Intembauzyo 136:1-26

  • Luyando lwa Jehova lutamani lunooliko lyoonse

    • Julu anyika zyakalengwa cabusongo (5, 6)

    • Farao wakafwa mu Lwizi Lusalala (15)

    • Leza ulabayeeya batyompedwe mumoyo (23)

    • Cakulya cazilenge zyoonse zipona (25)

136  Amumulumbe Jehova, nkaambo mubotu;+Luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani.+   Amumulumbe Leza wabaleza,+Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani.   Amumulumbe Mwami wabami,Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani.   Walo alikke nguucita zintu zigambya,+Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani.+   Wakalenga majulu cabusongo,*+Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani.   Wakayala nyika atala aamaanzi manji,+Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani.   Wakalenga mimuni mipati,+Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani,   Izuba kuti kalyeendelezya masyikati,+Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani,   Mwezi anyenyeezi kuti kazyeendelezya masiku,+Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani. 10  Wakajaya bana bataanzi kuzyalwa bamu Egepita,+Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani. 11  Wakagusya bana Israyeli akati kabana Egepita,+Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani, 12  Ajanza lyanguzu akuboko+ kutandabede,Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani. 13  Wakaandaanya Lwizi Lusalala muzibeela zyobilo,*+Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani. 14  Wakapa kuti bana Israyeli bazabuke akati kandulo,+Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani. 15  Wakanyikizya Farao ampi yabasikalumamba bakwe mu Lwizi Lusalala,+Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani. 16  Wakasololela bantu bakwe munkanda,+Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani. 17  Wakanyonyoona bami bapati,+Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani. 18  Wakajaya bami basinguzu,Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani, 19  Sihoni+ mwami wabana Amori,Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani, 20  Alimwi a Ogi+ mwami waku Basani,Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani. 21  Wakapa nyika yabo kuti ibe lukono,+Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani, 22  Lukono lwa Israyeli mubelesi wakwe,Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani. 23  Wakatuyeeya notwakali mumapenzi,+Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani.+ 24  Wakazumanana kutuvwuna kuli basinkondoma,+Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani. 25  Ulazipa cakulya zilenge zyoonse zipona,+Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani. 26  Amumulumbe Leza wamajulu,Nkaambo luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “cabupampu.”
Mu Chihebrayo, “muzibeela-beela.”