Isaya 61:1-11

  • Munanike uyakwaambilizya makani mabotu (1-11)

    • “Mwaka wakukkomaninwa a Jehova” (2)

    • “Masamu mapati aabululami” (3)

    • Bamuzwakule bayoogwasya (5)

    • “Bapaizi ba Jehova” (6)

61  Muuya wa Mwami Singuzuzyoonse Jehova ulaalindime,+Akaambo kakuti Jehova wakandinanika kuti ndaambile babombe myoyo makani mabotu.+ Wakandituma kuti ndaange zilonda zyabaabo batyompedwe mumoyo,Kuti ndaambilizye lwaanguluko kubazikeAkujalula meso aabaange,+   Kuti ndaambilizye mwaka wakukkomaninwa a JehovaAlimwi abuzuba bwa Leza wesu bwakupa cisubulo,+Kuti nduumbulizye boonse aabo balila,+   Kuti ndaabile baabo balila Ziyoni,Kuti ndibape citambala muciindi camulota,Mafwuta aalukkomano muciindi cakulila,Cisani cantembauzyo muciindi camoyo uutyompedwe.Aboobo bayakwiitwa kuti masamu mapati aabululami,Aakasyangwa a Jehova, kutegwa walo mwini alemekwe.*+   Bayooyakulula matongo aansiku;Bayakwiimika mayake aakanyonyoonwa aakaindi,+Alimwi bayooyakulula minzi yakanyonyoonwa,+Masena aakali matongo kuzyalani azyalani.+   “Beenzu bayakwiimikila akweembela matanga aanu,Abalo bamuzwamasi+ bayooba balimi banu alimwi abasikulanganya myuunda yanu yamisaansa.+   Pele nywebo, muyakwiitwa kuti bapaizi ba Jehova;+Bayoomwiita kuti basimilimo ba Leza wesu. Muyoolya lubono lwazisi,+Alimwi muyoolidunda akaambo kabulemu* bwanzizyo.   Muciindi cakufwa nsoni muyooba acaabilo ciyungizyidwe ziindi zyobilo,Alimwi muciindi cakuusa bayakoongolola cakukondwa akaambo kacaabilo cabo. Masimpe, munyika yabo bayookona caabilo ciyungizyidwe ziindi zyobilo.+ Lukkomano lutamani luyooba caabilo cabo.+   Nkaambo mebo, nde Jehova, ndilabuyanda bululami,+Ndilakusulaika kubba alimwi akutalulama.+ Ndiyoobapa zyakuvwola zyabo cakusyomeka,Alimwi ndiyoopangana ambabo cizuminano citamani.+   Bana* babo bayoozyibwa akati kamasi+Abalo baluzubo lwabo akati kamisyobo yabantu. Boonse bababona bayoobazyiba,Kuti mbana* mbaaleleka Jehova.”+ 10  Ndilasekelela kapati muli Jehova. Moyo wangu woonse ulakondwa muli Leza wangu.+ Nkaambo wandisamika zisani zyalufwutuko;+Wandivwabika jansi* lyabululami,Mbubonya mbuli sibwiinga uusama citambala mbuli camupaizi,+Ambuli nabwiinga uulisakatizya zilisakatizyo zyakwe. 11  Nkaambo mbubonya nyika mboipa kuti zisyuukila zyanjiyo zisyuukeAlimwi amuunda mbuupa kuti zintu zisyangidwe mumo zimene,Mbombubo awalo Mwami Singuzuzyoonse JehovaMbwayoopa kuti bululami+ antembauzyo zimene+ kumbele aamasi oonse.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “abote.”
Naa “kabuvwubi.”
Mu Chihebrayo, “Lunyungu.”
Mu Chihebrayo, “ndunyungu.”
Naa “jansi linyina maanza.”