Kulonga 20:1-26

  • Milawo Iili Kkumi (1-17)

  • Ncobabona bana Israyeli cabayoosya (18-21)

  • Malailile kujatikizya kukomba (22-26)

20  Mpoonya Leza wakaamba majwi oonse aaya aakuti:+  “Ndime Jehova Leza wako, iwakakugwisya mucisi ca Egepita, muŋanda yabuzike.+  Utabi abaleza bambi kunze lyangu.*+  “Utalipangili cikozyanyo cibezedwe naa cikozyanyo cili mbuli cintu cili coonse icili kujulu naa icili aanyika naa icili mumaanzi kunsi aanyika.+  Utazikotamini naa koongelezyegwa kuzikomba,+ nkaambo mebo nde Jehova Leza wako, ndime Leza uuyanda kuti bantu kabakomba buyo ndime ndelikke,+ uuleta cisubulo kubana akaambo kacibi cabamausyi, akubazyukulu akubazyukululwa babaabo ibandisulide,  pele uutondezya luyando lutamani kuzyuulu-zyuulu zyamazyalani aabantu aabo ibandiyanda akubamba milawo yangu.+  “Utabelesyi zina lya Jehova Leza wako munzila iiteelede,+ nkaambo Jehova uyoomusubula ooyo uubelesya zina lyakwe munzila iiteelede.+  “Kobamba buzuba bwa Sabata akububona kuti bulisetekene.+  Weelede kubeleka milimo yako yoonse mumazuba aali cisambomwe,+ 10  pele buzuba bwaciloba mbuzuba bwa Sabata ya Jehova Leza wako. Toyelede kubeleka mulimo uuli woonse, yebo naba mwanaako musankwa naba mwanaako musimbi, mubelesi wako musankwa naba mubelesi wako musimbi naba munyama wako uuvwubwa naba mweenzu uukkala muminzi yako.*+ 11  Nkaambo mumazuba aali cisambomwe Jehova wakalenga julu anyika, lwizi azyoonse zili mumo, eelyo wakalyookezya mubuzuba bwaciloba.+ Nkakaambo kaako Jehova wakabulongezya buzuba bwa Sabata akububikka kuti bulisetekene. 12  “Lemeka bauso abanyoko+ kutegwa upone mazuba manji munyika Jehova Leza wako njaakupa.+ 13  “Utajayi.+ 14  “Utaciti bumambe.+ 15  “Utabbi.+ 16  “Utabejelezyi mweenzinyoko ciindi nopa bumboni.+ 17  “Utanyonokeli ŋanda yamweenzinyoko. Utanyonokeli mukaintu wamweenzinyoko,+ naba mubelesi wakwe musankwa, naba mubelesi wakwe musimbi, noiba ŋombe yakwe noiba mbongolo yakwe, nociba cintu cili coonse camweenzinyoko.”+ 18  Lino bantu boonse bakaimvwa mizumo akubona ndabo, kulila kwamweembo, akubona cilundu kacuuntumuka busi; eelyo nobakabona zintu eezyi bakatalika kubimba akuyakwiimina alamfwu.+ 19  Aboobo bakaambila Musa kuti: “Koambaula andiswe, eelyo tulaswiilila, pele Leza ataambauli andiswe nkaambo inga twafwa.”+ 20  Eelyo Musa wakaambila bantu kuti: “Mutayoowi pe, nkaambo Leza mwini-mwini waboola kuzoomusunka,+ kutegwa muzumanane kumuyoowa akuti mutabisyi.”+ 21  Aboobo bantu bakaliimvwi kulamfwu, pele Musa wakaunka afwaafwi akkumbi lisiya ooko ikwakali Leza mwini-mwini.+ 22  Mpoonya Jehova wakaambila Musa kuti: “Mboobu mboyelede kubaambila bana Israyeli, ‘Mwalibonena kuti ndaambaula andinywe kuzwa kujulu.+ 23  Tamweelede kulipangila baleza bansiliva akubakomba mbuli mbomukomba ndime. Alimwi tamweelede kulipangila baleza bangolida.+ 24  Amundiyakile cipaililo cabulongo, mpoonya mukapaizye alincico zituuzyo zyuumpwa, zipaizyo zyalumvwano,* mbelele zyanu, alimwi aŋombe. Mubusena buli boonse mbondiyoosala kuti izina lyangu kalyaambwa+ ndiyooboola kulindinywe akumulongezya. 25  Ikuti mwandiyakila cipaililo camabwe, tamweelede kuciyaka kubelesya mabwe aacezudwe.+ Nkaambo ikuti mwabelesya ncezulo, muyoocisofwaazya. 26  Alimwi taakwe weelede kutanta amatantilo kuya kucipaililo cangu, kutegwa cinswe cakwe citabonwi.’

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “kukazya ndime.”
Mu Chihebrayo, “mumilyango yako.”
Naa “zipaizyo zyanu zyaluumuno.”