Joshua 8:1-35

  • Joshua wayubilila Ai (1-13)

  • Kuzunda Ai kwazwidilila (14-29)

  • Mulawo wabalwa aa Cilundu ca Ebala (30-35)

8  Mpoonya Jehova wakaambila Joshua kuti: “Utayoowi nokuba kukankama.+ Bweza basikalumamba boonse akwiinka ku Ai. Bona! Ndaaba mwami wa Ai, bantu bakwe, munzi wakwe anyika yakwe mumaanza aako.+  Weelede kucita munzi wa Ai amwami wawo mbubonya mbookacita munzi wa Jeriko amwami wawo,+ pele mulakonzya kubweza zisaalo abanyama bavwubwa. Amubikke baalumi kuti bauyubilile munzi nkouli kusyule.”  Aboobo Joshua abasikalumamba boonse bakanyamuka kuya ku Ai. Eelyo Joshua wakasala basikalumamba basinguzu bali 30,000 akubatuma masiku.  Mpoonya wakabalailila kuti: “Nywebo mweelede kuuyubilila munzi nkouli kusyule. Mutaunki kule amunzi pe alimwi nyoonse mweelede kuti kamulibambilide.  Mebo abaalumi boonse mbondili limwi tulaunka afwaafwi amunzi, eelyo baboola kuzootulwana mbuli mbobakacitide akusaanguna,+ tulabatija.  Baakututandaanya tuyoobasisya kule amunzi, nkaambo bayakwaamba kuti, ‘Batija alimwi mbubonya mbuli kumatalikilo.’+ Tuyootija kuzwa kulimbabo.  Mpoonya nywebo mukayubunuke, mukaubweze munzi; alimwi Jehova Leza wanu uyoowaaba mumaanza aanu.  Mbomuyakuubwezela buyo munzi, mukawuumpe amulilo.+ Mweelede kucita kweelana ambwaamba Jehova. Mucite mbondamulailila.”  Mpoonya Joshua wakabatuma, eelyo bakaunka kubusena bwakuyubila; bakaakuyuba akati ka Beteli a Ai kumbo lya Ai, kakuli masiku ngamunya aayo Joshua wakalikkede antoomwe abasikalumamba mbaakali limwi. 10  Lino Joshua naakabuka kakucili kooko akubunganya basikalumamba, walo antoomwe abaalu bana Israyeli bakasololela basikalumamba ku Ai. 11  Basikalumamba boonse+ mbaakali limwi bakaunka kutozya kumanjililo aamunzi. Bakakkala kumunzi wa Ai nkouli kunyika, alimwi akati kabo amunzi wa Ai kwakali kkuti. 12  Aciindi eeco wakabwezede baalumi basika ku 5,000 akubabikka kuti bayube+ akati ka Beteli+ a Ai kumbo lyamunzi. 13  Aboobo bantu bakabamba nkambi mpati iyakali nkouli kunyika munzi+ alimwi aimbi iyakali musyule kumbo lyamunzi,+ eelyo Joshua wakaunka masiku aayo akati kacibanda. 14  Lino mwami wa Ai naakabona boobo, buzuba bwakatobela walo abaalumi bamumunzi bakafwuma akuunka cakufwambaana kuyoolwana bana Israyeli kubusena bumwi kumbele lyacibanda camunkanda. Pele tanaakalizyi kuti kuli bakamuyubilide kusyule lyamunzi. 15  Lino baalumi ba Ai nobakaboola kulwana, Joshua abana Israyeli boonse bakatija munzila iitozya kunkanda.+ 16  Mpoonya baalumi boonse bamumunzi bakaitwa kuti babatandaanye; lino nobakali kutandaanya Joshua, munzi bakausiya kule. 17  Kunyina mwaalumi wakasyaala mu Ai amu Beteli iwatakaunka kukutandaanya bana Israyeli. Boonse bakaguumukila kuyootandaanya bana Israyeli cakuti munzi bakausiya bukwazi. 18  Lino Jehova wakaambila Joshua kuti: “Tondeka sumo lili mujanza lyako ku Ai,+ nkaambo munzi ooyu ndilawaaba mumaanza aako.”+ Aboobo Joshua wakatondeka sumo lyakali mujanza lyakwe kumunzi wa Ai. 19  Mbwaakatondekela buyo sumo, aabo bakayubide bakasokomoka akutalika kuzuza kunjila mumunzi akuusaala. Bamane cakufwambaana bakawuumpa munzi.+ 20  Lino baalumi bana Ai nibakacebuka, bakabona busi mumunzi kabuuntumuka mujulu alimwi bakabula nguzu zyakutijila kuli koonse. Eelyo bana Israyeli ibakali kutijila kunkanda bakapiluka kuli basikubatandaanya. 21  Mpoonya Joshua abana Israyeli boonse nobakabona kuti basikuyubilila bausaala munzi akubona busi bwamunzi kabuuntumuka, bakapiluka akulwana baalumi bana Ai. 22  Abalo bakali mumunzi bakaboola kubaswaana, cakuti baalumi bana Ai bakaba akati kabana Israyeli, bamwi kulubazu oolu abamwi kulubazu lumbi, eelyo bakabajaya alimwi kunyina wakasyaala naa kutija.+ 23  Pele mwami wa Ai bakamujata+ kacili muumi akumuleta kuli Joshua. 24  Bana Israyeli nobakamanizya kujaya bantu boonse bamu Ai kunkanda ooko nkobakaakusika nobakabatandaanya alimwi boonse nobakamaninina kujaigwa apanga, bana Israyeli boonse bakajokela ku Ai akuyoojaya baabo bakasyeede mulinguwo apanga. 25  Bantu boonse bamu Ai ibakajaigwa buzuba oobo, baalumi abamakaintu, bakasika ku 12,000. 26  Joshua taakwe naakaleka kutondeka sumo ilyakali mujanza lyakwe+ kusikila bana Ai boonse wabanyonyoona.+ 27  Nokuba boobo bana Israyeli bakabweza banyama bavwubwa azisaalo zyamumunzi, kweelana amalailile Jehova ngaakapa Joshua.+ 28  Mpoonya Joshua wakawuumpa munzi wa Ai akuunyonyweeda limwi mane caba citantaala,+ lyakaba tongo kusikila sunu. 29  Wakaanzika mwami wa Ai acisamu kusikila kumazuba, alimwi nolyakali afwaafwi kubbila zuba Joshua wakalailila kuti bakaubweze mutunta wakwe kuzwa acisamu.+ Mpoonya bakuusowela kumulyango wamunzi akulundika mulwi wamabwe atala lyanguwo, ooyu mulwi nkuucili kusikila sunu. 30  Lino aciindi eeco ndendilyo Joshua naakayakila Jehova Leza wa Israyeli cipaililo aa Cilundu ca Ebala,+ 31  mbubonya Musa imubelesi wa Jehova mbwaakalailila bana Israyeli alimwi akweelana ambokulembedwe mubbuku lya Mulawo+ wa Musa: “Cipaililo camabwe aakkwene, aatabezedwe acibulo cili coonse.”+ Alincico bakatuulila Jehova zituuzyo zyuumpwa azipaizyo zyalumvwano.+ 32  Mpoonya amabwe aayo wakalemba Mulawo+ ooyo Musa ngwaakalembede kubusyu bwabana Israyeli.+ 33  Bana Israyeli boonse, baalu babo, basilutwe babo alimwi ababetesi babo bakaliimvwi kumabazu obilo aa Bbokesi kumbele lyabapaizi, iba Levi bakanyamwide bbokesi lyacizuminano ca Jehova. Beenzu alimwi abasicisi bakaliko.+ Cisela cabo cimwi cakaimvwi kumbele lya Cilundu ca Gerizimu, eelyo cisela cimbi cakaimvwi kumbele lya Cilundu ca Ebala,+ (mbubonya Musa imubelesi wa Jehova mbwaakalailila),+ kuti aleleke bana Israyeli. 34  Kuzwa waawo wakabala cakupozya majwi oonse aa Mulawo,+ zilongezyo+ akusinganya,+ kweelana azintu zyoonse zilembedwe mubbuku lya Mulawo. 35  Akati kamajwi oonse Musa ngaakalailila, kunyina jwi noliba lyomwe Joshua ndyaatakabala cakupozya kumbele lyambungano yoonse yabana Israyeli,+ kubikkilizya abamakaintu abana alimwi abeenzu+ ibakali kukkala akati kabo.+

Bupanduluzi buyungizyidwe