntolongo. Muyootolwa kubami akubeendelezi akaambo kazina lyangu.+ 13  Eeci ciyoomupa coolwe cakuti mupe bumboni. 14  Aboobo, mumyoyo yanu mutalipenzyi kweezyeezya mbomuya kulivwuna,+ 15  nkaambo ndiyoomupa majwi abusongo, eezyo basikumukazya boonse nzyobatakakonzyi kukaka naa kukazya.+ 16  Kunze lyaboobo, nobaba bazyali, banabokwanu, basazinyoko abalongwe bayoomwaaba alimwi nobamwi bayoomujaya,+ 17  alimwi muyoosulwa abantu boonse akaambo kazina lyangu.+ 18  Nokuba boobo, kunyina kasusu kakumitwe yanu nokaba komwe ikayoonyonyooka.+ 19  Kwiinda mukuliyumya kwanu, muyoofwutula buumi bwanu.+ 20  “Pele mwaakubona Jerusalemu kazingulukidwe ampi,+ amukazyibe kuti kunyonyoonwa kwakwe kwaswena afwaafwi.+ 21  Mpoonya aabo bali mu Judaya bakatalike kutijila kumalundu,+ aabo ibali mumunzi mwini abakazwe, abaabo bali muminzi iili anze aamunzi batakanjili mulinguwo, 22  nkaambo aaya anooli mazuba aakupa cisubulo ikutegwa zintu zyoonse izyakalembwa zizuzikizyigwe. 23  Maawe kuli bamakaintu bamitide abaabo banyonsya bana kumazuba aayo!+ Nkaambo kuyooba mapenzi mapati mucisi abukali kubantu aaba. 24  Alimwi bayoojaigwa amapanga akutolwa mubuzike mumasi oonse;+ alimwi Jerusalemu uyoolyataukwa amasi* kusikila ciindi cibikkidwe camasi* cikazuzikizyigwe.+ 25  “Alimwi kuyooba zitondezyo kuzuba, kumwezi akunyenyeezi,+ eelyo anyika aano zisi ziyoopenga, ziyoobula cakucita akaambo kakuvwuuma kwalwizi akuvwundauka kwandulo. 26  Bantu bayoonetuka akaambo kakuyoowa akulibilika zintu zilangilwa kucitika anyika, nkaambo nguzu zyakujulu ziyoozungaanizyigwa. 27  Mpoonya bayoobona Mwanaamuntu+ kaboola mukkumbi kajisi nguzu abulemu bupati.+ 28  Pele zintu eezyi zyaakutalika kucitika, amukaimikile akulanga mujulu, nkaambo lufwutuko lwanu lunooswenede afwaafwi.” 29  Amane wakabaambila cikozyanyo eeci: “Amwiiye kumukuyu akumasamu aambi oonse.+ 30  Ciindi naatalika kusyuuka, mulalibonena nobeni akuzyiba kuti lino mainza alaafwaafwi. 31  Mbubonya buyo andinywe, mwaakubona zintu eezyi kazicitika, amukazyibe kuti Bwami bwa Leza bulaafwaafwi. 32  Ncobeni ndimwaambila kuti izyalani eeli talikamani pe kusikila zintu zyoonse zikacitike.+ 33  Julu anyika ziyoomana, pele majwi aangu taakamani pe.+ 34  “Pele amulilingule nobeni kutegwa myoyo yanu itabi niilengaana akaambo kabulyato, bucakolwa+ akulibilika azintu zyamubuumi,+ eelyo buzuba oobo bukaile kumusikila kamutalibambilide 35  mbuli kakole.+ Nkaambo buyoobasikila boonse aabo bakkala anyika yoonse. 36  Aboobo amupakamane lyoonse,+ kamupaila mipailo yakukombelezya+ ciindi coonse kutegwa mukakonzye kufwutuka muzintu zyoonse eezyo zyeelede kucitika akwiima kumbele lya Mwanaamuntu.”+ 37  Aboobo isyikati wakali kuyiisya mutempele, pele masiku wakali kuzwa akuunka kucilundu citegwa Cilundu ca Maolifa. 38  Alimwi bantu boonse bakali kufwuma kuunka kulinguwe mutempele kuyoomuswiilila.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “muziyobwedo zyamali.”
Mu Chigiriki, “tumalepita tobilo.” Amubone Makani Aayungizyidwe B14.
Naa “akubulizya kwakwe.”
Naa “a Bamasi.”
Naa “ca Bamasi.”