Levitiko 17:1-16

  • Tente lyakubunganina, busena bwazipaizyo (1-9)

  • Kulya bulowa kwakasyigwa (10-14)

  • Milawo kujatikizya banyama balifwida (15, 16)

17  Mpoonya Jehova wakati kuli Musa:  “Komwaambila Aroni, bana bakwe abana Israyeli boonse kuti, ‘Mboobu Jehova mbwaalailila:  “‘“Ikuti naa muntu waluzubo lwa Israyeli wajaya mupoho, mugutu uucili mwana naa mpongo munkambi naa kunze aankambi,  muciindi cakuleta munyama ooyo kumulyango watente lyakuswaanganina kuti amutuule kacili cituuzyo kuli Jehova kumbele lyatente lyakukombela lya Jehova, muntu ooyo uyooba amulandu wabulowa. Watila bulowa, aboobo muntu ooyo weelede kujaigwa kutegwa azwe akati kabantu bakwe.  Ceelede kuba oobo kutegwa bana Israyeli kabaleta zipaizyo zyabo eezyo nzyobatuulila musyokwe kuli Jehova, kumulyango watente lyakuswaanganina kumupaizi. Beelede kutuula zintu eezyi kazili zipaizyo zyalumvwano kuli Jehova.+  Kumane mupaizi uyoosansaila bulowa acipaililo ca Jehova kumulyango watente lyakuswaanganina akuumpa mafwuta kutegwa asuke busi abe bweema bununkilila kuli Jehova.+  Aboobo tabeelede kutuula limbi zipaizyo zyabo kumadaimona aalibonya mbuli mpongo,*+ aayo ngobavwuula limwi.+ Ooyu uyooba mulawo wanu walyoonse mumazyalani aanu oonse.”’  “Weelede kubaambila kuti, ‘Kufwumbwa muntu waluzubo lwabana Israyeli naa mweenzu uukkala akati kanu uutuula cituuzyo cuumpwa naa cipaizyo,  pele tacileti kumulyango watente lyakuswaanganina kutegwa ape Jehova, muntu ooyo weelede kujaigwa.+ 10  “‘Kufwumbwa muntu waluzubo lwabana Israyeli naa mweenzu uukkala akati kanu uulya bulowa buli boonse,+ ndiyoomukaka muntu ooyo uulya bulowa, eelyo ndiyoomujaya. 11  Nkaambo buumi bwacintu cipona buli mubulowa,+ alimwi mebo ndamuzumizya kuti kamububelesya acipaililo+ kumanya milandu yanu, akaambo kakuti bulowa mbobumanya milandu+ nkaambo momuli buumi. 12  Nkakaambo kaako ndaambila bana Israyeli kuti: “Kunyina muntu weelede kulya bulowa alimwi kunyina mweenzu uukkala akati kanu+ iweelede kulya bulowa.”+ 13  “‘Ikuti naa muna Israyeli umwi naa mweenzu uukkala akati kanu wavwima akujaya munyama wamusyokwe naa muyuni uuligwa, weelede kutila bulowa+ ansi akubuvwumba abulongo. 14  Nkaambo buumi bwacintu cili coonse cipona buli mubulowa nkaambo momuli buumi. Aboobo ncondaambila bana Israyeli kuti: “Tamweelede kulya bulowa bwacintu cili coonse cipona, nkaambo buumi bwacintu cili coonse buli mubulowa. Kufwumbwa uubulya uyoojaigwa.”+ 15  Kufwumbwa muntu uulya nyama yamunyama iwakalifwida naa iwakalumwa amunyama wamusyokwe,+ kufwumbwa naa ngusicisi naa mweenzu, ulasofwaala kusikila kumangolezya+ aboobo weelede kuwasya zisani zyakwe akusamba, eelyo uyoosalala. 16  Pele ikuti naa tawasyi zisani zyakwe alimwi naa tasambi amubili, uyoolyaambilila zibi zyakwe.’”+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chihebrayo, “kutuula limbi zipaizyo zyabo kumpongo.”