Jeremiya 52:1-34

  • Zedekiya wazangila Babuloni (1-3)

  • Nebukadinezara wasinkilila munzi wa Jerusalemu (4-11)

  • Kunyonyoonwa kwamunzi alimwi atempele (12-23)

  • Bantu batolwa mubuzike ku Babuloni (24-30)

  • Jehoyakini wagusyigwa muntolongo (31-34)

52  Zedekiya+ wakali amyaka iili 21 naakaba mwami, alimwi wakalela kwamyaka iili 11 mu Jerusalemu. Banyina bakali ba Hamutala+ imwana musimbi wa Jeremiya waku Libina.  Wakazumanana kucita zintu zibi mumeso aa Jehova, kweelana azintu zyoonse nzyaakacita Jehoyakimu.+  Zintu eezyi zyakacitika mu Jerusalemu amu Juda akaambo kabukali bwa Jehova, kusikila limwi wakabatanda kumbele lyakwe.+ Alimwi Zedekiya wakazangila mwami wa Babuloni.+  Mumwaka wafwuka wabulelo bwa Zedekiya, mumwezi wa 10, mubuzuba bwa 10 bwamwezi ooyu, Mwami Nebukadinezara* wa Babuloni wakaboola antoomwe ampi yabasikalumamba bakwe boonse kuzoolwana Jerusalemu. Bakayaka nkambi mumbali aamunzi abwaanda buzinguluka bwakuusinkilila munzi.+  Aboobo munzi wakasinkilwa kusikila mumwaka wa 11 wabulelo bwa Mwami Zedekiya.  Mumwezi wane, mubuzuba bwafwuka bwamwezi ooyu,+ nzala yakaindila kapati mumunzi cakuti bantu bakanyina cakulya mucisi.+  Kumamanino bwaanda bwamunzi bwakapwaigwa, eelyo basikalumamba boonse bakatija kuzwa mumunzi masiku, bakainda kumulyango uuli akati kamalambo obilo aali kufwaafwi amuunda wamwami, ciindi ba Kasidi nobakazingulukide munzi woonse; eelyo bakazumanana munzila iitozya ku Araba.+  Pele impi yabasikalumamba yaba Kasidi yakatandaanya mwami, eelyo bakamweenzya Zedekiya+ muzibanda zyamucimpayuma zya Jeriko, mpoonya basikalumamba bakwe boonse bakamumwaika.  Mpoonya bakamujata mwami akumutola kumwami wa Babuloni ku Ribila mucisi ca Hamati, eelyo wakamubeteka. 10  Kumane mwami wa Babuloni wakajaya bana ba Zedekiya walo kalangilila, alimwi wakajaya abasilutwe ba Juda boonse ku Ribila. 11  Mpoonya mwami wa Babuloni wakoofwaazya meso aa Zedekiya,+ wakamwaanga nketani zyamukuba akumutola ku Babuloni, kumane wakamubikka muntolongo kusikila buzuba mbwaakafwa. 12  Lino mumwezi wasanu, mubuzuba bwakkumi bwamwezi ooyu, nkokuti mumwaka wa 19 wabulelo bwa Mwami Nebukadinezara* imwami wa Babuloni, Nebuzaradana mupati wabasikugatela mwami, ooyo iwakali mubelesi wamwami wa Babuloni, wakanjila mu Jerusalemu.+ 13  Mpoonya wakaumpa ŋanda ya Jehova,+ ŋanda yamwami, amaanda oonse aamu Jerusalemu; alimwi wakaumpa amaanda oonse mapati. 14  Aalo malambo oonse aakazingulukide munzi wa Jerusalemu akakolomonwa ampi yoonse yabasikalumamba yaba Kasidi eeyo iyakali antoomwe amupati wabasikugatela mwami.+ 15  Nebuzaradana mupati wabasikugatela mwami wakabatola mubuzike bantu bamwi akati kabantu-bantu buyo alimwi abantu boonse ibakasyeede mumunzi. Alimwi wakatola abaabo bakatijilide kumwami wa Babuloni kubikkilizya ababelesi boonse basyaabupampu.+ 16  Pele Nebuzaradana mupati wabasikugatela mwami wakasiya bantu bamwi ibakali bacete babacete bamucisi kuti kabali basikulima myuunda yamisaansa ababelesi babeleka milimo yacibbalo.+ 17  Kumane ba Kasidi bakapwayaula misemu yamukuba+ yakuŋanda ya Jehova, tuŋola+ alimwi a Zyiba lyamukuba*+ eezyo izyakali muŋanda ya Jehova, mpoonya bakatola mukuba wanzizyo woonse ku Babuloni.+ 18  Alimwi bakatola zibbakete, mafosyolo, tugele twakuzimya malambe, mitiba,+ nkapu+ alimwi azibelesyo zyoonse zyamukuba izyakali kubelesyegwa mumulimo wamutempele. 19  Mupati wabasikugatela mwami wakabweza mbale zipati,+ zyakunyamwida mulilo, mitiba, zibbakete, zibikkilo zyamalambe,+ nkapu, alimwi amitiba izyakali zyangolida iini-ini azyeezyo izyakali zyansiliva iini-ini.+ 20  Lino ikujatikizya misemu yobilo, Zyiba, bapoho bamukuba aabo bali 12 + ibakali kunsi aa Zyiba, alimwi atuŋola eezyo Mwami Solomoni nzyaakapangilide ŋanda ya Jehova, mukuba wazintu eezyi zyoonse tiiwakali kukonzya kupimwa pe. 21  Lino kujatikizya misemu eeyo, musemu umwi aumwi wakali kulampa tukokola* tuli 18 kuya mujulu, alimwi katambo kalampa tukokola tuli 12 kakali kuuzinguluka;+ intuli yanguwo yakali kusika kumasentimita aali ciloba,* alimwi mukati wakajisi mpako. 22  Mpumpu yamusemu ooyo yakali yamukuba; alimwi mpumpu yomwe yakali kulampa tukokola tosanwe kuya mujulu;+ alimwi tubulo twakabambidwe mbuli lunsabwe alimwi amapomegranite izyakazingulukide mpumpu koonse-koonse zyoonse zyakali zyamukuba. Musemu wabili awalo wakali mbubonya mbuli nguwo, alimwi amapomegranite. 23  Kwakali mapomegranite aali 96 mumabali; mapomegranite oonse antoomwe aakazingulukide tubulo ooto itwakabambidwe mbuli lunsabwe akali 100.+ 24  Mupati wabasikugatela mwami alimwi wakabweza Seraya+ mupati wabapaizi, Zefaniya+ mupaizi wabili antoomwe abalindizi bamilyango botatwe.+ 25  Alimwi mumunzi wakabweza mupati wababelesi bamwami iwakali kulanganya basikalumamba, balongwe bali ciloba ibakali kumvwana kapati amwami ibakajanwa mumunzi, amulembi wasilutwe wampi yabasikalumamba, ooyo iwakali kubunganya bantu bamucisi, alimwi abaalumi bali 60 akati kabantu-bantu buyo bamucisi aabo ibakajanika mumunzi. 26  Nebuzaradana mupati wabasikugatela mwami wakababweza akubatola kumwami wa Babuloni ku Ribila. 27  Mwami wa Babuloni wakabauma akubajaya bantu aaba ku Ribila+ mucisi ca Hamati. Oobu mbombubo ba Juda mbobakatolwa mubuzike kuzwa mucisi cabo.+ 28  Mbaaba bantu Nebukadinezara* mbaakatola mubuzike: mumwaka waciloba, wakatola ba Juda bali 3,023.+ 29  Mumwaka wa 18 wa Nebukadinezara,*+ kwakatolwa bantu bali 832 kuzwa ku Jerusalemu. 30  Mumwaka wa 23 wa Nebukadinezara,* Nebuzaradana mupati wabasikugatela mwami wakatola ba Juda mubuzike, ibantu bali 745.+ Bantu boonse ibakatolwa mubuzike bakali 4,600. 31  Mpoonya mumwaka wa 37 Mwami Jehoyakini+ wa Juda kali mubuzike, mumwezi wa 12, mubuzuba bwa 25, Mwami Evili-merodaki wa Babuloni, mumwaka naakaba mwami, wakaangununa* Mwami Jehoyakini wa Juda akumugusya muntolongo.+ 32  Wakaambaula calubomba anguwe akusumpula cuuno cakwe cabwami atala aazyuuno zyabwami zyabami bambi mbaakali limwi mu Babuloni. 33  Aboobo Jehoyakini wakasamununa zisani zyakwe zyamuntolongo, alimwi wakali kulya cakulya lyoonse kumbele lyamwami mazuba oonse aabuumi bwakwe. 34  Wakali kupegwa caabilo cazyakulya zyakwe kuzwa kumwami wa Babuloni, buzuba abuzuba, mazuba oonse aabuumi bwakwe kusikila buzuba mbwaakafwa.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chihebrayo, “Nebukadirezara,” nzila imbi mbolilembwa zina eeli.
Mu Chihebrayo, “Nebukadirezara,” nzila imbi mbolilembwa zina eeli.
Amubone bupanduluzi buyungizyidwe kuli Je 27:19.
Kakokola komwe kakaleelene amasentimita aali 44.5. Amubone Makani Aayungizyidwe B14.
Mu Chihebrayo, “ntuli yaminwe yone iiyalidwe.” Ntuli yamunwe yakaleelene amasentimita aali 1.85. Amubone Makani Aayungizyidwe B14.
Mu Chihebrayo, “Nebukadirezara,” nzila imbi mbolilembwa zina eeli.
Mu Chihebrayo, “Nebukadirezara,” nzila imbi mbolilembwa zina eeli.
Mu Chihebrayo, “Nebukadirezara,” nzila imbi mbolilembwa zina eeli.
Mu Chihebrayo, “wakaintamuna mutwe wa.”