Intembauzyo 92:1-15

  • Jehova ulisumpukide lyoonse mane kukabe kutamani

    • Milimo yakwe mipati alimwi amizeezo iiteeli (5)

    • ‘Balulami bayookomena mbuli cisamu’ (12)

    • Bacembeede bayoozumanana kuzyala micelo (14)

Intembauzyo. Lwiimbo lwabuzuba bwa Sabata. 92  Ncibotu kukulumba, O Jehova+Akwiimba nyimbo zyakutembaula zina lyako, O Mupatikampatila,   Ikwaambilizya luyando lwako lutamani+ mafwumofwumoAlimwi akwaambilizya kusyomeka kwako masiku,   Ikucita boobo acakwiimbya cantambo zili kkumi alimwi akabbanjo,Akwiinda munyimbo zililisya ziimbwa akantimbwa.+   Wapa kuti ndikondwe, O Jehova, akaambo kazintu nzyoocita;Akaambo kamilimo yamaanza aako ndiloongolola cakukondwa.   Eelo kaka milimo yako mipati, O Jehova!+ Mizeezo yako tayeeli pe!+   Kunyina muntu uutayeeyi kabotu uukonzya kwiizyiba;Alimwi kunyina mufwubafwuba uukonzya kumvwisya makani aaya aakuti:+   Ibabi baakumena mbuli nsaku*Alimwi basimucita zibi boonse baakuvwulisya,Eeci ciyoocitika kutegwa bakanyonyoonwe kukabe kutamani.+   Pele yebo O Jehova ulisumpukide lyoonse mane kukabe kutamani.   Ncobeni, kolanga mbobazundwa basinkondonyoko, O Jehova,Bona mbobayooloba basinkondonyoko;Basimucita zibi boonse bayoomwaigwa.+ 10  Pele yebo uyoondipa kuba anguzu zinji* mbuli zyamupoho wamusyokwe;Ndilanana mafwuta mabotu aakatalusya kutegwa lukanda lwangu luteteete.+ 11  Meso aangu ayoobona mbobazundwa basinkondoma;+Matwi aangu ayoomvwa mbobayakuwa bantu babi aabo bandilwana. 12  Pele balulami bayoosyuuka mbuli kakunkaAlimwi bayookomena mbuli cisamu cakkedari ku Lebano.+ 13  Balisimpidwe muŋanda ya Jehova;Balasyuuka mumabuwa aa Leza wesu.+ 14  Nokuba kubucembele* bayoozumanana kuzyala micelo;+Banoojisi nguzu* akufwefwema lyoonse,+ 15  Banakwaambilizya kuti Jehova uliluleme. Walo ni Ndomba yangu,+ mulinguwe taakwe kutalulama pe.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “bwizu.”
Mu Chihebrayo, “uyoosumpula lwija lwangu.”
Naa “kuciindi cakutuba mvwi.”
Mu Chihebrayo, “Banooneneede.”