Johane 8:12-59

  • Bausyi bakamucitila bumboni Jesu (12-30)

    • Jesu, “mumuni wanyika” (12)

  • Bana ba Abrahamu (31-41)

    • “Kasimpe kayoomwaangununa” (32)

  • Bana ba Diabolosi (42-47)

  • Jesu a Abrahamu (48-59)

8  12  Mpoonya Jesu alimwi wakabaambila kuti: “Ndili mumuni wanyika.+ Kufwumbwa ooyo uunditobela kunyina nayakweenda mumudima, pele unoojisi mumuni+ wabuumi.” 13  Aboobo ba Farisi bakati kulinguwe: “Ulicitila bumboni omwini; bumboni bwako tabuli bwamasimpe.” 14  Jesu mukwiingula wakati kulimbabo: “Nokuba kuti ndalicitila bumboni ndemwini, bumboni bwangu mbwamasimpe nkaambo ndilikuzyi nkondakazwa ankondiya.+ Pele nywebo tamukuzyi pe nkondakazwa ankondiya. 15  Mulabeteka kweelana aciwa camuntu;*+ mebo tandibeteki muntu uuli woonse. 16  Pele nokuba kuti ndabeteka, ilubeta lwangu ndwamasimpe nkaambo tandili ndelikke pe, pele Taata wakandituma ulaandime.+ 17  Alimwi mu Mulawo wanu wini kulilembedwe kuti: ‘Bumboni bwabantu bobilo mbwamasimpe.’+ 18  Ndime nendilicitila bumboni, awalo Taata iwakandituma ulandicitila bumboni.”+ 19  Mpoonya bakamubuzya kuti: “Ino uli kuli Uso?” Jesu wakaingula kuti: “Tamundizyi mebo alimwi a Taata.+ Ikuti nomwalindizyi mebo, nomwalimuzyi awalo Taata.”+ 20  Wakaamba majwi aaya mubusena imuli zibikkilo zyamali+ naakali kuyiisya mutempele. Pele kunyina wakamujata nkaambo ciindi cakwe tiicakaningasika.+ 21  Aboobo wakabaambila kuti: “Ndilaunka, eelyo muyoondiyandaula, pele muyoofwa muzibi zyanu.+ Ooko nkondiya tamukonzyi kusika pe.”+ 22  Mpoonya ba Juda bakatalika kwaamba kuti: “Sena uyanda kulijaya? Nkaambo waamba kuti, ‘Nkondiya tamukonzyi kuboola.’” 23  Eelyo wakati kulimbabo: “Nywebo muli baansi; mebo ndakazwa kujulu.+ Muli bamunyika eeyi; mebo tandili wamunyika eeyi pe. 24  Nkakaambo kaako ncindamwaambila kuti: Muyoofwa muzibi zyanu. Nkaambo ikuti kamutasyomi kuti ndime yooyo, muyoofwa muzibi zyanu.” 25  Aboobo bakatalika kumubuzya kuti: “Ino nduwe ni?” Jesu wakabavwiila kuti: “Ino nkaambo nzi ncondilipenzyela kwaambaula andinywe? 26  Ndijisi zinji zyakwaamba kujatikizya ndinywe azyakubeteka. Imasimpe ngakuti, ooyo wakandituma ngwamasimpe alimwi nzyoonya nzindakamvwa kulinguwe nzyondaamba munyika.”+ 27  Tiibakamvwisya kuti wakali kubaambila kujatikizya Bausyi. 28  Mpoonya Jesu wakati: “Mwaakumwaanzika Mwanaamuntu,+ nemuyoozyiba kuti ndime nguwe,+ akuti tandilicitili buyo zintu;+ pele mbubonya mbwaakandiyiisya Taata ndilaamba makani aaya. 29  Alimwi ooyo wakandituma ulaandime; kunyina naakandilekelezya nkaambo lyoonse ndicita zimukkomanisya.”+ 30  Naakali kwaamba makani aaya, ibanji bakamusyoma. 31  Mpoonya Jesu wakazumanana kwaambila ba Juda aabo bakamusyoma kuti: “Ikuti mwazumanana kuba mujwi lyangu, muli basikwiiya bangu ncobeni, 32  alimwi muyoozyiba kasimpe,+ eelyo kasimpe kayoomwaangununa.”+ 33  Bakamwiingula kuti: “Swebo tuli bana ba Abrahamu alimwi tatunabede bazike kumuntu uuli woonse. Ino waambila nzi kuti ‘Muyakwaangunuka’?” 34  Jesu wakabaingula kuti: “Ncobeni ndimwaambila masimpe kuti, kufwumbwa uucita cibi muzike wacibi.+ 35  Kunze lyaboobo, muzike takkali muŋanda mane kukabe kutamani; mwana ulakkala mane kukabe kutamani. 36  Aboobo ikuti Mwana wamwaangununa, mulaangunuka ncobeni. 37  Ndilizyi kuti muli bana ba Abrahamu. Pele muyanda kundijaya, nkaambo jwi lyangu talizwidilili akati kanu. 38  Ndaamba zintu nzindakabona nindakali antoomwe a Taata;+ aboobo andinywe amucite zintu nzyomwakamvwa kuli Uso.” 39  Mukwiingula bakati kulinguwe: “Taateesu ngu Abrahamu.” Jesu wakabaambila kuti: “Ikuti nomwali bana ba Abrahamu,+ nomwali kucita milimo njaakacita Abrahamu. 40  Pele lino muyanda kundijaya, ndemuntu nendamwaambila kasimpe nkondakamvwa kuli Leza.+ Abrahamu kunyina naakacita boobu pe. 41  Nywebo mucita milimo yauso.” Bakati kulinguwe: “Tiitwakazyalwa mubwaamu* pe; tujisi Taata omwe, Leza.” 42  Jesu wakati kulimbabo: “Ikuti Leza naali Uso, nomwali kundiyanda,+ nkaambo ndakazwa kuli Leza alimwi ncendili waano. Tiindakaliboolela buyo pe, pele ooyo ngonguwe wakandituma.+ 43  Nkaambo nzi ncomutamvwisyi ncondaamba? Nkaambo tamukonzyi kuswiilila majwi aangu. 44  Muzwa kuli uso Diabolosi alimwi mulombozya kucita nzyayanda uso.+ Ooyo wakali mujayi kuzwa naakatalika,*+ alimwi kunyina naakakakatila mukasimpe, nkaambo munyina kasimpe mulinguwe. Naamba zyakubeja, ulaamba kweelana ambwabede, nkaambo mubeji alimwi ngousyi wabubeji.+ 45  Pele akaambo kakuti mebo ndaamba kasimpe, tamundisyomi pe. 46  Ino nguni akati kanu uundijanina mulandu wakucita cibi? Ikuti naa ndaamba kasimpe, nkaambo nzi ncomutandisyomi? 47  Ooyo uuzwa kuli Leza ulaaswiilila majwi aa Leza.+ Nkakaambo kaako ncomutaswiilili, nkaambo tamuzwi kuli Leza.”+ 48  Ba Juda bakamwiingula kuti: “Sena tatuluzi notwaamba kuti, ‘Uli mu Samariya+ yebo alimwi ujisi daimona’?”+ 49  Jesu wakaingula kuti: “Tandijisi daimona pe, pele ndilamulemeka Taata, alimwi nywebo tamundilemeki. 50  Pele tandiliyandawidi bulemu ndemwini pe;+ nkwali ooyo uubuyanda alimwi uubeteka. 51  Ncobeni ndimwaambila masimpe kuti, ikuti muntu katobela jwi lyangu, takaluboni lufwu pe.”+ 52  Ba Juda bakati kulinguwe: “Lino twazyiba kuti ulaadaimona. Abrahamu wakafwa, abasinsimi bakafwa, pele waamba kuti, ‘Ikuti muntu katobela jwi lyangu, takafwi pe.’ 53  Sena uli mupati kwiinda taateesu Abrahamu iwakafwa? Abalo basinsimi bakafwa. Ino yebo uyeeya kuti nduwe ni?” 54  Jesu wakaingula kuti: “Ikuti kandililemeka ndemwini, bulemu bwangu mbwabuyo. Ngu Taata uundilemeka,+ ooyo ngomwaamba kuti ngu Leza wanu. 55  Nokuba boobo tamumuzyi pe,+ pele mebo ndilimuzyi.+ Alimwi ikuti ndaamba kuti tandimuzyi, inga ndaba mubeji mbuli ndinywe. Pele ndilimuzyi alimwi ndilalitobela ijwi lyakwe. 56  Abrahamu uso wakakondwa kapati abulangizi bwakubona buzuba bwangu, alimwi wakabubona eelyo wakakondwa.”+ 57  Mpoonya ba Juda bakamwaambila kuti: “Sena wakamubona kale Abrahamu yebo ootanasisya amyaka iili 50 yakuzyalwa?” 58  Jesu wakabaambila kuti: “Ncobeni ndimwaambila masimpe kuti, Abrahamu katanabako, mebo ndakaliko.”+ 59  Aboobo bakabweza mabwe kuti bamupwaye, pele Jesu wakayuba akuzwa mutempele.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “kweelana azyeelelo zyabantu.”
Naa “koonana ikutali kwamumulawo.” Mu Chigiriki, por·neiʹa. Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa “kuzwa kumatalikilo,” nkokuti, aabuzangi bwakwe.