Isaya 55:1-13

  • Kutambwa kuzoolya akunywa kakunyina kubbadela (1-5)

  • Amuyandaule Jehova ajwi lyakwe lisyomeka (6-13)

    • Nzila zya Leza zilisumpukide kapati kwiinda zyabantu (8, 9)

    • Jwi lya Leza liyoozwidilila ziyume zitete (10, 11)

55  Amuboole, nywebo nyoonse nomufwide nyota,+ amuboole kumaanzi!+ Nywebo nomutajisi mali, amuboole, muule akulya! Inzya, amuboole, muule waini amukupa+ kakunyina mali alimwi kakunyina kubbadela.+   Ino nkaambo nzi ncomuzumanana kubbadela mali kuula cakulya citali cakulya cini-cini,Alimwi nkaambo nzi ncomusowa mali ngomubelekela* kuula zintu zitamupi kukkutila? Amundiswiililisye, eelyo mulalya cakulya cibotu,+Alimwi mulakkomana kapati akaambo kazyakulya zyamafwuta.+   Amucenjeke matwi aanu, muboole kulindime.+ Amuswiilile, eelyo mulazumanana kupona,Alimwi mebo ndilapangana andinywe cizuminano citamani+Kweelana aluyando lutamani ilusyomeka ndwaakatondezyegwa Davida.+   Amubone! Ndakamupa kuba kamboni+ kumasi,Kuba musololi+ alimwi mweendelezi+ kumasi.   Bona! Yebo uyakwiita cisi ncotazyi,Alimwi aabo bamucisi eeco ibatakuzyi bayookubalikilaAkaambo ka Jehova Leza wako,+ Uusalala wa Israyeli,Nkaambo walo uyookupa kuti ulemekwe.+   Amuyandaule Jehova nacijanika.+Amumwiite nacili afwaafwi.+   Simucita zibi aileke nzila yakwe+Awalo muntu mubi aileke mizeezo yakwe;Aapiluke kuli Jehova, walo uutiimufwide luse,+Aapiluke kuli Leza wesu, nkaambo uyoomulekelela cakumaninina.*+   “Nkaambo mizeezo yangu taili mizeezo yanu pe,+Azyalo nzila zyanu tazili nzila zyangu pe,” mbwaamba Jehova.   “Nkaambo mbubonya majulu mbwaasumpukide kapati kwiinda nyika,Azyalo nzila zyangu zilisumpukide kapati kwiinda nzila zyanuAmizeezo yangu kwiinda mizeezo yanu.+ 10  Nkaambo mbubonya mvwula mboiwa alimwi acaanda mbociloka kuzwa kujulu,Eelyo tazipiluki nkuko ccita mane zyaitesya nyika, akwiipa kuti izyale micelo akusyuuka,Akupa mbuto kumuntu uusyanga acakulya kuli yooyo uulya, 11  Mbubonya oobo alyalo jwi lyangu eelyo lizwa kumulomo wangu mboliyooba.+ Talikapiluki cinkwamaanza kulindime,+Pele liyoocicita ncobeni coonse eeco ncondiyanda,+Ncobeni liyoozwidilila muliceeco ncondalituma kuti licite. 12  Nkaambo muyakuunka kamukondedwe,+Alimwi muyoopilusyigwa muluumuno.+ Malundu atulundu-lundu zyoonse buyo ziyoosekelela kumbele lyanu akoongolola cakukondwa,+Azyalo zisamu zyamusyokwe zyoonse ziyookamba maanza.+ 13  Muciindi catusamu twamamvwa kuyoomena cisamu camulombe,+Muciindi camamvwa aacisa kuyoomena cisamu camusiwe. Eelyo eeci ciyoomuletela mpuwo* Jehova,+Ciyooba citondezyo citamani eeco citakanyonyoonwi.”

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “mali ngomupengela.”
Naa “uyoomulekelela camoyo woonse.”
Naa “ciyoomupangila zina.”