Intembauzyo 49:1-20

  • Bubi bwakusyoma buvwubi

    • Kunyina muntu uukonzya kunununa mweenzinyina (7, 8)

    • Leza nguunununa kuzwa mu Cuumbwe (15)

    • Buvwubi tabukonzyi kufwutula muntu kulufwu (16, 17)

Kumweendelezi wanyimbo. Intembauzyo yabana ba Kora.+ Lwiimbo. 49  Amuswiilile makani aaya, nywebo nobantu nyoonse. Amubikkile maano, nywebo nyoonse nomukkala munyika eeyi,*   Nobaniini anobapati,*Nobavwubi anywebo nobacete.   Mulomo wangu ulaamba cabusongo,Alimwi nzyondiyeeya mumoyo wangu+ zinooli zyamaano.   Ndilabikkila maano kukasimpi;Ndilapasulula kalabi kangu kumwi kandilizya kantimbwa.   Ino ndiyoowele nzi muziindi zyamapenzi,+Ciindi nendizingulukidwe abubi* bwabaabo ibasola kundaatula?   Aabo ibasyoma mubuvwubi bwabo+Akulidunda akaambo kakuvwula kwalubono lwabo,+   Kunyina naba omwe wabo uukonzya kunununa mwanookwaboNokuba kupa Leza cinunuzyo cakwe,+   (Muulo wakunununa buumi bwabo ngwaatala kapatiCakuti lyoonse tabaukonzyi pe);   Kutegwa apone mane kukabe kutamani akutabona cilindi.*+ 10  Ulabona kuti nobaba basongo balafwa;Muntu mufwubafwuba autakwe maano boonse buyo balaloba,+Mpoonya buvwubi bwabo babusiila bantu bambi.+ 11  Mumoyo balombozya kuti maanda aabo kaaliko lyoonse mane kukabe kutamani,Inzya, matente aabo kuzyalani limwi alimwi. Mpulazi zyabo bazyuulika mazina aabo. 12  Pele muntu, nokuba kuti ulalemekwa, takazumanani kupona pe;+Taakwe mpabainda banyama ibalobelela.+ 13  Oobu mbocibede kubantu bafwubafwuba+Abaabo babatobela, ibakkomanina majwi aabo aabuyo. (Sela) 14  Mbuli mbelele bazandwidwa ku Cuumbwe.* Lufwu ndoluyoobeembela;Baluleme bayakweendelezya bantu+ aabo mafwumofwumo. Mpuwo yabo yoonse iyakumaninina;+Cuumbwe*+ nceciyakuba ŋanda yabo muciindi caŋanda yamwami.+ 15  Pele Leza uyoondinununa kunguzu* zya Cuumbwe,*+Nkaambo uyoondijatilila. (Sela) 16  Utayoowi pe akaambo kakuti muntu umwi wavwuba,Akaambo kakuti bulemu bwaŋanda yakwe buyaabuvwula, 17  Nkaambo afwa takonzyi kutolelela cintu cili coonse;+Bulemu bwakwe tabukaunki anguwe pe.+ 18  Nkaambo nacipona ulalilumbaizya.+ (Bantu balakutembaula ciindi zintu nozikweendela kabotu.)+ 19  Pele kumamanino usangana zyalani lyabamausyi. Tabakauboni kabili mumuni. 20  Muntu uutamvwisyi makani aaya, nokuba kuti ulalemekwa,+Taakwe mpabainda banyama ibalobelela.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “mubweende bwazintu oobu.”
Mu Chihebrayo, “Nobana babantu anobana bamuntu.”
Mu Chihebrayo, “acinyonyoono.”
Naa “cuumbwe.”
Naa “Cikkalilo Cabafwu.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa “Cikkalilo Cabafwu.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Mu Chihebrayo, “kujanza.”
Naa “Cikkalilo Cabafwu.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.