Kulonga 31:1-18

  • Basyaazibwene mukupanga zintu bazuzyigwa muuya wa Leza (1-11)

  • Sabata, citondezyo akati ka Leza abana Israyeli (12-17)

  • Mabwe obilo aapapalete (18)

31  Jehova wakazumanana kwaambila Musa kuti:  “Bona, ndasala* Bezaleli+ imwana wa Uri mwana wa Huri wamusyobo wa Juda.+  Ndilamuzuzya muuya wa Leza kutegwa abe abusongo, kumvwisya aluzyibo mumilimo yoonse iibelekwa amaanza,  kutegwa kapanga zintu zyeebeka, zyangolida, nsiliva amukuba,  kabeza akunamatika mabwe,+ kapanga zintu zyamisyobo-misyobo zyakubeza.+  Alimwi ndabikka sikumugwasya, Oholiabu+ mwana wa Ahisamaki wamusyobo wa Dani, alimwi ndabikka busongo mumyoyo yabaabo boonse bacibwene kumutwe,* kutegwa bapange zintu zyoonse nzyondakulailila:+  tente lyakuswaanganina,+ bbokesi lya Bumboni,+ civwunisyo+ cili alindilyo, zibelesyo zyoonse zyamutente,  tebulu+ azibelesyo zyalyo, cibikkilo camalambe cangolida iisalalisya azibelesyo zyaco zyoonse,+ cipaililo catununkilizyo,+  cipaililo cazituuzyo zyuumpwa+ azibelesyo zyaco zyoonse, cakusambila acikkazikilo caco,+ 10  zisani zilukidwe kabotu, zisani zisalala zya Aroni mupaizi, zisani zyabana bakwe ibanoobeleka milimo yabupaizi,+ 11  mafwuta aakunanika, atununkilizyo twamu Busena Busalala.+ Bayoocita zyoonse nzyondakulailila.” 12  Kuyungizya waawo Jehova wakati kuli Musa: 13  “Waambaule abana Israyeli akubaambila kuti, ‘Mweelede kuba masimpe kuti mwabamba masabata aangu,+ nkaambo ncitondezyo akati kandime andinywe mumazyalani aanu kutegwa muzyibe kuti mebo nde Jehova, ndendime nendimusalazya. 14  Mweelede kubamba Sabata, nkaambo mbuzuba busalala kulindinywe.+ Kufwumbwa uutabubambi weelede kujaigwa. Ikuti umwi wabeleka mulimo uuli woonse mubuzuba oobu, muntu ooyo weelede kujaigwa.+ 15  Mulakonzya kubeleka mumazuba aali cisambomwe, pele buzuba bwaciloba mbuzuba bwasabata bwakulyookezya cakumaninina.+ Mbuzuba busalala kuli Jehova. Kufwumbwa uubeleka mubuzuba bwa Sabata weelede kujaigwa. 16  Bana Israyeli beelede kubamba Sabata; beelede kubamba Sabata mumazyalani aabo oonse. Ncizuminano calyoonse. 17  Ncitondezyo citamani akati kandime abana Israyeli,+ nkaambo mumazuba aali cisambomwe Jehova wakalenga julu anyika, eelyo mubuzuba bwaciloba wakalyookezya akulikatalusya.’”+ 18  Lino mbwaakamanina buyo kwaambaula anguwe a Cilundu ca Sinai, wakapa Musa mabwe obilo aapapalete aalembedwe Bumboni,+ imabwe aapapalete aakalembwa amunwe wa Leza.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chihebrayo, “ndamwiita azina.”
Mu Chihebrayo, “bajisi moyo wabusongo.”