Intembauzyo 144:1-15

  • Mupailo wakuzunda

    • “Ino muntu nguni?” (3)

    • ‘Basinkondo abamwaigwe’ (6)

    • Bantu ba Jehova balikkomene (15)

Intembauzyo ya Davida. 144  Aatembaulwe Jehova Indomba yangu,+Ooyo uuyiisya maanza aangu kulwana,Akuyiisya minwe yangu nkondo.+   Ndoluyando lwangu lutamani amampangala aangu,Mayubilo aangu aakwabilidwe* alimwi ngomuvwuni wangu,Nintobo yangu alimwi mulinguwe mondiyuside,+Nguubombya bantu mumaanza aangu.+   O Jehova, ino muntu nguni wakuti komulanganya,Imwana wamuntu ooyo ngobikkila maano?+   Muntu uli mbuli muya buyo;+Mazuba aakwe ali mbuli cinzimweemwe cizimaana.+   O Jehova, koaleta ansi* majulu kutegwa useluke;+Koajata malundu kutegwa asuke busi.+   Komwesya tulabo akubamwaya basinkondo;+Kowaala mivwi yako kutegwa ubanyonganye.+   Tandabika maanza aako kuzwa kujulu;Kondivwuna akundifwutula kumaanzi aakunka canguzu,Kumaanza aabamuzwakule,+   Ibaamba zyakubeja amilomo yaboAlimwi ibatambika maanza aabo aalulyo mujulu akukonka cakubeja.*   O Leza, ndilakwiimbila lwiimbo lupya.+ Ndilaimba nyimbo zyakukutembaula kumwi kandilizya kantimbwa kajisi ntambo zili kkumi, 10  Yebo oopa kuti bami bazunde,*+Oovwuna Davida mubelesi wako kupanga lijaya.+ 11  Kondivwuna akundifwutula kumaanza aabamuzwakule,Ibaamba zyakubeja amilomo yaboAlimwi ibatambika maanza aabo aalulyo mujulu akukonka cakubeja. 12  Aboobo bana besu basankwa banooli mbuli tusamu tuniini tufwambaana kukomena,Bana besu basimbi banooli mbuli misemu iibezedwe iili kumakkona aaŋanda yamwami. 13  Matala eesu anoozwide zyakulya zyamisyobo yoonse;Matanga aambelele zyesu musyokwe anoozyalana muzyuulu-zyuulu, inzya makumi-makumi aazyuulu. 14  Ŋombe zyesu izilaamada, kunyina nozinoopenga* naa kusowa;Kunoonyina balila akaambo kakupenga mumabuwa eesu aabuleya. 15  Balikkomene bantu aabo bacitikilwa zintu zili boobu! Balikkomene bantu aabo bajisi Jehova kali Leza wabo!+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “Mayubilo aangu aasumpukide.”
Naa “ongomeka.”
Mu Chihebrayo, “Alimwi maanza aabo aalulyo, maanza aabubeji.”
Naa “babe alufwutuko.”
Naa “nozinoojisi zilonda.”