Intembauzyo 122:1-9

  • Mupailo wakupailila luumuno lwa Jerusalemu

    • Kukkomana kuunka kuŋanda ya Jehova (1)

    • Munzi uuswaanganizyidwe koonse-koonse (3)

Lwiimbo lwa Basikutanta. Intembauzyo ya Davida. 122  Ndakakondwa nibakandaambila kuti: Atweende kuŋanda ya Jehova.”+   Lino maulu eesu aliimvwiMumilyango yako, O Jerusalemu.+   Jerusalemu uliyakidwe mbuli munziUliswaanganizyidwe koonse-koonse.+   Misyobo yaunka nkuko,Misyobo ya Ja,*Kweelana aciyeekezyo kuli IsrayeliKutegwa balumbe zina lya Jehova.+   Nkaambo ooko nkozyakabikkwa zyuuno zyabwami zyakubetekela,+Zyuuno zyabwami zyaŋanda ya Davida.+   Amulombe kuti kube luumuno mu Jerusalemu.+ Aabo bakuyanda, yebo omunzi, banookwabilidwe.   Luumuno aluzumanane mukati kamalambo aako,*Kuliiba mukati kangazi zyako zikwabilidwe.   Akaambo kabakwesu abeenzuma ndilaamba kuti: “Akube luumuno mukati kako.”   Akaambo kaŋanda ya Jehova Leza wesu,+Ndilakuyandawida bubotu.

Bupanduluzi buyungizyidwe

“Ja” nkufwiinsyigwa kwazina lyakuti Jehova.
Naa “kabwaanda bwako buyumu.”