Isaya 47:1-15

  • Babuloni wawa (1-15)

    • Basikulanga-langa nyenyeezi basampuka (13-15)

47  Seluka ulivwekete ansi mulusuko,Yebo onakalindu mwana musimbi wa Babuloni.+ Kkala ansi aatakwe cuuno cabwami,+Yebo omwana musimbi waba Kasidi,Nkaambo bantu tabakakwiiti limbi kuti omuteteete alimwi simacece.   Kobweza ziyo uziye, ujane busu. Kogusya mulembo wako wakumutwe. Kosamununa musinsi wako, kolivwumbula kumaulu. Kozabuka milonga.   Mantanda aako ayoovwumbulwa. Masampu aako ayoobonwa. Mebo ndiyoopa cisubulo,+ alimwi taakwe muntu uuyoondikasya.*   “Ooyo uutunununa—Jehova wamakamu ndezina lyakwe—Ngonguwe Uusalala wa Israyeli.”+   Kkala aawo koumwine alimwi njila mumudima,Yebo omwana musimbi waba Kasidi;+Bantu tabakakwiiti limbi kuti Namalelo wa Mami.+   Ndakabanyemena bantu bangu.+ Ndakalusampaula lukono lwangu,+Alimwi balo ndakabaaba mumaanza aako.+ Pele yebo tonookabafwida luse naaba aniini.+ Nebaba bamadaala wakabapa kunyamuna joko lyako lilemu kapati.+   Wakaamba kuti: “Ndinooli Namalelo lyoonse mane kukabe kutamani.”+ Tonookabikka moyo wako kuzintu eezyi;Tonookayeeya mamanino aamakani aaya.   Lino komvwa makani aaya, yebo ooyandisya zyakulikondelezya,+Yebo ookkede cakuliiba, oolyaambauzya mumoyo wako kuti: “Ndendime buya, taakwe uumbi pe.+ Tandikabi mukamufwu pe. Tandikacimvwi mbocibede kufwidwa bana.”+   Pele zintu eezyi zyobilo ziyookusikila cakutayeeyela, mubuzuba bomwe buyo:+ Kufwidwa bana akuba mukamufwu. Ziyookusikila zyoonse kazikkwene+Akaambo* kabulozi bwako bunji kapati alimwi aziposo zyako zikali.+ 10  Wakali kusyoma bubi bwako. Wakaamba kuti: “Taakwe uundibwene pe.” Busongo bwako aluzyibo lwako nzyezyakakusowa,Alimwi ulalyaambauzya mumoyo wako kuti: “Ndendime buya, taakwe uumbi pe.” 11  Pele mapenzi ayookusikila,Kunyina musamu nouba omwe akati kamisamu yako uuyakwaalesya.* Penzi liyookusikila; tokacikonzyi pe kulileya. Lunyonyooko ndotanabwene luyookusikila cakutayeeyelwa.+ 12  Mbubo kozumanana aziposo zyako alimwi abulozi bwako bunji kapati,+Mbooli kuliminya kucita kuzwa kubwana bwako. Ndiza inga zyakugwasya;Ndiza inga wayoosya bantu. 13  Bakuminya basikukulaya aabo banji kapati. Abanyamuke lino, bakufwutule,Aabo bakomba majulu, ibalanga-langa nyenyeezi,*+Aabo banga wakkala mwezi bakuzyibyaZintu ziyookucitikila kumbele. 14  Bona! Bali buyo mbuli makuba. Mulilo uyoobaumpa cakumaninina. Tabakonzyi kulifwutula kunguzu zyamulilo uuvwilima. Aaya taali malasha aamulilo wakuyota,Alimwi ooyu tauli mulilo wakuvwoomanina pe. 15  Oobu mbobayookubeda basimasalamuzi bako,Aabo mbomwali kuliminya limwi kuzwa kubwana bwako. Bayakwiingaila, umwi aumwi munzila yakwe.* Takukabi naba omwe uuyookufwutula.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa ambweni, “kunyina ngondiyakweengelela.”
Naa ambweni, “Nokuba kuti ujisi.”
Naa “Alimwi tokazyibi musamu wakubelesya kwaatanda.”
Naa ambweni, “Aabo baandaanya majulu; Basikupandulula bweende bwanyenyeezi.”
Mu Chihebrayo, “uyakuunka kucisi cokwabo.”