Johane 2:1-25

  • Bwiinga bwaku Kana; maanzi asanduka kuba waini (1-12)

  • Jesu wasalazya tempele (13-22)

  • Jesu ulizyi zili mumoyo wamuntu (23-25)

2  Lino mubuzuba bwatatu kwakali pobwe lyabwiinga ku Kana waku Galilaya, abalo banyina Jesu bakaliko.  Awalo Jesu abasikwiiya bakwe bakalitambidwe kupobwe lyabwiinga eeli.  Waini nowakamana, banyina Jesu bakamwaambila kuti: “Waini wabamanina.”  Pele Jesu wakabaambila kuti: “Yebo omukaintu, ino makani aayo atujatikizya buti swebo, mebo anduwe?* Ciindi cangu tacinasika.”  Banyina bakaambila baabo ibakali kukutauka: “Kamucita kufwumbwa ncatiimwaambile.”  Lino kwakali matalo aamabwe aali cisambomwe kweelana acilengwa cakusalazya caba Juda,+ italo limwi alimwi lyakali kuzula nongo zyamaanzi zyobilo naa zyotatwe.*  Jesu wakabaambila kuti: “Amwaazuzye maanzi matalo.” Aboobo bakaazuzya kusikila amulomo.  Mpoonya wakabaambila kuti: “Lino amuteke akutolela mweendelezi wapobwe.” Aboobo bakamutolela.  Lino mweendelezi wapobwe naakalabila maanzi aakasandulwa kuba waini, katazyi nkowakazwa (nokuba kuti balo babelesi ibakateka maanzi aayo bakalizyi), imweendelezi wapobwe wakaita sibwiinga 10  akumwaambila kuti: “Muntu uuli woonse usaanguna kubikka waini mubotu, eelyo bantu bakolwa, naleta mubi. Pele yebo wayobola waini mubotu kusikila lino.” 11  Eeci Jesu wakacicitila ku Kana waku Galilaya kacili citondezyo cakwe cakusaanguna, alimwi wakatondezya bulemu bwakwe,+ aboobo basikwiiya bakwe bakamusyoma. 12  Kuzwa waawo, walo abanyina abanabokwabo+ alimwi abasikwiiya bakwe bakaselemuka kuya ku Kapernauma,+ pele ooko tiibakaakukkala mazuba manji. 13  Lino Pobwe Lyakwiindilila+ lyaba Juda lyakali afwaafwi, eelyo Jesu wakaunka ku Jerusalemu. 14  Mutempele wakajana bantu ibakali kusambala ŋombe, mbelele, nkwilimba+ alimwi abasikucinca mali kabakkede muzyuuno zyabo. 15  Aboobo naakamana kupanga nswepu yantambo, wakabatanda boonse aabo bakajisi mbelele aŋombe mutempele, alimwi wakawuumuna makkobili aabasikucinca mali akutingamuna matebulu aabo.+ 16  Alimwi wakaambila baabo bakali kusambala nkwilimba kuti: “Amuzigusye omuno zintu eezyi! Amuleke kucita ŋanda ya Taata kuba ŋanda yamakwebo!”*+ 17  Basikwiiya bakwe bakaibaluka kuti kulilembedwe kuti: “Busungu bwakuŋanda yako buyoondilya cakumaninina.”+ 18  Aboobo mukumwiingula iba Juda bakamubuzya kuti: “Ncitondezyo nzi ncotiitupe+ citondezya kuti ulijisi nguzu zyakucita zintu eezyi?” 19  Jesu wakabavwiila kuti: “Amulimwaye tempele eeli, eelyo mumazuba otatwe ndiyooliimika.”+ 20  Mpoonya ba Juda bakati: “Itempele eeli lyakatola myaka iili 46 kuyakwa, ino yebo inga waliimika buti mumazuba otatwe?” 21  Pele tempele ndyaakali kwaamba wakali mubili wakwe.+ 22  Pele naakabusyigwa kuzwa kubafwu, basikwiiya bakwe bakaibaluka kuti mbwaakali kwaamba oobu,+ mpoonya bakalusyoma lugwalo alimwi amajwi ngaakaambide Jesu. 23  Nokuba boobo, naakali mu Jerusalemu ku Pobwe Lyakwiindilila, bantu banji bakasyoma muzina lyakwe nobakabona zitondezyo nzyaakali kucita. 24  Pele Jesu tanaakali kubasyoma cakumaninina nkaambo boonse wakalibazyi, 25  alimwi akaambo kakuti tanaakali kuyandika muntu uuli woonse kumwaambila mbwabede muntu, nkaambo walo wakalizyi cakali mumoyo wamuntu.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chigiriki, “Ncinzi cangu acako yebo omukaintu?” Aaka nkaambyo ikatondezya kukaka caambwa. Kubelesyegwa kwamabala aakuti “yebo omukaintu” tacitondezyi kubula bulemu.
Kuboneka kuti nongo aimwi yakali kuyumuna malita aali 22. Amubone Makani Aayungizyidwe B14.
Naa “musika.”