Intembauzyo 73:1-28

 • Mukombi wa Leza watalika alimwi kuzibona munzila yakumuuya zintu

  • “Maulu aangu akatiileye” (2)

  • “Buzuba boonse ndakali kukatazyigwa” (14)

  • “Kusikila mane ndakanjila mucikombelo ca Leza” (17)

  • Ibabi baimvwi abusena butezemuka (18)

  • Cilandibotela kuswena kuli Leza (28)

Lwiimbo lwa Asafu.+ 73  Ncobeni Leza mubotu kuli Israyeli, kulibaabo basalala mumoyo.+   Lino mebo, maulu aangu akatiileye;Maulu aangu akatiitezemuke.+   Nkaambo ndakatalika kunyonokela basikulisumpula*Nindakabona luumuno ndobakajisi bantu babi.+   Nkaambo tabamvwi kucisa nobafwa;Mibili yabo ili kabotu, ilineneede.*+   Tabakatazyigwi mbuli bantu bambi,+Alimwi tabapengi mbuli bantu bamwi.+   Aboobo, kulisumpula kuli mbuli bulungu munsingo zyabo;+Lupyopyongano lulibavwumbide mbuli cisani.   Meso aabo akomena akaambo kakuvwuba;*Bajana zinji kwiinda zyeezyo nzyobali kuyeeya mumoyo.   Balasampaula akwaamba zintu zibi.+ Cakulisumpula baamba makani aakudyaaminina bamwi.+   Baambaula mbuli kuti bali kujulu,Alimwi baleendeenda munyika kabaambaula cakumeka amilaka yabo. 10  Aboobo bantu bakwe balaleya akuunka kulimbabo,Alimwi banywa maanzi aabo manji. 11  Balati: “Ino Leza inga wazyiba buti?+ Sena Mupatikampatila ulaazyi ncobeni makani aaya?” 12  Inzya, aaba mbantu babi, ibaliibide lyoonse buyo.+ Baluujisi kuvwuzya lubono lwabo.+ 13  Masimpe ndaile kulipenzya buyo kusalazya moyo wanguAkusamba kumaanza kutondezya kuti ndinyina mulandu.+ 14  Alimwi buzuba boonse ndakali kukatazyigwa;+Ndakali kukalalilwa lyoonse mafwumofwumo.+ 15  Pele ikuti nindakaamba zintu eezyi,Nindakaaba bantu bako.* 16  Ciindi nindakali kusola kuti ndaamvwisye makani aaya,Cakandikatazya kapati, 17  Kusikila mane ndakanjila mucikombelo ca Leza cipati,Eelyo ndakazyiba ziyoobacitikila kumbele. 18  Masimpe ubabikkide abusena butezemuka.+ Ubapa kuwa akunyonyooka.+ 19  Eelo kaka mukaindi kaniini buyo banyonyoonwa!+ Balobesyegwa cakutayeeyelwa mulunyonyooko luyoosya! 20  Mbuli ciloto ciindi muntu nasinsimuka, O Jehova,Anduwe waakunyamuka, tokacibikkili maano* ciwa cabo. 21  Pele ndakanyema kapati mumoyo,+Alimwi ndakamvwa kucisa kapati mukati kangu.* 22  Tiindakali kuyeeya kabotu alimwi tiindakajisi maano;Mumeso aako ndakali buyo mbuli munyama uutayeeyi. 23  Pele lino ndilaanduwe ciindi coonse;Wandijatilila kujanza lyangu lyalulyo.+ 24  Ulandisololela alulayo lwako,+Mpoonya kumbele uyoondisisya kubulemu.+ 25  Ino nguni ngondijisi kujulu? Alimwi kunze lyanduwe kunyina cintu cimbi ncondiyanda anyika.+ 26  Mubili wangu amoyo wangu zilakonzya kubula nguzu,Pele Leza nindomba yamoyo wangu alimwi ncaabilo cangu lyoonse mane kukabe kutamani.+ 27  Masimpe, aabo bakutantamuka bayooloba. Uyoomunyonyoona* muntu woonse uutalilemeki* uukusiya.+ 28  Pele mebo, cilandibotela kuswena kuli Leza.+ Ndasala Mwami Singuzuzyoonse Jehova kuba mayubilo aangu,Kutegwa ndaambilizye milimo yako yoonse.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “basikulidunda.”
Naa “Mada aabo azwide mafwuta.”
Mu Chihebrayo, “kamafwuta.”
Mu Chihebrayo, “izyalani lyabana bako.”
Mu Chihebrayo, “uyoosampaula.”
Mu Chihebrayo, “munsa zyangu.”
Mu Chihebrayo, “Uyoomuumuzya.”
Naa “uutasyomeki.”