Intembauzyo 41:1-13

  • Mupailo wamuntu uuciswa uuli mubulo

    • Leza ulalanganya muntu naciswa (3)

    • Kwaabwa amweenzinyoko ngomumvwana kapati (9)

Kumweendelezi wanyimbo. Lwiimbo lwa Davida. 41  Ulikkomene ooyo uumubikkila maano muntu uupengede;+Jehova uyoomuvwuna mubuzuba bwamapenzi.   Jehova uyoomulinda akumubamba kuti kapona. Munyika uyakwaambwa kuti ulikkomene;+Tokamwaabi kuli basinkondonyina kuti bamucite kufwumbwa ncobayanda.+   Jehova uyoomulanganya abulo mpacisilwa;+Ciindi naciswa yebo uyoomulanganya kabotu abulo bwakwe.   Mebo ndakati: “O Jehova, kondifwida luzyalo.+ Kondiponya,+ nkaambo ndakubisizya.”+   Pele basinkondoma bandaamba zintu zibi kabati: “Ino uyoofwa lili kutegwa zina lyakwe lilobe?”   Ikuti umwi wabo waboola kuzoondibona, moyo wakwe waamba buyo zyakubeja. Uyandaula cintu cibi cakuti akandaambe;Mpoonya ulaunka akuyoocimwaya.   Boonse aabo bandisulide balavwiya-vwiya mulicabo kujatikizya ndime;Bakanza kundicitila cibi ategwa:   “Cintu ciyoosya cilimujisi;Lino mbwaanga ulilede, takabuki kabili pe.”+   Naba mweenzuma mwini-mwini, ooyo ngondakali kusyoma,+Iwakali kulya cinkwa cangu, wandibukila.*+ 10  Pele yebo, O Jehova, kondifwida luzyalo alimwi undibusye,Kutegwa ndibajolele cibi. 11  Oobu mbonditiizyibe kuti ulandikkomanina: Kuti sinkondoma atoongololi akaambo kakuti wandizunda.+ 12  Lino mebo, ulindijatilide yebo akaambo kakuti tandikwe kampenda;+Uyoondibamba kumbele lyako lyoonse mane kukabe kutamani.+ 13  Aatembaulwe Jehova Leza wa IsrayeliLyoonse alyoonse mane kukabe kutamani.+ Ameni! Ameni!

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chihebrayo, “wanduuma akasindi kakwe.”