Isaya 38:1-22

  • Kuciswa kwa Hezekiya ambwaakapona (1-22)

    • Lwiimbo lwakulumba (10-20)

38  Kumazuba aayo Hezekiya wakaciswa kapati cakuti wakali afwaafwi kufwa.+ Musinsimi Isaya+ imwana wa Amozi wakaboola kulinguwe akumwaambila kuti, “Mboobu mbwaamba Jehova: ‘Kobapa malailile bamuŋanda yako, nkaambo yebo ulafwa; tokoopona pe.’”+  Eelyo Hezekiya wakacenguluka, walanzya busyu bwakwe kubwaanda akutalika kupaila kuli Jehova kati:  “Akaka ndakukomba, O Jehova, koyeeya+ mbondali kweenda kumbele lyako cakusyomeka acamoyo woonse,+ akuti ndali kucita zintu zibotu mumeso aako.” Mpoonya Hezekiya wakatalika kulila kapati.  Mpoonya jwi lya Jehova lyakamusikila Isaya kaliti:  “Kopiluka ukaambile Hezekiya kuti,+ ‘Mboobu mbwaamba Jehova Leza wa Davida sikale wako: “Ndaumvwa mupailo wako.+ Ndaibona misozi yako.+ Eelyo ndilakuyungizyila myaka iili 15 kumazuba aabuumi bwako,+  alimwi ndilakuvwuna yebo alimwi amunzi ooyu mumaanza aamwami wa Asuri, alimwi munzi ooyu ndilaukwabilila.+  Nceeci citondezyo kuzwa kuli Jehova kutondezya kuti Jehova ulacicita ncobeni eeci ncaamba:+  Ndilacita kuti cimvwule cili aamatantilo* aa Ahazi icaselemukide kale akaambo kazuba cijokele musyule ntaamu zili kkumi.”’”+ Aboobo izuba lyakajokela musyule ntaamu zili kkumi aamatantilo aawo cimvwule mpocakaselemukide.  Ngaaya makani ngaakalemba Mwami Hezekiya wa Juda, ciindi naakacisidwe alimwi akupona kubulwazi bwakwe. 10  Ndakaamba kuti: “Mazuba aabuumi bwangu naacili akatiNdilanjila mumilyango ya Cuumbwe.* Ndilanyangwa myaka yabuumi bwangu iisyeede.” 11  Ndakaamba kuti: “Tandikamuboni pe Ja,* inzya Ja munyika yabaumi.+ Kunyina limbi nondiyoobabona bantuCiindi nendinooli abaabo bakkala mubusena mozimanina zintu zyoonse. 12  Cikkalilo cangu cazyulwa akugusyigwa kulindime+Mbuli tente lyamweembezi. Ndavwunga buumi bwangu mbubonya sikusuma mbwavwunga cisani;Wandikosola mbuli mbozikosolwa ntali zyacibelesyo cakusumya. Kuzwa ciindi noulibonya mumuni wazuba kusikila masiku yebo uluujisi kundimaninizya.+ 13  Ndilalibatamika kusikila mafwumofwumo. Mbubonya mbuli syuumbwa, walo uluujisi kupwayaula mafwuwa aangu oonse;Kuzwa ciindi noulibonya mumuni wazuba kusikila masiku yebo uluujisi kundimaninizya.+ 14  Mbubonya mbuli kamembya naa kanco ndiluujisi kulila;+Ndiluujisi kukuluma mbubonya mbuli nziba.+ Meso aangu aalemede alanga kujulu kandaamba kuti:+ ‘O Jehova, ndapenga citaambiki;Koba mugwasyi wangu!’*+ 15  Ino inga ndaamba nzi? Walo wandaambila alimwi wacicita. Myaka yabuumi bwangu yoonse ndeenda cakulibombyaAkaambo kakupenga kapati mumoyo. 16  ‘O Jehova, bantu boonse balapona akaambo kazintu eezyi,*Alimwi mulinzizyo momuli buumi bwamuuya wangu. Yebo uyoondiponya akundipa kuti ndizumanane kupona.+ 17  Bona! Muciindi cakuba aluumuno ndakapenga kapati;Pele akaambo kakuti yebo ulandiyanda kapati,Wakandivwuna kumulindi walunyonyooko.+ Zibi zyangu zyoonse wazisowela kusyule lyako.*+ 18  Nkaambo Cuumbwe* tacikonzyi kukulemeka,+Lufwu talukonzyi kukutembaula pe.+ Aabo baselemukila mucilindi tabakonzyi kulangila kusyomeka kwako.+ 19  Baumi, inzya baumi, mbabakonzya kukutembaula,Mbubonya mbondicita mebo obuno buzuba. Usyi bana ulakonzya kupa kuti bana bakwe babe aluzyibo kujatikizya kusyomeka kwako.+ 20  O Jehova, kondifwutula,Eelyo tuyakwiimba nyimbo zyangu atuntimbwa+Mazuba oonse aabuumi bwesu kuŋanda ya Jehova.’”+ 21  Mpoonya Isaya wakaamba kuti: “Amulete cibunge cankuyu ziyumu mumunanike acuute, kutegwa apone.”+ 22  Hezekiya wakabuzyide kuti: “Ino kuli citondezyo nzi cakuti ndiyakuunka kuŋanda ya Jehova?”+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Ambweni matantilo aaya akali kubelesyegwa kubala ciindi.
Naa “Cikkalilo Cabafwu.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
“Ja” nkufwiinsyigwa kwazina lyakuti Jehova.
Mu Chihebrayo, “Koba cisinizyo cangu.”
Nkokuti, zisyomezyo zya Leza alimwi amilimo yakwe.
Naa “Yebo wagusya zibi zyangu zyoonse kumbele aameso aako.”
Naa “Cikkalilo Cabafwu.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.