Joshua 24:1-33

  • Joshua wainduluka makani aansiku aabana Israyeli (1-13)

  • Kukulwaizyigwa kubelekela Jehova (14-24)

    • “Mebo amukwasyi wangu tunoobelekela Jehova” (15)

  • Cizuminano ca Joshua abana Israyeli (25-28)

  • Lufwu lwa Joshua akuzikkwa (29-31)

  • Mafwuwa aa Josefa azikkwa ku Sekemu (32)

  • Lufwu lwa Eleazara akuzikkwa (33)

24  Mpoonya Joshua wakabunganya misyobo yoonse yabana Israyeli ku Sekemu akwiita baalu babana Israyeli, abasololi babo, ababetesi babo abasilutwe babo,+ eelyo bakaima kumbele lya Leza mwini-mwini.  Joshua wakaambila bantu boonse kuti: “Mboobu mbwaamba Jehova Leza wa Israyeli, ‘Kaindi loko+ bamauso+–Tera usyi Abrahamu a Nahori–bakakkede mutala lya Mulonga,* alimwi bakali kukomba baleza bambi.+  “‘Mukuya kwaciindi ndakabweza uso Abrahamu+ kuzwa mutala lya Mulonga* akumweenzyeenzya munyika ya Kanana yoonse akuvwuzya lunyungu lwakwe.+ Ndakamupa Izaka;+  mpoonya Izaka ndakamupa Jakobo a Esau.+ Kumbele Esau ndakamupa Cilundu ca Seiri kuti cibe cakwe;+ eelyo Jakobo abana bakwe bakaunka ku Egepita.+  Kumane ndakatuma Musa a Aroni,+ alimwi ndakapenzya cisi ca Egepita kuzintu nzindakacita mulincico,+ kuzwa waawo ndakamugwisya.  Nindakali kugwisya bamauso mu Egepita,+ alimwi nibakasika kulwizi, bana Egepita bakabatobela ku Lwizi Lusalala ankalaki zyankondo abasimabbiza.+  Bakatalika kulilila Jehova,+ aboobo wakabikka mudima akati kanu abana Egepita akubavwumba lwizi,+ alimwi mwakalibonena ameso aanu ncindakacita mu Egepita.+ Mpoonya mwakakkala munkanda myaka* minji.+  “‘Ndakamuleta munyika yabana Amori ibakali kukkala mutala* lya Jordano, eelyo bakatalika kumulwana.+ Pele ndakabaaba mumaanza aanu kutegwa mubweze nyika yabo, alimwi ndakabanyonyoona kubusyu bwanu.+  Kuzwa waawo Balaki mwana wa Zipori, mwami wa Moabu, wakatalika kulwana bana Israyeli. Aboobo wakatuma Balamu mwana wa Beori kuti amusinganye.+ 10  Pele tiindakamuswiilila Balamu pe.+ Aboobo wakamulongezya cakwiinduluka-induluka,+ alimwi ndakamuvwuna kumaanza aakwe.+ 11  “‘Kumane mwakazabuka Jordano+ akusika ku Jeriko.+ Eelyo basololi* bamu Jeriko, ibana Amori, bana Perizi, bana Kanana, bana Heti, bana Girigasi, bana Hivi abana Jebusi bakatalika kumulwana, pele ndakabaaba mumaanza aanu.+ 12  Aboobo kamutanasika ndakabapa kuyoowa, eelyo buyoofwu bwakabatanda asyoonto-syoonto kuzwa kubusyu bwanu+–bami babana Amori bobilo, ikutali akaambo kapanga lyanu naa buta bwanu pe.+ 13  Mpoonya ndakamupa nyika njomwatakabelekela aminzi njomwatakayaka,+ alimwi mwakakkala mulinjiyo. Mulya misaansa amaolifa ngomwatakasyanga.’+ 14  “Aboobo amuyoowe Jehova akumubelekela cakusyomeka* acakusinizya,*+ alimwi amugwisye baleza aabo bamauso mbobakali kubelekela mutala lya Mulonga* amu Egepita,+ mubelekele Jehova. 15  Lino kuti naa tamuyandi kubelekela Jehova, amulisalile nobeni sunu ngomuyanda kubelekela,+ naa mbaaleza aabo bamauso ibakali mutala lya Mulonga*+ mbobakali kubelekela naa mbaaleza babana Amori, bamukamwini nyika oomo momukkede.+ Pele mebo amukwasyi wangu tunoobelekela Jehova.” 16  Bamvwe boobo bantu bakaingula kuti: “Tatukonzyi kusiya Jehova akutalika kubelekela baleza bambi. 17  Nkaambo ngu Jehova Leza wesu wakatugwisya mucisi ca Egepita+ swebo abamatata, kuzwa muŋanda yabuzike,+ alimwi iwakacita zitondezyo zipati kubusyu bwesu+ akuzumanana kutukwabilila mulweendo lwesu loonse alimwi aakati kabamasi motwakainda.+ 18  Jehova wakabatanda bamasi boonse kubikkilizya abana Amori, ibakkede munyika iino. Aboobo aswebo tunoobelekela Jehova, nkaambo ngu Leza wesu.” 19  Mpoonya Joshua wakaambila bantu kuti: “Tamukonzyi kubelekela Jehova, nkaambo ngu Leza uusalala;+ ngu Leza uuyanda kuti kakombwa buyo alikke.+ Takamulekeleli milandu* yanu azibi zyanu.+ 20  Ikuti naa mwamusiya Jehova akubelekela baleza beenzu, ncobeni awalo uyoomusandukila akumunyonyoona nokuba kuti musyule wakamucitila zintu zibotu.”+ 21  Pele bantu bakaambila Joshua kuti: “Ncobeni tunoobelekela Jehova!”+ 22  Aboobo Joshua wakaambila bantu kuti: “Mwalibeda bakamboni nobeni mukuti mwalisalila kubelekela Jehova.”+ Aboobo bakati: “Tuli bakamboni.” 23  “Aboobo amugwisye baleza beenzu ibali akati kanu akubikka myoyo yanu kuli Jehova Leza wa Israyeli.” 24  Mpoonya bantu bakaambila Joshua kuti: “Tunoobelekela Jehova Leza wesu alimwi tunooswiilila jwi lyakwe!” 25  Mpoonya Joshua wakapanga cizuminano abantu mubuzuba oobo akubabikkila mulawo ambeta mu Sekemu. 26  Eelyo Joshua wakalemba majwi aaya mubbuku lya Mulawo wa Leza+ akubweza bbwe lipati+ akulibikka munsi aacisamu cipati icili afwaafwi abusena busalala bwa Jehova. 27  Joshua wakaambila bantu boonse kuti: “Amubone! Eeli bbwe ndeliyooba kamboni wesu,+ nkaambo lyamvwa majwi oonse aa Jehova ngaamba kulindiswe, alimwi liyooba kamboni wanu kutegwa mutakamukaki Leza wanu.” 28  Kuzwa waawo Joshua wakaambila bantu kuti bapiluke, umwi aumwi kulukono lwakwe.+ 29  Nozyakainda zintu eezyi, Joshua mwana wa Nuni, imubelesi wa Jehova wakafwa kajisi myaka iili 110.+ 30  Aboobo bakamuzikka mucilawo calukono lwakwe mu Timinati-sera,+ mumalundu aa Efraimu, kunyika kwa Cilundu ca Gaasi. 31  Bana Israyeli bakazumanana kumubelekela Jehova mazuba oonse aabuumi bwa Joshua amumazuba oonse aabaalu aabo ibakasyaala naakafwa Joshua alimwi ibakazyi milimo yoonse Jehova njaakacitila bana Israyeli.+ 32  Mafwuwa aa Josefa+ aayo bana Israyeli ngobakaletelezya kuzwa ku Egepita bakaazikka mu Sekemu munyika eeyo Jakobo njaakaula kubana ba Hamori+ usyi Sekemu amali aansiliva aali 100 ;+ alimwi yakaba lukono lwabana ba Josefa.+ 33  Awalo Eleazara mwana wa Aroni wakafwa.+ Aboobo bakamuzikka mu Kalundu ka Finehasi mwanaakwe,+ aako nkaakapegwa mumalundu aa Efraimu.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Nkokuti, Mulonga wa Firate.
Nkokuti, Mulonga wa Firate.
Mu Chihebrayo, “mazuba.”
Nkokuti, kulubazu lwakujwe.
Naa ambweni, “bamukamwini nyika.”
Naa “cabululami.”
Naa “amukasimpe.”
Nkokuti, Mulonga wa Firate.
Nkokuti, Mulonga wa Firate.
Naa “buzangi.”