Jeremiya 30:1-24

  • Cisyomezyo cakupilusyigwa kucisi cabo alimwi akuponesyegwa (1-24)

30  Ndeeli jwi lyakamusikila Jeremiya kuzwa kuli Jehova, kaliti:  “Mboobu mbwaamba Jehova Leza wa Israyeli, ‘Koalemba mubbuku majwi oonse ngondikwaambila.  Nkaambo “bona, mazuba alaboola,” mbwaamba Jehova, “eelyo ndiyoobunganya baange akati kabantu bangu ba Israyeli a Juda,”+ mbwaamba Jehova, “mpoonya ndiyoobapilusya kunyika njondakapede bamausyi, eelyo bayakwiikona alimwi.”’”+  Ngaaya majwi Jehova ngaakaambila Israyeli a Juda.   Mboobu mbwaamba Jehova: “Twamvwa jwi lyabantu bazuzuma;Baliyoowede kapati, alimwi kunyina luumuno pe.   Amubuzye naa musankwa ulakonzya kutumbuka. Aboobo nkaambo nzi ncondibwene musankwa woonse singuzu kalijatide ada*Mbuli mukaintu uutumbuka?+ Nkaambo nzi masyu oonse ncaauside?   Maawe! Nkaambo buzuba oobo bulayoosya.*+ Kunyina bumbi buli mbuli mbubo,Nciindi camapenzi kuli Jakobo. Pele uyoofwutulwa kuzwa mumo.”  “Alimwi mubuzuba oobo,” mbwaamba Jehova wamakamu, “ndiyootyola joko lili munsingo yako azyalo zitolopo* zyako ndiyoozidunsula; aboobo beenzu* tabakamubelesyi* limbi mbuli muzike wabo.  Bayoobelekela Jehova Leza wabo alimwi a Davida mwami wabo, ooyo ngondiyoobabusyila.”+ 10  “Lino yebo Jakobo omubelesi wangu, utayoowi pe,” mbwaamba Jehova,“Alimwi utabi abukandu, O Israyeli.+ Nkaambo mebo ndiyookufwutula kuzwa kulamfwuAbana bako kuzwa kucisi nkobaangidwe.+ Jakobo uyoojokela, uyooliiba alimwi takanyonganizyigwi,Kunyina muntu naba omwe uuyoobayoosya.”+ 11  “Nkaambo ndilaanduwe,” mbwaamba Jehova, “kuti ndikufwutule. Pele ndiyooleta lunyonyooko akati kamasi oonse ooko nkondakakumwaila;+Nokuba boobo, yebo tandikakunyonyooni pe.+ Ndiyookululamika* cansaizi,Alimwi tandikakuleki buyo kakunyina kukusubula.”+ 12  Nkaambo mboobu mbwaamba Jehova: “Kunyina musamu uukonzya kuponya nguma yako.+ Cilonda cako tacisilikiki pe. 13  Kunyina uukukombelezyela kaambo kako,Kunyina nzila yakuponya cilonda cako. Kunyina musamu uukonzya kukusilika. 14  Boonse aabo bakuyanda kapati bakuluba.+ Tabacikuyandauli pe. Nkaambo ndakuuma mbuli mbwacita sinkondo,+Akukusubula mbuli mbwacita muntu silunya,Akaambo kakukomena kwamulandu wako alimwi azibi zyako zinji.+ 15  Ino nkaambo nzi ncolila akaambo kanguma yako? Kucisa nkomvwide takukonzyi kumanizyigwa pe! Akaambo kakukomena kwamulandu wako alimwi azibi zyako zinji+Ncindakucitila zintu eezyi. 16  Aboobo boonse aabo bakunyonyoona bayoonyonyoonwa,+Abalo basinkondonyoko boonse bayootolwa kabali baange.+ Aabo bakubbida zintu, abalo bayoobbidwa zintu,Alimwi boonse aabo bakusaala, abalo ndiyoobapa kusaalwa.”+ 17  “Pele ndiyookuponya alimwi akukusilika zilonda zyako,”+ mbwaamba Jehova,“Nokuba kuti bakali kukwaamba kuti uli muzandule, ategwa: ‘Ooyu ngo Ziyoni, uutayandaulwi amuntu uuli woonse.’”+ 18  Mboobu mbwaamba Jehova: “Amubone ndilabunganya baange akati kabantu ba Jakobo+ ibakkala mumatente,Alimwi ndiyoozifwida lubomba zilawo zyakwe. Munzi ooyu uyooyakululwa acitantaala canguwo,+Ayalo ngazi iikwabilidwe iyakwiima abusena bwanjiyo bweelede. 19  Kulimbabo kuyoozwa majwi aakulumba alimwi akuyobeka kwabantu baseka.+ Ndiyoobavwuzya, eelyo tabakaceyi pe;+Ndiyoopa kuti bavwule kapati,*Eelyo tabakabi kabunga kasyoonto ikatabalwi.+ 20  Bana bakwe bayooba mbuli kuciindi cakaindi,Ayalo mbungano yakwe iyookkazikizyigwa kumbele lyangu.+ Ndiyoobasubula boonse bamupenzya.+ 21  Muntu wakwe uulemekwa unooli umwi wamukowa wakwe,Alimwi muleli wakwe uyoozwa mulinguwe. Ndiyoomupa kuti aswene afwaafwi, eelyo uyooboola kulindime.” “Nkaambo nocatali boobo, ino nguni uukonzya kusola* kuboola kulindime?” mbwaamba Jehova. 22  “Eelyo nywebo muyooba bantu bangu,+ andime ndiyooba Leza wanu.”+ 23  Amubone! Iguwo lya Jehova liyoobbubbula cabukali,+Iguwo pati kapati liyoozinguluka amitwe yabantu babi. 24  Bukali bwa Jehova buvwilima mbuli mulilo tabukamani peKusikila mane akacite alimwi akuzuzikizya makanze ngajisi mumoyo wakwe.+ Kumazuba aakumamanino nywebo muyakwaamvwisya makani aaya.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “mucibuno.”
Mu Chihebrayo, “mbupati.”
Mu Chihebrayo, “zyaanzyo.”
Naa “bamuzwakule.”
Naa “tabakababelesyi.”
Naa “Ndiyookulaya.”
Naa ambweni, “balemekwe.”
Mu Chihebrayo, “kupa moyo wakwe kauli cisyomezyo.”