Jeremiya 20:1-18

  • Pasuri wauma Jeremiya (1-6)

  • Jeremiya takonzyi kuleka kukambauka pe (7-13)

    • Mulumbe wa Leza uli mbuli mulilo uuyaka (9)

    • Jehova uli mbuli sikalumamba uuyoosya (11)

  • Tongoosi lya Jeremiya (14-18)

20  Lino Pasuri mwana wa Imeri, imupaizi, alimwi iwakali mulangizi mupati muŋanda ya Jehova, wakali kuswiilila ciindi Jeremiya naakali kusinsima zintu eezyi.  Mpoonya Pasuri wakauma Jeremiya musinsimi akumubikka muziliba+ zyakali ku Mulyango wa Benjamini Waatala, ooyo wakali muŋanda ya Jehova.  Pele buzuba bwakatobela Pasuri naakamugwisya Jeremiya muziliba, Jeremiya wakamwaambila kuti: “Jehova taciiti zina lyako kuti Pasuri pe, pele kuti nduwe Kuyoowa Koonse-koonse.+  Nkaambo mboobu mbwaamba Jehova, ‘Bona, ndilakucita kuba cintu cikuyoosya yebo alimwi abalongwe bako boonse, eelyo yebo kolangilila ameso aako+ balo bayoojaigwa apanga lyabasinkondonyina; alimwi bantu bamu Juda boonse ndiyoobaaba mujanza lyamwami wa Babuloni, mpoonya walo uyoobatola mubuzike ku Babuloni akubajaya apanga.+  Alimwi buvwubi boonse bwamumunzi ooyu, ilubono lwanguwo loonse, zintu zyanguwo zyoonse ziyandisi alimwi alubono loonse lwabami ba Juda, zyoonse buyo ndiyoozibikka mumaanza aabasinkondonyina.+ Eelyo balo bayoozisaala, bayoozibweza akuzitola ku Babuloni.+  Lino yebo Pasuri, alimwi abantu boonse bakkala muŋanda yako, muyootolwa mubuzike. Uyakuunka ku Babuloni eelyo ooko nkoyakufwida akuzikkilwa antoomwe abalongwe bako boonse, nkaambo wabasinsimina zyakubeja.’”+   Wandicenga, O Jehova, cakuti ndafwubaala. Wakabelesya nguzu zyako kulindime, cakuti wakandizunda.+ Ndaile kuba cintu cisekwa buzuba boonse;Bantu boonse balandifwubaazya.+   Nkaambo kufwumbwa ciindi nendaambaula, ndeelede koompolola akwaambilizya kuti,“Maawe nkondo alunyonyooko!” Nkaambo jwi lya Jehova lyandipa kutukilwa akuweelwa buzuba boonse.+   Aboobo ndakati: “Tandikaambi limbi makani aajatikizya nguwe,Alimwi tandikaambi limbi muzina lyakwe.”+ Pele mumoyo wangu jwi lyakwe lyakali mbuli mulilo uuvwilima wajalilwa mumafwuwa aangu,Ndakakatala kufwida mumoyo;Ndakaalilwa kuliyumya.+ 10  Nkaambo ndakamvwa makani manji mabyaabi;Kuyoowa kwakalindizingulukide.+ “Amumwaambe zibi; atumwaambe zibi!” Muntu woonse uuyanda kuti ndibe muluumuno wakali kulindila buyo kuti ndiwe,+ kaamba kuti: “Ambweni ulacita cintu cimwi cabufwubafwuba,Eelyo tulakonzya kumuzunda akumujolela cibi.” 11  Pele Jehova wakali andime mbuli sikalumamba uuyoosya.+ Nkakaambo kaako aabo bandipenzya bayakuwa alimwi tabakazundi pe.+ Bayakuusyigwa nsoni kapati, nkaambo tabakazwidilili pe. Masampu aabo aatamani taakalubwi pe.+ 12  Pele yebo, O Jehova wamakamu, ulamulingula muntu uululeme;Ulabona mizeezo yamukati mwini* alimwi amoyo.+ Akaka andilibonene mbotiibasubule,+Nkaambo kaambo kangu ndakabikka mumaanza aako.+ 13  Amumwiimbile Jehova! Amumutembaule Jehova! Nkaambo wavwuna muntu mucete* mumaanza aabasimucita zibi. 14  Abusinganizyigwe buzuba mbondakazyalwa! Butalelekwi pe buzuba mbobakanditumbuka baama!+ 15  Aasinganizyigwe muntu ooyo wakaleta makani mabotu kuli bataata, kaamba kuti: “Wazyalilwa mwana musankwa!” Akubapa kukondwa kapati. 16  Muntu ooyo aabe mbuli minzi njaakanyonyoona Jehova kakunyina kwiifwida lubomba. Aamvwe kulila mafwumofwumo alimwi akoompolola kwakucenjezya masyikati. 17  Nkaambo nzi ncaatakandijaila buyo mwida,Kutegwa baama kabali cuumbwe canguAkuti kabamitide ciindi coonse?+ 18  Nkaambo nzi ncondakazwida mwidaKuzoobona buyo mapenzi amause,Akuti mazuba aabuumi bwangu amanine buyo mumasampu?+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “mbwalimvwa muntu mukati mwini.” Mu Chihebrayo, “insa.”
Naa “buumi bwamuntu mucete.”