Isaya 40:1-31

 • Kuumbulizya bantu ba Leza (1-11)

  • Ijwi lyamuntu woompolola munkanda (3-5)

 • Bupati bwa Leza (12-31)

  • Masi ali buyo mbuli dosi lizwa mumungomo (15)

  • Leza ukkede atala “aamubalo wanyika” (22)

  • Nyenyeezi zyoonse ziitwa amazina aanzizyo aazigeme (26)

  • Leza takatali pe (28)

  • Aabo balangila Jehova bayooba anguzu alimwi (29-31)

40  “Amubaumbulizye, amubaumbulizye bantu bangu,” mbwaamba Leza wanu.+   “Amumwaambile majwi aakumuumbulizya Jerusalemu,Akwaambilizya kulinguwe kuti mulimo wakwe uuminya wazuzikizyigwa,Kuti mulandu wakwe wabbadelwa.+ Kuzwa kujanza lya Jehova watambula zyoonse nzyayelede* akaambo kazibi zyakwe zyoonse.”+   Kulimvwisya jwi lyamuntu woompolola munkanda kuti: “Amubambe nzila ya Jehova!+ Leza wesu amumubambile mugwagwa uululeme mucimpayuma.+   Makkuti oonse aavwikkilwe,Alimwi zilundu zyoonse alimwi atulundu-lundu azimwaigwe. Nyika yamagatagata iyalane,Alimwi nyika yamaguguunya ibe cibanda camukkuti.+   Bulemu bwa Jehova buyooyubununwa,+Alimwi bantu boonse bayoobubonena antoomwe,+Nkaambo mulomo wa Jehova nguwaamba makani aaya.”   Swiilila! Kuli muntu waamba kuti: “Ompolola!” Mpoonya umwi wabuzya kuti: “Ino ndoompolole kuti nzi?” Kuti, “Zyoonse* izijisi mubili wanyama mweemvwe buyo. Alwalo luzyalo* lwabo loonse luli mbuli duba lyamusyokwe.+   Mweemvwe ulayuma,Duba lilanyana,+Nkaambo muya* wa Jehova ulafwulidwa aalinzizyo.+ Masimpe bantu bali buyo mbuli mweemvwe.   Mweemvwe ulayuma,Duba lilanyana,Pele ijwi lya Leza wesu linooliko lyoonse mane kukabe kutamani.”+   Kotanta acilundu cilamfwu,Yebo omukaintu ooleta makani mabotu kuli Ziyoni.+ Ompolola canguzu,Yebo omukaintu ooleta makani mabotu kuli Jerusalemu.Ompolola ajwi lyako, utayoowi pe.Ambilizya kuminzi ya Juda kuti: “Ngooyu Leza wanu.”+ 10  Amubone! Mwami Singuzuzyoonse Jehova uyooboola anguzu,Alimwi janza lyakwe liyoomweendelezyela.+ Amubone! Bulumbu mbwapa bulaanguwe,Alimwi zyakuvwozya nzyapa zili kumbele lyakwe.+ 11  Mbubonya mbuli mweembezi, uyoolanganya* butanga bwakwe.+ Ajanza lyakwe uyoobunganya twana twambelele antoomwe,Alimwi uyootunyamuna acamba cakwe. Eezyo zinyonsya uyoozyeenzya kabotu-kabotu.+ 12  Ino nguni wakeeleka maanzi munindi yajanza lyakwe+Akupima bupati bwamajulu ajanza lyakwe?* Ino nguni wakayola akubikka lusuko lwaanyika mukapimyo+Nokuba kupima bulemu bwazilundu aceelesyoNaa bwatulundu-lundu muzikkelo? 13  Ino nguni wakapima* muuya wa Jehova,Alimwi ino nguni uukonzya kumulailila kali sikumulaya?+ 14  Ino nguni ngwaakabuzya kuti amupe maano,Naa ino nguni uumuyiisya kutobela nzila yabululami,Naa kumuyiisya kuba aluzyibo,Nokuba kumupa kuzyiba nzila yamaano meni-meni?+ 15  Amubone! Masi ali mbuli dosi buyo lizwa mumungomo,Alimwi abonwa buyo mbuli lusuko luli azikkelo.+ Amubone! Nsumbu ulazinyamuna mbuli kuti ndusuko buyo. 16  Naaba masamu aaku Lebano taakonzyi kukkwana kuti mulilo uzumanane kuyaka,*Abalo banyama bankuko bamusyokwe tabakonzyi kukkwana kuti cibe cituuzyo cuumpwa. 17  Masi oonse ali mbuli cintu citako kumbele lyakwe;+Walo waabona buyo mbuli cintu citako alimwi cabuyo.+ 18  Ino Leza inga mwamukozyanisya ani?+ Ino ncikozyanyo nzi ncomukonzya kumweelanya ancico?+ 19  Syaabupampu ulafwula mutuni,Mufwuzi ulacizilulula angolida,+Alimwi ulafwula nketani zyansiliva. 20  Ulasala cisamu cimwi citaboli kutegwa ape kacili cakusanga.+Ulayandaula syaabupampu Kuti amubambile cikozyanyo cibezedwe citakonzyi kuwa.+ 21  Sena tamuzyi? Sena tamumvwide? Sena tiimwakaambilwa kuzwa kumatalikilo? Sena tiimwakamvwisya kuzwa ciindi nozyakabikkwa ntalisyo zyanyika?+ 22  Nkwali ooyo uukkede atala aamubalo wanyika,+Eelyo aabo bakkala mumo bali mbuli nsozi. Ulatandabula majulu mbuli mulembo muuba-uba,Alimwi ulaatandabula mbuli tente lyakukkala.+ 23  Ulapa kuti nkumekume zibe zyabuyoAlimwi ulapa kuti babetesi* bamunyika babe babuyo. 24  Mbobasimpilwa buyo,Mbobasyangilwa buyo,Alimwi cisiko cabo mbocasimpila buyo miyanda ansi,Balafwulidwa mpoonya balayuma,Kumane muwo ulabatola mbubonya mbuli buungu.+ 25  “Ino nguni ngomukonzya kundeelanya anguwe kuti tweelane?” mbwaamba Uusalala. 26  “Amulungumane kujulu mubone. Ino nguni wakalenga zintu eezyi?+ Ngooyo uugwisya akusololela nkamu yanzizyo kweelana amweelwe wanzizyo;Zyoonse ulaziita mazina aanzizyo aazigeme.+ Akaambo kanguzu zyakwe zinji kapati alimwi zigambya,+Kunyina noiba yomwe akati kanzizyo iisweeka. 27  Ino ncinzi yebo, O Jakobo, inzya ino ncinzi yebo, O Israyeli, cikupa kwaamba kuti,‘Nzila yangu tailibonyi kuli Jehova,Alimwi Leza tandibeteki cabululami’?+ 28  Sena tonazyiba? Sena tonamvwa? Jehova, Mulengi wamagolelo aanyika, ngu Leza walyoonse alyoonse.+ Takatali pe nokuba kuwizuka.+ Kunyina uukonzya kulingula* maano aakwe.+ 29  Muntu uukatede ulamupa nguzuAlimwi aabo batajisi nguzu ulabapa nguzu zinji.+ 30  Balombe bayookatala akuwizuka,Abalo balombwana bayoolebwa akuwa, 31  Pele aabo balangila Jehova bayooba anguzu alimwi. Bayakuuluka kuya mujulu amababa mbuli basikwaze.+ Bayoobalika kakunyina kuwizuka;Bayakweenda kakunyina kukatala.”+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “bulumbu buyungizyidwe ziindi zyobilo.”
Naa “Bantu boonse.”
Naa “luyando lutamani.”
Naa “muuya.”
Naa “uyakweembela.”
Eeci ncibeela cajanza kuzwa kucala kusikila kukantengezya eelyo janza nolyavwungululwa. Amubone Makani Aayungizyidwe B14.
Naa ambweni, “uumvwisya.”
Naa “taakonzyi kukkwana kuba nkuni.”
Naa “baleli.”
Naa “kwaamvwisya oonse.”