Kulonga 40:1-38

  • Kwiimika tente lyakubunganina (1-33)

  • Bulemu bwa Jehova bwazuzya tente lyakubunganina (34-38)

40  Mpoonya Jehova wakati kuli Musa:  “Mubuzuba bwakusaanguna bwamwezi wakusaanguna, weelede kwiimika tente lyakukombela, itente lyakuswaanganina.+  Ubikke bbokesi lya Bumboni mukati+ akulisitilizya acisitilizyo.+  Ulete tebulu+ mukati akubikka zintu zikkala alindilyo, alimwi ulete acibikkilo camalambe+ akumunika malambe aaco.+  Mpoonya ubikke cipaililo cangolida catununkilizyo+ kumbele lya bbokesi lya Bumboni alimwi ubikke mulembo waamulyango watente lyakukombela.+  “Weelede kubikka cipaililo cazituuzyo zyuumpwa+ kumbele aamulyango watente lyakukombela, itente lyakuswaanganina,  alimwi ubikke cakusambila akati katente lyakuswaanganina acipaililo akubikka maanzi mulincico.+  Mpoonya ubambe lubuwa+ kuzinguluka tente lyakuswaanganina akubikka mulembo+ waamulyango walubuwa.  Wamana ubweze mafwuta aakunanika+ akunanika tente lyakukombela azintu zyoonse zili mumo,+ alimwi akulisalazya azibelesyo zyalyo zyoonse, kutegwa libe cintu cisetekene. 10  Weelede kunanika cipaililo cazituuzyo zyuumpwa azibelesyo zyaco zyoonse alimwi akusalazya cipaililo kutegwa cibe cipaililo cisalalisya.+ 11  Wamana unanike cakusambila acikkazikilo caco akucisalazya. 12  “Mpoonya umulete Aroni abana bakwe kufwaafwi amulyango watente lyakuswaanganina akubalailila kuti basambe.+ 13  Alimwi weelede kumusamika Aroni zisani zisalala,+ kumunanika akumusalazya,+ eelyo uyoondibelekela kali mupaizi. 14  Wamana ubalete bana bakwe afwaafwi akubasamika zisani.+ 15  Weelede kubananika mbubonya mbookananika bausyi,+ kutegwa bandibelekele kabali bapaizi, alimwi akaambo kakunanikwa kwabo bayoopegwa coolwe cakuba bapaizi lyoonse mumazyalani aabo oonse.”+ 16  Musa wakacita zyoonse Jehova nzyaakamulailila.+ Wakacita mbubonya oobo. 17  Mumwezi wakusaanguna mumwaka wabili, mubuzuba bwakusaanguna bwamwezi, tente lyakukombela lyakaimikwa.+ 18  Musa naakali kwiimika tente lyakukombela, wakabikka ziimikizizyo+ zyalyo ansi, waimika minsende,+ wabikka minkulwa yalyo+ akwiimika misemu yalyo. 19  Mpoonya wakavwumba tente atala aatente+ lyakukombela akubikka cakuvwumbya+ atala aatente eelyo, mbubonya Jehova mbwaakalailila Musa. 20  Kumane wakabweza Bumboni+ akububikka mu Bbokesi+ alimwi wakabikka minkulwa+ yalyo akubikka civwunisyo+ atala aa Bbokesi.+ 21  Mpoonya wakaleta Bbokesi mutente lyakukombela akubikka cisitilizyo+ ikusitilizya bbokesi lya Bumboni,+ mbubonya Jehova mbwaakalailila Musa. 22  Kuzwa waawo wakabikka tebulu+ mutente lyakuswaanganina, itente lyakukombela nkolili kunyika, aanze lyacisitilizyo, 23  alimwi wakabikka zinkwa+ alindilyo kubusyu bwa Jehova, mbubonya Jehova mbwaakalailila Musa. 24  Wakabikka cibikkilo camalambe+ mutente lyakuswaanganina kumbele lyatebulu, kulubazu lwakumusanza kwatente lyakukombela. 25  Eelyo wakayasya malambe+ kubusyu bwa Jehova, mbubonya Jehova mbwaakalailila Musa. 26  Kuzwa waawo wakabikka cipaililo cangolida+ mutente lyakuswaanganina kumbele lyacisitilizyo, 27  kutegwa aumpe tununkilizyo+ alincico,+ mbubonya Jehova mbwaakalailila Musa. 28  Kumane wakabikka mulembo+ waamulyango watente lyakukombela. 29  Wakabikka cipaililo cazituuzyo zyuumpwa+ kumulyango watente lyakukombela, itente lyakuswaanganina, kutegwa atuule zituuzyo zyuumpwa+ azituuzyo zyamaila alincico, mbubonya Jehova mbwaakalailila Musa. 30  Mpoonya wakabikka cakusambila akati katente lyakuswaanganina acipaililo akubikka maanzi aakusamba mulincico.+ 31  Musa a Aroni abana bakwe bakasamba kumaanza akumaulu aalincico. 32  Lyoonse nobakali kunjila mutente lyakuswaanganina naa kuunka kucipaililo, bakali kusamba+ mbubonya Jehova mbwaakalailila Musa. 33  Kumane wakabamba lubuwa+ kuzinguluka tente lyakukombela alimwi acipaililo akubikka mulembo waamulyango walubuwa.+ Aboobo Musa wakaumanizya mulimo. 34  Eelyo kkumbi lyakatalika kuvwumba tente lyakuswaanganina alimwi bulemu bwa Jehova bwakazuzya tente lyakukombela.+ 35  Musa tanaakali kukonzya kunjila mutente lyakuswaanganina nkaambo kkumbi lyakalikkede atala alimwi bulemu bwa Jehova bwakazuzya tente lyakukombela.+ 36  Mulweendo lwabo loonse, kkumbi nolyakali kunyamuka kuzwa atente lyakukombela, bana Israyeli bakali kunyamuka akweenda.+ 37  Nokuba boobo, kuti kkumbi tiilyanyamuka, abalo tiibakali kunyamuka mane kusikila buzuba nolyanyamuka.+ 38  Nkaambo kkumbi lya Jehova lyakali atente lyakukombela masyikati, eelyo masiku kwakali kuba mulilo alindilyo alimwi bana Israyeli boonse bakali kuzibona eezyi mulweendo lwabo loonse.+

Bupanduluzi buyungizyidwe