Isaya 50:1-11

  • Zibi zyabana Israyeli zyaleta mapenzi (1-3)

  • Mubelesi wa Jehova uumvwida (4-11)

    • Mulaka akutwi kwabantu bayiisyidwe (4)

50  Mboobu mbwaamba Jehova: “Ino luli kuli lugwalo lwakulekana+ ndundakabapa banyoko aabo mbondakatanda? Ino nguni akati kabasikundikweletesya nkondakamusambala? Amubone! Mwakasambalwa akaambo kazinyonyoono zyanu,+Alimwi banyoko bakatandwa akaambo kansotoko zyanu.+   Aboobo ino nkaambo nzi ncokwakanyina muntu nindakasika? Nkaambo nzi ncokwakanyina muntu wakavwiila nindakali kwiita?+ Sena janza lyangu lyafwiimpa cakuti talikonzyi kunununa,Naa sena ndabula nguzu zyakuvwuna?+ Amubone! Akaambo kakunyemenwa andime lwizi lulayuminina;+Ndipa kuti milonga ibe cimpayuma.+ Inswi zili mumo zilabola akaambo kakubula maanzi,Alimwi zilafwa akaambo kanyota.   Ndime ndivwumba majulu amudima uusiya mbi,+Akwaasamika cisani camasaka.”   Mwami Singuzuzyoonse Jehova wandipa mulaka wabantu bayiisyidwe,*+Kutegwa ndizyibe mbondikonzya kumuvwiila* amajwi mabotu* muntu uukatede.+ Ulandibusya lyoonse mafwumofwumo;Ulabusya kutwi kwangu kuti ndimvwe mbuli bantu bayiisyidwe.+   Mwami Singuzuzyoonse Jehova wasinkula kutwi kwangu,Alimwi mebo tiindakamuzangila pe.+ Kunyina nondakamufwutatila.+   Ndakapa syule lyangu kulibaabo ibakali kunduumaAlimwi masaya aangu ndakaalekela baabo bakali kujwa malezu. Tiindakasisa busyu bwangu kuzintu zijazya nsoni alimwi akukuswidwa mate.+   Pele Mwami Singuzuzyoonse Jehova ulandigwasya.+ Nkakaambo kaako tandikoofwa nsoni pe. Nkakaambo kaako busyu bwangu ndabuyumya mbuli bbweluuma,+Alimwi ndilizyi kuti tandikoogunwa pe.   Ooyo uundaamba kuti ndililuleme ulaafwaafwi. Ino nguni uukonzya kundipa mulandu?*+ Atwiimikizyanye.* Ino nguni uujisi kaambo andime? Aswene afwaafwi andime.   Amubone! Mwami Singuzuzyoonse Jehova ulandigwasya. Ino nguni uunga wandaamba kuti ndijisi mulandu? Amubone! Boonse buyo bayoomana mbuli cisani cimanide. Nkoonkolekwa yamasiku iyoobalya cakumaninina. 10  Nguni akati kanu uuyoowa JehovaAkuswiilila jwi lyamubelesi wakwe?+ Nguni weenda mumudima uusiya mbi, mutakwe mumuni nuuceya? Aasyome zina lya Jehova akuyaama* kuli Leza wakwe. 11  “Amubone! Nywebo nyoonse nomuyasya mulilo,Nomupa kuti nsasi zipasauke,Amweende mumumuni wamulilo wanu,Akati kansasi nzyomwamwesya. Eeci ncomuyoojana kuzwa kujanza lyangu: Muyakoona kamucimvwide kucisa.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “mulaka uuyiisyidwe kabotu.”
Naa ambweni, “kumuyumya.”
Mu Chihebrayo, “ajwi.”
Naa “kukazyanya andime.”
Naa “Atulangane.”
Naa “akusyoma.”