Kulonga 2:1-25

  • Musa wazyalwa (1-4)

  • Mwana wa Farao musimbi wamubweza Musa kuti abe mwanaakwe (5-10)

  • Musa watijila ku Midiyani alimwi wakwata Zipora (11-22)

  • Leza waamvwa matongoosi abana Israyeli (23-25)

2  Aciindi eeco mwaalumi umwi wamuŋanda ya Levi wakakwata mwana wa Levi.+  Aboobo mukaintu ooyo wakamita akuzyala mwana musankwa.Naakabona mbwaakali mubotu, wakamusisa kwamyezi yotatwe.+  Naakabona kuti tacicikonzyi kumusisa+ wakabweza mutaanga* wantumbu akuuzilulula ataala,* mpoonya wakamubikka mwana oomo akuyakuubikka mumatete munkomwe ya Mulonga wa Nile.  Pele mucizyi+ wamwana ooyo wakaima alamfwu kutegwa abone cikonzya kucitika kulinguwe.  Lino mwana musimbi wa Farao naakaboola ku Mulonga wa Nile kuzoosamba, bamakaintu basikumukutaukila bakali kweenda mumbali aa Mulonga wa Nile. Mpoonya wakabona mutaanga akati kamatete. Cakufwambaana wakatuma mubelesi kuti akaubweze.+  Naakaujalula wakabona mwana, alimwi mwana ooyo wakali kulila. Mpoonya wakeetezyegwa, pele wakati: “Ooyu mwana waba Hebrayo.”  Mpoonya mucizyi wamwana ooyu wakaambila mwana musimbi wa Farao kuti: “Sena nduunke ndikakwiitile mukaintu umwi wabana Hebrayo uunyonsya kutegwa kakulelela mwana ooyu?”  Aboobo mwana musimbi wa Farao wakati kulinguwe: “Koya!” Mpoonya aawo musimbi ooyo wakaunka kuyakwiita banyina mwana.+  Kumane mwana musimbi wa Farao wakati kulimbabo: “Komubweza mwana ooyu kutegwa komunyonsya akundilelela, eelyo mebo ndinookuvwozya.” Aboobo mukaintu ooyo wakamubweza mwana akumulela. 10  Lino mwana naakakomena, wakamutola kumwana musimbi wa Farao, eelyo wakaba mwanaakwe.+ Wakamuulika kuti Musa* akwaamba kuti: “Nkaambo ndakamununa buya mumaanzi.”+ 11  Lino Musa naakakomena,* buzuba bumwi wakaunka kubanabokwabo kutegwa abone mbobakali kupenzyegwa amilimo iiminya,+ eelyo wakabona muna Egepita kauma mu Hebrayo imwanookwabo. 12  Kumane wakalanga ooku akooku, eelyo naakabona kuti kunyina uulibonya, wakamujaya muna Egepita ooyo akumusisa mumusenga.+ 13  Alimwi wakaunka buzuba bwakatobela, eelyo wakabona ba Hebrayo bobilo kabalwana. Aboobo wakabuzya yooyo iwakalubizya kuti: “Ino umuumina nzi munyoko?”+ 14  Mpoonya walo wakati: “Nguni wakakubikka kuba silutwe amubetesi wesu? Sena uyanda kundijaya mbuli mbookajaya muna Egepita?”+ Amvwe boobo Musa wakayoowa alimwi wakalyaambauzya mumoyo kati: “Masimpe makani aaya baazyiba bantu!” 15  Mpoonya Farao wakaamvwa makani aaya, eelyo wakali kuyanda kujaya Musa; pele Musa wakatija kuzwa kuli Farao akuyookkala munyika ya Midiyani,+ wakakkala kumbali aamugoti. 16  Lino mupaizi waku Midiyani+ wakajisi bana basimbi bali ciloba, alimwi mbuli cilengwa bakaboola kuzooteka maanzi akuzuzya zinywido zyabutanga bwabausyi. 17  Pele mbuli lyoonse, ibeembezi bakaboola akubatanda. Mpoonya abone boobo Musa wakanyamuka akubagwasya* bamakaintu aaba alimwi wakanywisya butanga bwabo. 18  Lino nobakasika kuŋanda kuli Reueli*+ usyi, wakagambwa akubabuzya kuti: “Ino sunu mwafwambaana buti kusika aŋanda?” 19  Bakaingula kuti: “Muna Egepita umwi+ watuvwuna kubeembezi alimwi ngowatutekela amaanzi kutegwa butanga bunywe.” 20  Kumane wakaambila bana bakwe basimbi kuti: “Ino walo uli kuli? Ino mwamusiila nzi? Amukamwiite kutegwa tuzoolye antoomwe.” 21  Mpoonya Musa wakazumina kukkala amwaalumi ooyu, kumane wakapa Zipora+ mwanaakwe kuti abe mukaintu wa Musa. 22  Kumbele wakazyala mwana musankwa akumuulika kuti Gerisomu,*+ nkaambo wakati: “Ndaba mweenzu mucisi cabantu.”+ 23  Nokwakainda ciindi cilamfwu,* mwami wa Egepita wakafwa,+ pele bana Israyeli bakazumanana kutongela akaambo kabuzike alimwi bakali kutongooka akulila, alimwi kulila kwabo kwakuti bagwasyigwe akaambo kabuzike bwabo kwakazumanana kuunka kuli Leza mwini-mwini.+ 24  Mukuya kwaciindi Leza wakakumvwa kutongela+ kwabo alimwi Leza wakayeeya cizuminano ncaakapangana a Abrahamu, Izaka a Jakobo.+ 25  Aboobo Leza wakalanga bana Israyeli; akubona mbobakali kupenga.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Bamwi baamba kuti “cinzuma.”
Naa “bbokesi lyantumbu akulizilulula ataala.”
Nkokwaamba kuti “Kununa,” nkokuti, kufwutulwa kuzwa mumaanzi.
Naa “Musa naakali kuyaabuba anguzu.”
Naa “akubavwuna.”
Nkokuti, Jetero.
Nkokwaamba kuti “Mweenzu Ooko.”
Mu Chihebrayo, “mazuba manji.”