Levitiko 4:1-35

  • Cituuzyo cazibi (1-35)

4  Mpoonya Jehova wakaambila Musa kuti:  “Ubaambile bana Israyeli kuti, ‘Ikuti naa umwi muntu wabisya cakutazyiba+ kwiinda mukucita cimwi cazintu eezyo Jehova nzyaakamulailila kuti tazyeelede kucitwa, mboobu mbomweelede kucita:  “‘Ikuti mupaizi uunanikidwe+ wabisya+ akuletela bantu cibi, nkokuti weelede kuleta mupoho uucili mwana uutajisi kampenda kuti abe cituuzyo cazibi kuli Jehova akaambo kacibi cakwe.+  Weelede kuleta mupoho kumulyango watente lyakuswaanganina+ kubusyu bwa Jehova akubikka janza lyakwe amutwe wamupoho ooyo, eelyo weelede kumujaya kubusyu bwa Jehova.+  Mpoonya mupaizi uunanikidwe+ uyoobweza bulowa bwamupoho bumwi akubunjizya mutente lyakuswaanganina;  eelyo mupaizi uyootompa munwe wakwe mubulowa+ akubusansaila ziindi zili ciloba+ kubusyu bwa Jehova kumbele lyacisitilizyo cabusena busalala.  Mupaizi uyoolamba bulowa bumwi kumeja aacipaililo catununkilizyo+ kubusyu bwa Jehova, icili mutente lyakuswaanganina; eelyo bulowa bwamupoho boonse ibwasyaala uyoobutila ansi aacipaililo cazituuzyo zyuumpwa,+ icili kumulyango watente lyakuswaanganina.  “‘Mpoonya uyoogwisya mafwuta oonse aamupoho wacituuzyo cazibi kubikkilizya amafwuta aavwumbilide bula,  ansa zyobilo amafwuta aali kulinzizyo. Alimwi uyakwaagwisya mafwuta aakumuni antoomwe ansa.+ 10  Uyoozigwisya mbubonya mbwagwisya zili kumupoho wacipaizyo calumvwano.+ Alimwi mupaizi uyoozyuumpa kuti zisuke busi acipaililo cazituuzyo zyuumpwa. 11  “‘Pele cikutu camupoho, nyama yoonse, mutwe, myeendo, bula alimwi abufwusi+ 12  azibeela zimbi zyoonse zyamupoho–uyoozitola anze aankambi kubusena busalala ooko kusowelwa mulota,* alimwi uyoozyuumpa amulilo wankuni.+ Zyeelede kuumpilwa kooko kusowelwa mulota. 13  “‘Lino ikuti mbungano yoonse yabana Israyeli yabisya cakutazyiba,+ pele tiiyakazyi kuti yakacita cintu Jehova ncaakalailila kuti tabeelede kucita,+ 14  eelyo cibi eeco cazyibwa, mbungano yeelede kupa mupoho uucili mwana wacituuzyo cazibi akumuleta kutente lyakuswaanganina. 15  Baalu bambungano bayoobikka maanza aabo amutwe wamupoho kubusyu bwa Jehova, eelyo mupoho ooyo uyoojaigwa kubusyu bwa Jehova. 16  “‘Mpoonya mupaizi munanike uyoobweza bulowa bwamupoho bumwi akubunjizya mutente lyakuswaanganina. 17  Eelyo mupaizi uyootompa munwe wakwe mubulowa akubusansaila ziindi zili ciloba kubusyu bwa Jehova kumbele lyacisitilizyo.+ 18  Uyoolamba bulowa bumwi kumeja aacipaililo+ icili kubusyu bwa Jehova, icili mutente lyakuswaanganina; eelyo bulowa boonse bwasyaala uyoobutila ansi aacipaililo cazituuzyo zyuumpwa, icili kumulyango watente lyakuswaanganina.+ 19  Uyakwaagwisya mafwuta oonse akwaaumpa kuti asuke busi acipaililo.+ 20  Uyoozigwisya mbubonya mbwaakagwisya zili kumupoho wacituuzyo cazibi. Oobu mbwayoocita akumupoho ooyu, alimwi mupaizi uyoomanya milandu yabo,+ eelyo bayoolekelelwa. 21  Uyootola mupoho anze aankambi akumuumpa, mbubonya mbwaakacita kumupoho wakusaanguna.+ Ncituuzyo cazibi cambungano.+ 22  “‘Ikuti silutwe+ wabisya cakutazyiba kwiinda mukucita cintu Jehova Leza wakwe ncaalailila kuti taceelede kucitwa, 23  naa wazyiba cibi ncaacita kwiinda mukutyola mulawo, nkokuti weelede kuleta kajembwe katajisi kampenda kakali cituuzyo. 24  Uyoobikka janza lyakwe amutwe wakajembwe aako akukajaila kubusena ooko munyama wacituuzyo cuumpwa nkwajailwa lyoonse kubusyu bwa Jehova.+ Ncituuzyo cazibi. 25  Mupaizi uyootompa bulowa bwacituuzyo cazibi amunwe wakwe akubulamba kumeja+ aacipaililo cazituuzyo zyuumpwa, eelyo bulowa boonse bwasyaala uyoobutila ansi aacipaililo cazituuzyo zyuumpwa.+ 26  Uyakuumpa mafwuta oonse aakajembwe kuti asuke busi acipaililo mbubonya mbuli mafwuta aacipaizyo calumvwano;+ alimwi mupaizi uyoomanya milandu yakwe, eelyo uyoolekelelwa. 27  “‘Ikuti muntu uuli woonse wabisya cakutazyiba akuba amulandu kwiinda mukucita cintu Jehova ncaalailila kuti taceelede kucitwa,+ 28  naa wazyiba cibi ncaacita, weelede kuleta cituuzyo cakwe, nkokuti kapongo kapwizi katajisi kampenda akaambo kacibi ncaacita. 29  Uyoobikka janza lyakwe amutwe wakapongo aako kacituuzyo cazibi akukajaila kubusena nkukonya ooko munyama wacituuzyo cuumpwa+ nkwajailwa lyoonse. 30  Mupaizi uyootompa bulowa amunwe wakwe akubulamba kumeja aacipaililo cazituuzyo zyuumpwa, eelyo bulowa boonse bwasyaala uyoobutila ansi aacipaililo+ cazituuzyo zyuumpwa. 31  Uyakwaagwisya mafwuta oonse+ mbubonya mbokucitwa kucipaizyo calumvwano,+ alimwi mupaizi uyakwaaumpa kuti asuke busi acipaililo kutegwa bube bweema bununkilila kuli Jehova; alimwi mupaizi uyoomanya milandu yakwe, eelyo uyoolekelelwa. 32  “‘Pele naa cituuzyo cakwe cazibi ncaaleta mwanaambelele, weelede kuleta mpwizi iitajisi kampenda. 33  Uyoobikka janza lyakwe amutwe wamunyama ooyo wacituuzyo cazibi akumujaila kubusena ooko munyama wacituuzyo cuumpwa nkwajailwa lyoonse.+ 34  Mupaizi uyookombola bulowa bwacituuzyo cazibi amunwe wakwe akubulamba kumeja aacipaililo cazituuzyo zyuumpwa,+ eelyo bulowa boonse bwasyaala uyoobutila ansi aacipaililo cazituuzyo zyuumpwa. 35  Uyakwaagwisya mafwuta oonse mbubonya mafwuta aamugutu uucili mwana wacipaizyo calumvwano mbwaagwisyigwa lyoonse, alimwi mupaizi uyakwaaumpa kuti asuke busi acipaililo kuyungizya azituuzyo zyuumpwa zya Jehova;+ kumane mupaizi uyoomanya milandu yakwe, eelyo uyoolekelelwa.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “mulota wamafwuta,” nkokuti, mulota uusangene amafwuta aazipaizyo.