Levitiko 19:1-37

 • Milawo yiindene-indene kujatikizya busalali (1-37)

  • Mbokweelede kucitwa kutebula (9, 10)

  • Mbobeelede kubikkilwa maano basinkematwi aboofwu (14)

  • Kubejekezya bamwi (16)

  • Utabi aamfwundiilili (18)

  • Masalamuzi akukomba mizimo zyakasyigwa (26, 31)

  • Kusimbwa kwakasyigwa (28)

  • Kulemeka bacembeede (32)

  • Mbobeelede kweendelezyegwa bazwamasi (33, 34)

19  Jehova wakaambila Musa kuti:  “Kwaambaula ambungano yabana Israyeli yoonse akubaambila kuti, ‘Mweelede kusalala nkaambo mebo nde Jehova Leza wanu ndilasalala.+  “‘Umwi aumwi wanu weelede kulemeka* bausyi abanyina,+ alimwi mweelede kubamba masabata aangu.+ Ndime Jehova Leza wanu.  Mutataliki kukomba baleza babuyo+ naa kulipangila baleza bakufwula.+ Ndime Jehova Leza wanu.  “‘Ikuti naa mwatuula cipaizyo calumvwano kuli Jehova,+ mweelede kucituula munzila njakonzya kumukkomanina.+  Mubuzuba mbocatuulwa cipaizyo alimwi abuzuba butobela ceelede kuligwa, pele icasyaala kusikila buzuba bwatatu ceelede kuumpwa mumulilo.+  Ikuti naa cimwi caligwa mubuzuba bwatatu, ncisesemyo alimwi tacitambuliki pe.  Ooyo wacilya uyoolyaambilila cibi cakwe nkaambo wasofwaazya cintu cisalala ca Jehova, alimwi muntu ooyo weelede kujaigwa.  “‘Ciindi nomutebula, tamweelede kumaninizya muzyooko zyoonse zyamyuunda yanu, alimwi tamweelede kubwezelela zyasyaala.+ 10  Alimwi tamweelede kucela misaansa yasyaala mumyuunda yanu nokuba kubwezelela yeeyo yalokela ansi. Mweelede kwiisiila bacete*+ abeenzu. Ndime Jehova Leza wanu. 11  “‘Tamweelede kubba,+ kubeja,+ akucitilana calweeno umwi amweenzinyina. 12  Tamweelede kukonka cakubeja muzina lyangu+ akusofwaazya zina lya Leza wanu. Ndime Jehova. 13  Toyelede kuunina mweenzinyoko,+ alimwi toyelede kubba.+ Toyelede kuyobola zyakuvwola zyamubelesi wako busiku boonse kusikila mafwumofwumo.+ 14  “‘Utasinganyi musinkematwi naa kubikka cilebyo kumbele lyamoofwu,+ weelede kuyoowa Leza wako.+ Ndime Jehova. 15  “‘Mutaciti cakutalulama mukubeteka kwanu. Utasalululi mucete akuyanda buyo muvwubi.+ Weelede kubeteka mweenzinyoko cakululama. 16  “‘Toyelede kuzinguluka akati kabantu bako+ koyaabubejekezya bamwi. Utakanzi kunyonyoona buumi* bwamweenzinyoko.*+ Ndime Jehova. 17  “‘Utasulaiki munyoko mumoyo wako.+ Weelede kumusinsa mweenzinyoko+ kutegwa utamusangani mucibi cakwe. 18  “‘Utapilusizyi muntu cibi+ nokuba kuba amfwundiilili kubantu bako, alimwi weelede kuyanda mweenzinyoko mbubonya mbuli mboliyanda omwini.+ Ndime Jehova. 19  “‘Mweelede kubamba milawo yangu: Utasanduli zivwubwa zyako amusyobo umbi wazivwubwa. Utasyangi misyobo yobilo yambuto mumuunda wako,+ alimwi toyelede kusama cisani cisumidwe amilembo yamisyobo yobilo.+ 20  “‘Ikuti mwaalumi woonana amukaintu kakuli mukaintu ooyo mubelesi uusyomezyedwe kukwatwa kumwaalumi uumbi, pele tananununwa alimwi tanapegwa lwaanguluko, nkokuti beelede kusubulwa. Nokuba boobo, tabeelede kujaigwa pe, nkaambo mukaintu ooyo tanapegwa lwaanguluko. 21  Mwaalumi ooyo weelede kuleta mugutu wacituuzyo camilandu+ yakwe kuli Jehova kumulyango watente lyakuswaanganina. 22  Mupaizi uyoomanya milandu yamwaalumi ooyo akaambo kacibi ncaakacita, kwiinda mukutuula mugutu wacituuzyo camilandu kubusyu bwa Jehova, eelyo uyoolekelelwa cibi ncaakacita. 23  “‘Mwaakusika munyika eeyo njondamupa, akusyanga zisamu zyamicelo iiligwa, micelo yazisamu eezyo mweelede kwiibona kuti ilisofweede alimwi ilikasyidwe.* Kwamyaka yotatwe mulikasyidwe kwiilya.* Tayeelede kuligwa pe. 24  Pele mumwaka wane, micelo yazyo yoonse iyoosalala, mweelede kwiipa kuli Jehova apobwe lyakusekelela.+ 25  Mpoonya mumwaka wasanu, mulakonzya kulya micelo yazyo kutegwa butebuzi bwanu buyungizyigwe. Ndime Jehova Leza wanu. 26  “‘Tamweelede kulya cintu cili coonse cijisi bulowa.+ “‘Tamweelede kusonda naa kucita masalamuzi.+ 27  “‘Tamweelede kugela masusu aali mumabali aamitwe yanu naa kugela cilezu mocili mumabali.+ 28  “‘Tamweelede kulinengaula amibili yanu akaambo kamufwu+ naa kusimbwa pe. Ndime Jehova. 29  “‘Utasofwaazyi mwanaako musimbi kwiinda mukumucita kuba muvwuule,+ kutegwa nyika itaciti bwaamu akuzula kutalilemeka.+ 30  “‘Mweelede kubamba masabata aangu+ alimwi mweelede kulemeka* tente lyangu lisalala. Ndime Jehova. 31  “‘Mutaunki kubasondi+ nokuba kubuzya makani kubaŋanga+ kutegwa mutasofwaazyigwi ambabo. Ndime Jehova Leza wanu. 32  “‘Nyamuka kumbele lyabaabo bajisi mvwi+ akulemeka bapati,+ alimwi weelede kuyoowa Leza wako.+ Ndime Jehova. 33  “‘Kuti mweenzu kakkala akati kanu mucisi canu, tamweelede kumupenzya pe.+ 34  Mweenzu uukkala akati kanu mweelede kumubona mbuli sicisinyoko;+ alimwi mweelede kumuyanda mbubonya mbomuliyanda nobeni, nkaambo anywebo mwakali beenzu mucisi ca Egepita.+ Ndime Jehova Leza wanu. 35  “‘Tamweelede kubelesya zipimyo zyabumpelenge mukupima amukweeleka zintu zili zyoonse.+ 36  Mweelede kubelesya zipimyo zili kabotu, mabwe aakupimya aali kabotu, zyeelekelo zyaefa zili kabotu* ansazi zili kabotu.*+ Ndime Jehova Leza wanu iwakamugwisya mucisi ca Egepita. 37  Aboobo mweelede kubamba milawo yangu yoonse ambeta zyangu zyoonse, alimwi mweelede kuzicita.+ Ndime Jehova.’”

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chihebrayo, “kuyoowa.”
Naa “bapengede.”
Mu Chihebrayo, “bulowa.”
Naa ambweni, “Utalangi buyo kakunyina kubweza ntaamu ciindi buumi bwamweenzinyoko nobuli muntenda.”
Mu Chihebrayo, “ili mbuli lulomo.”
Mu Chihebrayo, “tainakupalwidwe.”
Mu Chihebrayo, “kuyoowa.”