Kulonga 12:1-51

  • Pobwe Lyakwiindilila lyatalisyigwa (1-28)

    • Kusansa bulowa kuminsende (7)

  • Cipenzyo cakkumi: bataanzi kuzyalwa bajaigwa (29-32)

  • Kulonga kwatalika (33-42)

    • Malailile aakutola lubazu mu Pobwe Lyakwiindilila (40, 41)

  • Mamanino aamyaka iili 430 (43-51)

12  Lino Jehova wakaambila Musa a Aroni mucisi ca Egepita kuti:  “Mwezi ooyu uyoomubeda mwezi wakusaanguna. Uyooba mwezi wakusaanguna mumwaka kulindinywe.+  Amwaambile mbungano yoonse ya Israyeli kuti, ‘Mubuzuba bwa 10 bwamwezi uuno, luzubo lumwi alumwi lweelede kubweza mbelele yomwe,+ mukwasyi umwi aumwi ubweze mbelele yomwe.  Pele ikuti naa mukwasyi kuuli musyoonto cakuti tuukonzyi kwiilya yoonse mbelele, nkokuti ooyo mukwasyi uswaangane amukwasyi ngobabambene limwi akuyaabana muŋanda yamukwasyi ooyo kweelana amweelwe wabantu. Nomubalila mweelede kubona naa muntu umwi aumwi inga walya cibeela cipati buti.  Mbelele yanu eeyo yeelede kuba mugutu wamwaka omwe alimwi tayeelede kuba akampenda.+ Mulakonzya kubweza akati kabana bambelele naa mpongo.  Mweelede kwiibamba kusikila buzuba bwa 14 bwamwezi uuno,+ mpoonya mbungano yoonse yabana Israyeli ileelede kwiijaya kumangolezya.+  Beelede kubweza bulowa bumwi akubusansaila aminsende yobilo yamilyango alimwi aatala aamilyango yamaanda oomo mobayakwiilida.+  “‘Beelede kulya nyama sunu masiku.+ Beelede kwiiyoka buya akwiilya antoomwe azinkwa zitajisi bumena+ azisyu zilula.+  Tamweelede kwiilya bubisi naa kwiijika mumaanzi, pele mweelede kwiiyoka buya, antoomwe amutwe, myeendo alimwi azyamukati. 10  Tamweelede kusiya nyama iili yoonse kusikila mafwumofwumo, pele kufwumbwa yasyaala kusikila mafwumofwumo mweelede kuyuumpa mumulilo.+ 11  Alimwi mboobu mbomweelede kwiilya, mweelede kuti kamulyaangide lutambo mucibuno, kamusamide mpato zyanu kumaulu alimwi kamujisi amusako wanu mujanza; alimwi mweelede kwiilya cakubindaana. Ndi Pobwe Lyakwiindilila lya Jehova. 12  Nkaambo sunu masiku ndilainda mucisi ca Egepita akujaya mwana mutaanzi uuli woonse mucisi ca Egepita, kutalikila kumuntu kusikila kumunyama;+ alimwi abaleza boonse bamu Egepita+ ndilababeteka. Ndime Jehova. 13  Bulowa bulaba citondezyo canu amaanda momubede; alimwi ndabona bulowa ndilamwiindilila, aboobo cipenzyo tacikoomusikila ndanyonyoona mucisi ca Egepita.+ 14  “‘Buzuba oobu bweelede kuba ciibalusyo kulindinywe, alimwi mweelede kubusekelela kabuli pobwe lya Jehova mumazyalani aanu oonse. Mulawo ooyu wakusekelela buzuba oobu mweelede kuutobela lyoonse alyoonse. 15  Mweelede kulya zinkwa zitajisi bumena+ mazuba aali ciloba. Inzya, mubuzuba bwakusaanguna mweelede kugwisya bumena mumaanda aanu nkaambo kufwumbwa uulya cintu cijisi bumena, kuzwa mubuzuba bwakusaanguna kusikila mubuzuba bwaciloba, imuntu ooyo weelede kujaigwa kutegwa azwe akati kabana Israyeli. 16  Mubuzuba bwakusaanguna muyooba amuswaangano uusalala, alimwi buzuba bwaciloba mbuzuba bwamuswaangano uumbi uusalala. Kunyina mulimo weelede kubelekwa mumazuba aaya.+ Ccita buyo kubamba cakulya muntu umwi aumwi ncayelede kulya. 17  “‘Mweelede kuzumanana kucita Pobwe lya Zinkwa Zitajisi Bumena,+ nkaambo mubuzuba mbubonya oobu, ndiyoogwisya makamu aanu mucisi ca Egepita. Alimwi mweelede kububamba buzuba oobu mumazyalani aanu oonse kauli mulawo walyoonse alyoonse. 18  Mumwezi wakusaanguna, mubuzuba bwa 14 bwamwezi, kumangolezya mweelede kulya zinkwa zitajisi bumena kusikila kumangolezya+ mubuzuba bwa 21 bwamwezi ngoonya ooyo. 19  Kunyina fulaulu uukandidwe uujisi bumena iweelede kujanwa mumaanda aanu kwamazuba aali ciloba, nkaambo kufwumbwa uulya cintu cijisi bumena, kufwumbwa naa mweenzu naa muna Israyeli,+ muntu ooyo weelede kujaigwa kutegwa azwe mumbungano yabana Israyeli.+ 20  Tamweelede kulya cintu cili coonse cijisi bumena. Mweelede kulya zinkwa zitajisi bumena mumaanda aanu oonse.’” 21  Cakufwambaana Musa wakaita baalu babana Israyeli+ boonse akubaambila kuti: “Amuunke mukasale mpongo naa mbelele yamukwasyi wanu umwi aumwi akwiijaya kuti ibe cipaizyo ca Pobwe Lyakwiindilila. 22  Mpoonya mweelede kubweza cikama cahisopo akucinyika mubulowa ibuli mumutiba, mpoonya musansaile bulowa bumwi buli mumutiba atala aamulyango aaminsende yobilo yamulyango; eelyo kunyina naba omwe akati kanu iweelede kuzwa muŋanda yakwe kusikila mafwumofwumo. 23  Lino Jehova ainda kutegwa ajaye bana Egepita ulabona bulowa buli atala aamulyango aaminsende yobilo yamulyango, eelyo masimpe Jehova ulawiindilila mulyango ooyo, alimwi takoolekela kuti lunyonyooko lunjile mumaanda aanu akumujaya.+ 24  “Mweelede kucita cilengwa eeci nywebo abana banu lyoonse alyoonse.+ 25  Alimwi mwaakusika munyika Jehova njayoomupa, mbubonya mbwaakaamba, mweelede kuyoozumanana kucita cilengwa eeci.+ 26  Lino bana banu baakumubuzya kuti, ‘Ino cilengwa eeci caamba nzi kulindinywe?’+ 27  mweelede kubaambila kuti, ‘Ncipaizyo ca Pobwe Lyakwiindilila lya Jehova, iwakaindilila maanda aabana Israyeli mu Egepita ciindi naakajaya bana Egepita, pele wakakwabilila maanda eesu.’” Mpoonya bantu bakakotama akuvwuntama ansi. 28  Aboobo bana Israyeli bakaunka akucita mbubonya Jehova mbwaakalailila Musa a Aroni.+ Bakacita mbubonya oobo. 29  Eelyo akati kamasiku Jehova wakajaya bana bataanzi boonse mucisi ca Egepita,+ kutalikila kumwana mutaanzi wa Farao uukkede acuuno cabwami kusikila kumwana mutaanzi wamwaange iwakali muntolongo, alimwi amwana mutaanzi kuzyalwa wamunyama uuli woonse.+ 30  Mpoonya masiku Farao wakabuka ababelesi bakwe boonse alimwi abana Egepita boonse, eelyo kwakaba kulila kupati akati kabana Egepita, nkaambo taakwe ŋanda imwatakafwa muntu.+ 31  Mpoonya aawo wakaita Musa a Aroni+ masiku akubaambila kuti: “Amunyamuke, muzwe akati kabantu bangu, nywebo abana Israyeli boonse. Kamuya mukabelekele Jehova mbubonya mbomwaamba.+ 32  Alimwi amubweze mbelele aŋombe zyanu, mbuli mbomwakaamba,+ muunke. Pele ambebo mweelede kundilongezya.” 33  Aboobo bana Egepita bakatalika kubakombelezya bantu kutegwa bazwe cakufwambaana+ mucisi kabati, “nkaambo toonse tuli buyo mbuli bantu bafwide kale!”+ 34  Mpoonya bantu bakabweza fulaulu wabo uukandidwe kautanabikkwa bumena, azibelesyo zyabo zyakukandila fulaulu kazyaangilidwe muzisani zyabo akuzinyamuna agwezyo. 35  Bana Israyeli bakacita mbubonya mbwaakabaambila Musa, bakalomba bana Egepita zintu zyansiliva, zyangolida azisani.+ 36  Jehova wakapa kuti bafwidwe luzyalo kubana Egepita, eelyo bakabapa nzyobakalomba, aboobo bakabweza mbono zyabana Egepita.+ 37  Kumane bana Israyeli bakanyamuka kuzwa ku Ramese+ kuya ku Sukoti,+ ibaalumi bakali kusika ku 600,000 ibeenda amaulu, kutabalilizya abana.+ 38  Alimwi nkamu mpati yabantu bamisyobo-misyobo*+ ayalo yakaunka ambabo, antoomwe ambelele alimwi aŋombe, itanga lipati lyabanyama. 39  Mpoonya fulaulu uukandidwe ngobakaletelezya kuzwa ku Egepita bakatalika kuupanga zinkwa zibulungene zitajisi bumena. Tiiwakabikkidwe bumena nkaambo bakatandwa buya kuzwa ku Egepita cakuti tiibakajisi ciindi cakulibambila zyakulya zyamulweendo.+ 40  Lino myaka bana Israyeli njobakakkala, aabo ibakakkala mu Egepita+ yakali 430.+ 41  Noyakamana myaka iili 430, mubuzuba mbubonya oobu makamu oonse aa Jehova akazwa mucisi ca Egepita. 42  Oobu mbusiku mbobeelede kusekelela kuli Jehova akaambo kakuti wakabagwisya mucisi ca Egepita. Mbusiku bana Israyeli boonse mbobeelede kusekelela kuti balemeke Jehova mumazyalani aabo oonse.+ 43  Mpoonya Jehova wakati kuli Musa a Aroni, “Ngooyu mulawo wa Pobwe Lyakwiindilila: Kunyina muzwakule weelede kulya cipaizyo capobwe eeli.+ 44  Pele kuti umwi kajisi muzike ngwaakaula amali, mweelede kumupalula.+ Acita boobo ndendilyo nakonzya kulya. 45  Imweenzu alimwi amubelesi tabeelede kulya. 46  Cipaizyo ceelede kulidwa muŋanda yomwe. Tamweelede kugwisya nyama imwi anze, alimwi tamweelede kupwaya cifwuwa cili coonse pe.+ 47  Mbungano yoonse yabana Israyeli yeelede kusekelela pobwe eeli. 48  Ikuti kakuli mweenzu uukkala akati kanu alimwi kayanda kusekelela Pobwe Lyakwiindilila lya Jehova, baalumi bakwe boonse beelede kusaanguna kupalulwa. Ndendilyo nakonzya kusekelela pobwe eeli, alimwi weelede kuba mbuli muna Israyeli. Pele kunyina mwaalumi uutapalwidwe weelede kulya pe.+ 49  Kweelede kuba mulawo omwe buyo kumuna Israyeli akumweenzu uukkala akati kanu.”+ 50  Aboobo bana Israyeli boonse bakacita mbubonya Jehova mbwaakalailila Musa a Aroni. Bakacita mbubonya oobo. 51  Mubuzuba mbubonya oobu Jehova wakagwisya bana Israyeli antoomwe amakamu aabo kuzwa mucisi ca Egepita.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Nkokuti, nkamu yabantu batali bana Israyeli kubikkilizya abana Egepita.