Jeremiya 1:1-19

  • Jeremiya wasalwa kuba musinsimi (1-10)

  • Cilengaano cacisamu caalumondi (11, 12)

  • Cilengaano campoto iibila (13-16)

  • Jeremiya wayumizyigwa kuti acite mulimo wakwe (17-19)

1  Ngaaya majwi aa Jeremiya* mwana wa Hilikiya, umwi wabapaizi bamu Anatoti+ mucisi ca Benjamini.  Ijwi lya Jehova lyakamusikila mumazuba aa Josiya+ mwana wa Amoni,+ mwami wa Juda, mumwaka wa 13 wabulelo bwakwe.  Alimwi lyakamusikila mumazuba aa Jehoyakimu+ mwana wa Josiya, mwami wa Juda, mane kusikila kumamanino aamwaka wa 11 wa Zedekiya+ mwana wa Josiya, mwami wa Juda, kusikila leelyo bantu bamu Jerusalemu nobakatolwa kabali baange mumwezi wasanu.+   Ijwi lya Jehova lyakandisikila, kaliti:   “Kanditana kukubumba mwida lyabanyoko, ndakalikuzyi,*+Alimwi kotanazyalwa* ndakakusalazya.*+ Ndakakupa kuba musinsimi kumasi.”   Pele ndakaamba kuti: “Akaka, O Mwami Singuzuzyoonse Jehova! Mebo nsikonzyi kwaambaula pe,+ nkaambo ndili mwana muniini.”+   Mpoonya Jehova wakandaambila kuti: “Utaambi kuti, ‘Ndili mwana muniini.’ Nkaambo weelede kuunka kubantu boonse nkonditiikutume,Alimwi weelede kwaamba zyoonse nzyonditiikulailile.+   Utayoowi pe akaambo kambobalibonya,+Nkaambo ‘mebo ndilaanduwe kuti ndikuvwune,’+ mbwaamba Jehova.”  Mpoonya Jehova wakatandabika janza lyakwe akujata mulomo wangu.+ Kumane Jehova wakandaambila kuti: “Ndabikka majwi aangu mukanwa lyako.+ 10  Bona, obuno buzuba ndakubikka kuti koyendelezya masi alimwi amami, kutegwa kozyula akukolomona, konyonyoona akumwaya, koyaka akusyanga.”+ 11  Alimwi jwi lya Jehova lyakandisikila, kaliti: “Ino ncinzi ncobwene, Jeremiya?” Aboobo ndakati: “Ndibwene katabi kacisamu caalumondi.”* 12  Jehova wakandaambila kuti: “Wabona kabotu, nkaambo mebo ndilipakamene kujatikizya jwi lyangu kutegwa ndilizuzikizye.” 13  Ijwi lya Jehova lyakandisikila ciindi cabili, kaliti: “Ino ncinzi ncobwene?” Aboobo ndakati: “Ndibwene mpoto* iibila,* alimwi mulomo wanjiyo usendekelede kumusanza, eelyo tako lyanjiyo lilangide kunyika.” 14  Mpoonya Jehova wakandaambila kuti: “Mapenzi ayakuboola kuzwa kunyikaAkusikila baabo boonse bakkala mucisi.+ 15  Nkaambo ‘ndiita misyobo yoonse yamami aakunyika,’ mbwaamba Jehova,+‘Aboobo bayooboola; umwi aumwi wabo uyoobikka cuuno cakwe cabwamiKumanjililo aamilyango yamunzi wa Jerusalemu,+Akuzoolwana malambo aanguwo oonse aazingulukide munziAlimwi akuzoolwana minzi yoonse ya Juda.+ 16  Alimwi ndiyoobaambila milandu njondabapa akaambo kabubi bwabo boonse,Akaambo kakuti bandisiya mebo,+Alimwi bauntumuna busi bwazipaizyo kuli baleza bambi+Akukotamina milimo yamaanza aabo beni.’+ 17  Lino yebo, kolibambila,*Konyamuka ukabaambile zyoonse nzyondikulailila. Utabayoowi pe,+Kutegwa nditakupi kuyoowa kumbele lyabo. 18  Nkaambo obuno buzuba ndakupa kuti ube munzi uukwabilidwe,Musemu wabutale alimwi amalambo aamukuba kucisi coonse,+Kubami bacisi ca Juda akuli basilutwe bancico,Kubapaizi bancico alimwi akubantu bamucisi.+ 19  Ncobeni bayookulwana,Pele tabakakuzundi pe,Nkaambo ‘mebo ndilaanduwe+ kuti ndikuvwune,’ mbwaamba Jehova.”

Bupanduluzi buyungizyidwe

Ambweni nkokwaamba kuti “Jehova Ulasumpula.”
Naa “ndakakusala.”
Mu Chihebrayo, “kotanazwa mwida lyabanyoko.”
Naa “ndakakuzandula.”
Mu Chihebrayo, “ooyo uupakamene.”
Naa “mpoto yakujikila mpati mulomo.”
Mu Chihebrayo, “iifwulidwa,” ikwaamba mulilo uuli kunsi uufwulidwa.
Mu Chihebrayo, “kolyaanga mucibuno.”