Isaya 49:1-26

  • Mulimo wamubelesi wa Jehova (1-12)

    • Mumuni kumasi (6)

  • Kuumbulizya bana Israyeli (13-26)

49  Amundiswiilile nonsumbu,Amubikkile maano, nomisyobo iili kulamfwu.+ Jehova wakandiita kanditanazyalwa.*+ Kandicili mwida lyabaama, wakandibanda zina.   Wakapa mulomo wangu kuba mbuli panga libosya;Wakandisisa mucimvwule cajanza lyakwe.+ Wakandipa kuba muvwi uuŋaima;Wakandisisa munkomo yakwe yamivwi.   Wakandaambila kuti: “Yebo uli mubelesi wangu, O Israyeli,+Kwiinda mulinduwe ndiyootondezya bulemu bwangu.”+   Pele mebo ndakaamba kuti: “Ndalikubelekela buyo maliminya.Ndalikubelesya nguzu zyangu kucintu citako alimwi cabuyo.Pele masimpe Jehova nguundibeteka,*Alimwi zyakuvwola zyangu* zizwa kuli Leza wangu.”+   Lino Jehova, Ooyo wakandibumba mwida kuba mubelesi wakwe,Wandituma kuti ndimujolele Jakobo,Kutegwa Israyeli abungane kulinguwe.+ Ndiyoolemekwa mumeso aa Jehova,Alimwi Leza wangu uyooba nguzu zyangu.   Walo wakaamba kuti: “Taali makani masyoonto pe kuti yebo uli mubelesi wanguOoyo uuyakwiimikizya misyobo ya JakoboAkujola baabo bakakwabililwa akati kabana Israyeli. Ndakupa kuti ube mumuni kumasi,+Kutegwa lufwutuko lwangu lukasike kumagolelo aanyika.”+  Mboobu mbwaamba Jehova, Munununi wa Israyeli, Uusalala wakwe,+ kuli yooyo uunyansyigwa,+ kuli yooyo uusulidwe acisi, kumubelesi wabaleli: “Bami bayoobona akwiimikila,Abalo basilutwe bayoovwuntama ansiAkaambo ka Jehova, ooyo uusyomeka,+Uusalala wa Israyeli, ooyo iwakusala.”+   Mboobu mbwaamba Jehova: “Kuciindi cakufwidwa luzyalo* ndakakuvwiila,+Alimwi mubuzuba bwalufwutuko ndakakugwasya;+Ndakazumanana kukukwabilila kutegwa ndikupe kuba cizuminano cabantu,+Kuti ubukulusye nyika,Kuti bantu bangu ukabape kukona lukono lwabo lunyonyookede,+   Kuti ukaambile baange kuti, ‘Amuzwe oomo!’+ Abaabo bali mumudima+ kuti, ‘Amulibonye!’Bayoocelela mumbali aanzila,Macelelo aabo ayooba mumabali aanzila zyoonse zidibukide.* 10  Tabakafwi nzala nokuba kufwa nyota,+Alimwi lumwi lupya noliba zuba libalisya talikabaumpi pe.+ Nkaambo Ooyo uubafwida luse uyoobasololela,+Alimwi uyoobasololela kutusensa twamaanzi.+ 11  Malundu aangu oonse ndiyakwaapanga kuba nzila,Ayalo migwagwa yangu iyoosumpulwa.+ 12  Amubone! Aaba bazwa kulamfwu,+Alimwi amubone aaba bamwi bazwa kunyika akumbo,Alimwi aaba bambi bazwa kucisi ca Sinimu.”+ 13  Amoompolole akaambo kakukondwa, nywebo nomajulu, ayebo onyika kokondwa.+ Malundu aasekelele akoongolola cakukondwa.+ Nkaambo Jehova waumbulizya bantu bakwe,+Alimwi wabafwida luse bantu bakwe bapengede.+ 14  Pele Ziyoni wakaluujisi kwaamba kuti: “Jehova wandilekelezya,+ Jehova wandiluba.”+ 15  Sena mutumbu inga waluba mwanaakwe uucinyonkaNaa kutamufwida lubomba mwanaakwe wakulizyalila? Nokuba kuti bamatumbu aaba inga baluba, mebo tandikonzyi kukuluba yebo pe.+ 16  Bona! Ndakusimba mumaanza aangu. Malambo aako ali kumbele lyangu lyoonse. 17  Bana bako bajokela cakufwambaana. Aabo bakakupwaya akukunyonyoona bayookuleka. 18  Lanzya meso aako koonse-koonse ubone. Boonse balabungana antoomwe.+ Baboola kulinduwe. “Ncobeni mbondili muumi,” mbwaamba Jehova,“Boonse uyoobasama mbuli zyakulisakatizya,Alimwi uyoolyaanga mbabo mbuli mbwacita nabwiinga. 19  Nokuba kuti masena aako akanyonyoonwa akuba matongo, acalo cisi cako cakalinyonyookede,+Lino ciyoobaceela kapati aabo bakkala mumo,+Alimwi aabo ibakakumenede+ banooli kulamfwu.+ 20  Bana ibakazyalwa ciindi nowakafwidwa bana bayakwaamba komvwide ategwa,‘Busena oobu bwandiceela kapati. Kondijanina cibaka kuti ndikkale muno.’+ 21  Mumoyo wako yebo uyakwaamba kuti,‘Ino nguni usyi bana aaba mbondapegwa,Mbwaanga mebo ndimukaintu wakafwidwa bana alimwi uutazyali,Wakatoledwe mubuzike akwaangwa? Aboobo ino nguni wabakomezya aaba?+ Amubone! Mebo ndakasyeede buyo endikke,+Aboobo ino aaba bazwa kuli?’”+ 22  Mboobu mbwaamba Mwami Singuzuzyoonse Jehova: “Bona! Ndiyoonyamuna janza lyangu kumasi,Akwalo kubantu ndiyoonyamuna cikwankwani* cangu.+ Bayooleta bana bako basankwa kabali mumaanza* aaboAlimwi bayoonyamuna bana bako basimbi amagwezyo aabo.+ 23  Bami bayooba basikukulanganya,+Alimwi banamalelo babo bayooba basikukulela. Amasyu aalangide ansi bayookuvwuntamina+Alimwi bayoomyankuta lusuko luli kumaulu aako,+Eelyo uyoozyiba kuti ndime Jehova;Aabo bandilangila tabakafwi nsoni.”+ 24  Sena aabo bakajatwa kale inga bafwutulwa kumuntu singuzu,Alimwi sena baange bamuntu silunya balakonzya kuvwunwa? 25  Pele mboobu mbwaamba Jehova: “Nobaba baange bamuntu singuzu bayoofwutulwa,+Alimwi aabo bakajatwa amuntu silunya bayoovwunwa.+ Aabo bakulwana ndiyoobalwana,+Abalo bana bako ndiyoobafwutula. 26  Aabo bakupenzya ndiyoobapa kulya nyama yamibili yabo beni,Alimwi bulowa bwabo buyoobakola mbubonya mbuli waini uulweela. Eelyo bantu boonse bayoozyiba kuti mebo ndime Jehova,+Ndendime Mufwutuli+ wako a Munununi wako,+Singuzu wa Jakobo.”+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chihebrayo, “kuzwa mwida.”
Naa “Jehova uyoondicitila cabululami.”
Naa “bulumbu bwangu.”
Naa “cakukkomaninwa.”
Naa ambweni, “aatulundu tutakwe cintu.”
Naa “citondezyo.”
Mu Chihebrayo, “azyamba.”