Isaya 32:1-20

  • Mwami abasilutwe bayakweendelezya cabululami (1-8)

  • Bamakaintu baliibide bacenjezyegwa (9-14)

  • Zileleko iziyooboola waakutilwa muuya (15-20)

32  Amubone! Mwami+ uyoolela cabululami,+Abalo basilutwe bayakweendelezya mubululami.   Umwi aumwi uyooba mbuli busena bwakutijila muwo,*Busena bwakuyusila* mvwula mpati yamuwo,Uyooba mbuli tulonga twamaanzi mucisi cinyina maanzi,+Mbuli cimvwule camwala mupati kapati munyika yacimpayuma.   Mpoonya meso aabaabo babona taakajalwi limbi pe,Aalo matwi aabaabo bamvwa ayoomvwisya.   Myoyo yabaabo baingene iyooyeeyesya luzyibo,Ayalo milaka yabantu bajisi kamaama iyookanana kabotu akwaamba zintu zimvwika.+   Mufwubafwuba takaambwi limbi kuti mwaabi,Awalo muntu uutalomene takaambwi kuti ninkumekume;   Nkaambo mufwubafwuba uyakwaamba zintu zyabufwubafwuba,Alimwi moyo wakwe uyookanza kucita zintu zibi,+Kuti asumpule luleyo* akwaamba zyakuzangila Jehova,Kutegwa muntu uufwide nzala abule cakulyaAkupa kuti ooyo uufwide nyota abule cakunywa.   Nzila zyamuntu uutalomene nzibi;+Usumpula bukkale busesemyaKutegwa anyonyoone muntu uupenzyegwa kwiinda mukwaamba zyakubeja,+Nokuba kuti mucete waamba zyamasimpe.   Pele walo mwaabi ujisi makanze aakwaabila bamwi,Alimwi ulazumanana kucita zintu zijatikizya bwaabi.*   “Nywebo nobamakaintu nomuliibide, amunyamuke, muswiilile jwi lyangu! Nywebo nobana basimbi batakombeleli,+ amubikkile maano kuzintu nzyondaamba! 10  Kwainda mwaka omwe amazuba aali mbwaabede, nywebo nomutakombeleli muyookankama,Nkaambo mulimo wakutebula misaansa waakumana, kunyina micelo iinooyobolwedwe.+ 11  Amuyoowe nywebo nobamakaintu nomuliibide! Amukankame, nywebo nomutakombeleli! Amusamunune zisani musyaale mantanda,Alimwi amusame zisani zyamasaka muzibuno zyanu.+ 12  Amulyuume azyamba zyanu mulileAkaambo kamyuunda iiyandwa kapati alimwi akaambo kamusaansa uuzyala micelo. 13  Nkaambo nyika yabantu bangu inoozwide buyo mamvwa amitubetube;Ziyoovwumba maanda oonse aakulikondelezyela,Inzya, imunzi uukkomene kapati.+ 14  Nkaambo ngazi njumu yatakanika;Munzi waciyoyooyo wasiigwa.+ Ofeli+ antoomwe angazi yamulindizi zyaba buyo nyika iinyonyookede,Busena busobanina mbongolo zyamusyokwe,Imacelelo aamatanga,+ 15  Kusikila mane tukatilwe muuya kuzwa kujulu,+Alimwi nkanda ikabe muunda wazisamu zyamicelo,Awalo muunda wazisamu zyamicelo ukabonwe mbuli syokwe.+ 16  Mpoonya lubeta lululeme luyookkala munkanda,Abwalo bululami buyookkala mumuunda wazisamu zyamicelo.+ 17  Bululami bwini-bwini buyooleta luumuno,+Alimwi micelo yabululami bwini-bwini iyooba luumuno akuliiba mane kukabe kutamani.+ 18  Bantu bangu bayookkala mubusena bwaluumuno,Mumakkalilo aakwabilidwe alimwi amumasena aakulyookezyela aaluumuno.+ 19  Pele civwulamabwe ciyoowisya masamu oonse musyokwe,Alimwi munzi uyookolomonwa akuba nyika iiyalene. 20  Mulikkomene nywebo nomusyanga mbuto kumbali aamaanzi oonse,Nomutuma* mupoho alimwi ambongolo.”+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “bwakusitililwa kumuwo.”
Naa “bwakuyubila.”
Naa “Kuti kacita zintu cakutalemeka Leza.”
Naa “zilemekwa.”
Naa “Nomwaangununa.”