Intembauzyo 119:1-176

 • Kulumba akaambo kajwi lya Leza liyandika kapati

  • L3‘Ino bakubusi inga baisalazya buti nzila yabo?’ (9)

  • “Ndilaziyanda kapati ziyeekezyo zyako” (24)

  • “Ndisyoma jwi lyako” (74, 81, 114)

  • “Eelo kaka ndilauyanda mulawo wako!” (97)

  • “Ndilaamaano kwiinda bamayi bangu boonse” (99)

  • “Ijwi lyako ndilambe kumaulu aangu” (105)

  • “Ijwi lyako lyoonse mbolibede nkasimpe” (160)

  • Aabo bayanda mulawo wa Leza balijisi luumuno (165)

א [Aleph] 119  Balikkomene aabo batakwe kampenda* mubuumi bwabo,Ibeenda mumulawo wa Jehova.+   Balikkomene aabo batobela ziyeekezyo zyakwe,+Ibamuyandaula camoyo woonse.+   Tabaciti zitaluleme;Beenda munzila zyakwe.+   Yebo walailila kutiMilazyo yako kaitobelwa cakulomya.+   Eelo kaka inga cainda kubota ikuti ndazumanana kusyomeka*+Kutegwa kanditobela malailile aako!   Nocali boobo nokunga tandilisendi pe+Nondiyeeya milawo yako yoonse.   Ndinookutembaula amoyo uululemeNondiiya mbeta zyako ziluleme.   Ndinootobela malailile aako. Akaka utandisiili limwi pe. ב [Beth]   Ino mulombwana inga waisalazya buti nzila yakwe? Nkwiinda mukulikwabilila kweelana ajwi lyako.+ 10  Ndilakuyandaula camoyo woonse.tandilekeli kuleya kumilawo yako.+ 11  Ndaayobola majwi aako mumoyo wangu+Kutegwa nditakubisizyi.+ 12  Kotembaulwa, O Jehova;Kondiyiisya malailile aako. 13  Amilomo yangu ndaambilizyaMbeta zyoonse zizwa kumulomo wako. 14  Ndilazikkomanina ziyeekezyo zyako+Kwiinda zintu zimbi zyoonse ziyandisi.+ 15  Ndilakkala ansi kuyeeya* milazyo yako+Akulangisya nzila zyako.+ 16  Ndilaakkomanina malailile aako. Tandikooliluba jwi lyako.+ ג [Gimel] 17  Kondicitila kabotu ndemubelesi wako,Kutegwa kandipona akutobela jwi lyako.+ 18  Kojalula meso aangu kutegwa ndizibone bwini mbozibedeZintu zibotu kapati zili mumulawo wako. 19  Ndili muzwakule buyo mucisi.+ Utandisisi milawo yako. 20  Cakuyandisisya ndilangilaMbeta zyako ciindi coonse. 21  Yebo ulabakalalila basikulisumpula,Bantu basinganizyidwe ibaleya kumilawo yako.+ 22  Kondigusya masampu alunyansyo,Nkaambo ndazitobela ziyeekezyo zyako. 23  Noliba leelyo basilutwe nobakkala antoomwe akundaamba zibi,Mebo ndemubelesi wako ndilakkala ansi kuyeeya* malailile aako. 24  Ndilaziyanda kapati ziyeekezyo zyako;+Zili mbuli bantu bandipa maano.+ ד [Daleth] 25  Ndoona mulusuko.+ Kondibamba kuti ndizumanane kuba muumi kweelana ajwi lyako.+ 26  Ndakakwaambila nzila zyangu, eelyo yebo wakandivwiila;Kondiyiisya malailile aako.+ 27  Kondipa kumvwisya caamba* milazyo yako,Kutegwa ndikkale ansi kuyeeya* milimo yako iigambya.+ 28  Ndaba acilabila akaambo kakuusa. Kondiyumya kweelana ajwi lyako. 29  Nzila yabumpelenge koigusya kulindime,+Alimwi kondifwida luzyalo kwiinda mukundiyiisya mulawo wako. 30  Ndasala kweenda cakusyomeka.+ Ndilizyi kuti mbeta zyako zililuzi. 31  Ndilakakatila kuziyeekezyo zyako.+ O Jehova, utandilekeli kuti ndityompwe.*+ 32  Caluyandisisyo ndinootobela* nzila yamilawo yakoNkaambo yebo waibambila busena mumoyo wangu.* ה [He] 33  Kondiyiisya, O Jehova,+ kweenda munzila yamalailile aako,Eelyo ndilaitobela kusikila kumamanino.+ 34  Kondipa maano,Kutegwa nditobele mulawo wakoAkuti nduubambe camoyo woonse. 35  Kondisololela* munzila yamilawo yako,+Nkaambo nzila eeyi ndilaikkomanina. 36  Kopa kuti moyo wangu uyandisye ziyeekezyo zyako,Ikutali kujana mpindu cabumpelenge.+ 37  Kogwisya meso aangu kukulangilila cintu cabuyo;+Kondibamba kuti ndizumanane kupona munzila yako. 38  Kozuzikizya cisyomezyo cako* kumubelesi wakoKutegwa yebo koyoowegwa.* 39  Koagwisya masampu aandiyoosya,Nkaambo mbeta zyako nzibotu.+ 40  Bona mbondiiyandisya milazyo yako. Mubululami bwako kondibamba kuti ndizumanane kupona. ו [Waw] 41  Konditondezya luyando lwako lutamani, O Jehova,+Lufwutuko lwako kweelana acisyomezyo cako;*+ 42  Aboobo ndiyoomuvwiila ooyo uundisampaula,Nkaambo ndisyoma jwi lyako. 43  Utaligusyi jwi lyakasimpe lili kumulomo wangu,Nkaambo ndisyoma* mbeta yako. 44  Ndinakuutobela mulawo wako ciindi coonse,Inzya, lyoonse alyoonse mane kukabe kutamani.+ 45  Alimwi ndinakweendeenda mubusena bukwabilidwe,*+Nkaambo ndiyandaula milazyo yako. 46  Ndiyakwaamba ziyeekezyo zyako kumbele lyabami,Alimwi tandikafwi nsoni pe.+ 47  Ndilaikkomanina milawo yako,Inzya, ndilaiyanda kapati.+ 48  Ndiyoonyamuna maanza aangu mujulu kumilawo yako njondiyandisya,+Alimwi ndiyookkala ansi kuyeeya* malailile aako.+ ז [Zayin] 49  Koyeeya ijwi* ndyookaambila mubelesi wako,Eelyo ndyobelesya kundipa bulangizi.* 50  Eeci ncecinduumbulizya mumapenzi aangu,+Nkaambo majwi aako andipa kuzumanana kupona. 51  Basikulisumpula bandifwubaazya citaambiki,Pele tandileyi pe kumulawo wako.+ 52  Ndilaziyeeya mbeta zyako iziliko kuzwa kaindi,+ O Jehova,Eelyo zilanduumbulizya.+ 53  Ndilinyemede kapati akaambo kababi,Ibasotoka mulawo wako.+ 54  Malailile aako andibeda nyimboKufwumbwa nkondikkala.* 55  Masiku ndilayeeya zina lyako, O Jehova,+Kutegwa kandibamba mulawo wako. 56  Eeci ncindali kucitaNkaambo ndaitobela milazyo yako. ח [Heth] 57  Jehova ncaabilo cangu;+Ndasyomezya kutobela majwi aako.+ 58  Ndakukombelezya* camoyo woonse;+Kondifwida luzyalo+ kweelana ambowakasyomezya.* 59  Ndalingula nzila zyangu,Kutegwa ndijole maulu aangu kukutobela ziyeekezyo zyako.+ 60  Ndilafwambaana alimwi tandimuki peKutobela milawo yako.+ 61  Ntambo zyababi zyandizambaila,Pele tandilubi mulawo wako pe.+ 62  Akati kamasiku ndilabuka akukulumba+Akaambo kambeta zyako ziluleme. 63  Ndimweenzinyina wabaabo boonse ibakuyoowaAwabaabo batobela milazyo yako.+ 64  O Jehova, luyando lwako lutamani lulizwide munyika;+Kondiyiisya malailile aako. ט [Teth] 65  Wamweendelezya kabotu mubelesi wako,O Jehova, kweelana ajwi lyako. 66  Kondiyiisya maano mabotu aluzyibo,+Nkaambo ndasyoma milawo yako. 67  Kaatanandisikila mapenzi ndakali kusweeka,*Pele lino ndaatobela majwi aako.+ 68  Uli mubotu+ alimwi milimo yako mibotu. Kondiyiisya malailile aako.+ 69  Basikulisumpula banditamikizya twaambo tunji twakubeja,Pele mebo nditobela milazyo yako camoyo woonse. 70  Myoyo yabo miyumu,*+Pele mebo ndilauyanda kapati mulawo wako.+ 71  Cili buyo kabotu kuti ndapenzyegwa,+Kutegwa ndiiye malailile aako. 72  Mulawo ngowaambilizya wandibotela,+Kwiinda zyuulu-zyuulu zyangolida ansiliva.+ י [Yod] 73  Maanza aako akandibumba akundipanga. Kondipa maano,Kutegwa ndikonzye kwiiya milawo yako.+ 74  Aabo ibakuyoowa balakondwa nebandibona,Nkaambo ndisyoma jwi lyako.*+ 75  O Jehova, ndilizyi kuti mbeta zyako zililuleme+Akuti wandipenzya akaambo kakusyomeka kwako.+ 76  Ndakomba luyando lwako lutamani+ alunduumbulizye,Kweelana ambowakamusyomezya* mubelesi wako. 77  Kondifwida luse kutegwa ndizumanane kupona,+Nkaambo ndilauyanda kapati mulawo wako.+ 78  Abausyigwe nsoni basikulisumpula,Nkaambo bandibisizya kakunyina kaambo.* Pele mebo ndinookkala ansi kuyeeya* milazyo yako.+ 79  Aabo bakuyoowa abajokele kulindime,Aabo bazizyi ziyeekezyo zyako. 80  Kondigwasya kutobela malailile aako amoyo uutakwe kampenda,+Kutegwa nditafwi nsoni.+ כ [Kaph] 81  Ndilombozya lufwutuko luzwa kulinduwe,+Nkaambo ndisyoma jwi lyako.* 82  Meso aangu alangila kubona majwi aako,+Ciindi nendaamba kuti: “Ino yebo uyoondigwasya lili?”+ 83  Nkaambo ndaba mbuli nkomo yacikutu yayuminina mubusi,Pele malailile aako tandaalubi pe.+ 84  Ino mubelesi wako weelede kulindila kwamazuba ongaye? Ino aabo bandipenzya uyoobabeteka lili?+ 85  Basikulisumpula bandisyida zilindi,Aabo ibanyansya mulawo wako. 86  Milawo yako yoonse ilasyomeka. Bantu balandipenzya kakunyina kaambo; akaka kondigwasya!+ 87  Kwaaceede buyo asyoonto kuti bandinyonyoone munyika,Pele tiindakaleka kutobela milazyo yako. 88  Kopa kuti ndizumanane kupona akaambo kaluyando lwako lutamani,Kutegwa kanditobela ziyeekezyo nzyoamba. ל [Lamed] 89  Mane kukabe kutamani, O Jehova,Ijwi lyako linooliko kujulu.+ 90  Kusyomeka kwako kunooliko mumazyalani oonse.+ Waikkazikizya nyika kutegwa kayiimvwi nji lyoonse.+ 91  Nkozili kusikila sunu akaambo kambeta zyako,Nkaambo zyoonse* buyo zilakubelekela. 92  Ikuti nindatali kuukkomanina mulawo wako,Nindalifwide kale mumapenzi aangu.+ 93  Ziyume zitete tandikailubi milazyo yako,Nkaambo kwiinda mulinjiyo undipa kuzumanana kupona.+ 94  Ndili wako; kondifwutula,+Nkaambo ndayandaula milazyo yako.+ 95  Babi balindila kundijaya,Pele mebo ndilazibikkila maano kapati ziyeekezyo zyako. 96  Ndalibonena mamanino aazintu zyoonse zilondokede,Pele mulawo wako taujisi mamanino.* מ [Mem] 97  Eelo kaka ndilauyanda mulawo wako!+ Ndilakkala ansi kuuyeeya* buzuba boonse.+ 98  Mulawo wako undipa kuba musongo kwiinda basinkondoma,+Nkaambo ulaandime lyoonse mane kukabe kutamani. 99  Ndilaamaano kwiinda bamayi bangu boonse,+Nkaambo ndilakkala ansi kuyeeya* ziyeekezyo zyako. 100  Ndicita zintu cabusongo kwiinda bamanene,Nkaambo nditobela milazyo yako. 101  Ndilakaka kweenda munzila iili yoonse mbyaabi,+Kutegwa nditobele jwi lyako. 102  Tandileyi pe kumbeta zyako,Nkaambo yebo nduwe wandiyiisya. 103  Eelo kaka majwi aako manono,Mukanwa lyangu alalweela kwiinda buci!+ 104  Ndicita zintu cabusongo akaambo kamilazyo yako.+ Mkakaambo kaako ndilizisulide nzila zyoonse zitaluzi.+ נ [Nun] 105  Ijwi lyako ndilambe kumaulu aangu,Alimwi mumuni uumunikila nzila yangu.+ 106  Ndakonka, eelyo ndilazuzikizya cikonke cangu,Kuti ndibambe mbeta zyako ziluleme. 107  Ndapenzyegwa citaambiki.+ O Jehova, kondipa kuzumanana kupona kweelana ajwi lyako.+ 108  Akaka kozikkomanina zituuzyo zyangu zyakukutembaula,*+ O Jehova,Alimwi kondiyiisya mbeta zyako.+ 109  Buumi bwangu buli muntenda* ciindi coonse,Pele tiindauluba mulawo wako pe.+ 110  Babi banditeya kakole,Pele mebo tiindaleya pe kumilazyo yako.+ 111  Ziyeekezyo zyako zyaba lukono lwangu lyoonse alyoonse,*Nkaambo zipa moyo wangu kubotelwa.+ 112  Mumoyo wangu ndikanzide* kutobela malailile aakoCiindi coonse, kusikila kumamanino. ס [Samekh] 113  Ndilibasulide bantu bajisi myoyo iitamaninide,*+Pele mulawo wako ndilauyanda.+ 114  Yebo uli mayusilo aangu alimwi antobo yangu,+Nkaambo ndisyoma jwi lyako.*+ 115  Amunditantamuke, nywebo nobasimucita zibi,+Kutegwa nditobele milawo ya Leza wangu. 116  Kondigwasya kweelana ambowakasyomezya,*+Kutegwa ndizumanane kupona;Utalekeli kuti ncondilangila cindityompye.*+ 117  Kondigwasya kutegwa ndifwutuke;+Eelyo ndinakwaabikkila maano lyoonse malailile aako.+ 118  Yebo ulabakaka boonse aabo baleka kutobela malailile aako,+Nkaambo mbabeji alimwi mbampelenge. 119  Yebo ulabasowa babi boonse baanyika mbuli tombe litakwe mulimo.+ Nkakaambo kaako mebo ndilaziyanda ziyeekezyo zyako. 120  Mubili wangu wakankama akaambo kakukuyoowa;Ndilaziyoowa mbeta zyako. ע [Ayin] 121  Ndacita cintu ciluzi alimwi ciluleme. Utandilekelezyi mumaanza aabaabo bandipenzya! 122  Kosyomezya kuti mubelesi wako ulapona buumi bubotu;Basikulisumpula batandipenzyi pe. 123  Meso aangu alema kulangila lufwutuko lwako+Alimwi acisyomezyo* cako ciluleme.+ 124  Komutondezya luyando lutamani mubelesi wako,+Alimwi kondiyiisya malailile aako.+ 125  Mebo ndilimubelesi wako; kondipa maano,+Kutegwa ndizyibe ziyeekezyo zyako. 126  Casika ciindi cakuti Jehova abweze ntaamu,+Nkaambo bautyola mulawo wako. 127  Ncencico ncondiiyandila kapati milawo yakoKwiinda ngolida, inzya kwiinda ngolida mbotu kapati.*+ 128  Aboobo malailile* oonse aazwa kulinduwe ndaabona kuti aliluzi;+Ndilizisulide nzila zyoonse zitaluzi.+ פ [Pe] 129  Ziyeekezyo zyako nzibotu kapati. Nkakaambo kaako ndilazitobela. 130  Ikuyubununwa kwamajwi aako kulamunikila,+Kupa kuti aabo batakwe luzyibo bamvwisye.+ 131  Ndaasamuna mulomo wangu akuswa ciya,Nkaambo ndiyandisya milawo yako.+ 132  Kondicebuka undifwide luzyalo,+Kweelana ambeta nzyopa baabo bayanda zina lyako.+ 133  Kondisololela amajwi aako kuti ndeende kabotu;Kutabi cintu cibyaabi cili coonse cindeendelezya.+ 134  Kondivwuna kubantu basilunya,Eelyo ndinootobela milazyo yako. 135  Komwesya busyu bwako* kumubelesi wako,+Alimwi kondiyiisya malailile aako. 136  Misozi yeenda kumeso aanguNkaambo bantu tabatobeli mulawo wako.+ צ [Tsade] 137  Yebo O Jehova uliluleme,+Azyalo mbeta zyako zililuleme.+ 138  Ziyeekezyo zyako zililulemeAlimwi zilakonzya kusyomwa cakumaninina. 139  Busungu bwangu bwandilya cakumaninina,+Nkaambo basinkondoma baaluba majwi aako. 140  Majwi aako alisalazyidwe kapati,+Alimwi mubelesi wako ulaayanda kapati.+ 141  Bantu bandibona kuti ndinyina mulimo alimwi balandinyansya;+Nokuba boobo, tiindailuba milazyo yako. 142  Bululami bwako mbululami butamani,+Alimwi mulawo wako ngwakasimpe.+ 143  Nokuba kuti mapenzi amakatazyo alandisikila,Mebo ndilazumanana kwiiyanda milawo yako. 144  Ziyeekezyo zyako zinooluleme lyoonse mane kukabe kutamani. Kondipa maano+ kutegwa ndizumanane kupona. ק [Qoph] 145  Ndakukwiilila camoyo woonse. Kondivwiila, O Jehova. Ndinakutobela malailile aako. 146  Ndakwiita; akaka kondifwutula! Ndilatobela ziyeekezyo zyako. 147  Ndafwuma kubuka kakucili kooko* kuti ndikwiilile lugwasyo,+Nkaambo ndisyoma majwi aako.* 148  Meso aangu alajaluka kazitanainda ziindi zyakulinda masiku,Kutegwa ndizinzibale kuyeeya* majwi aako.+ 149  Komvwa jwi lyangu akaambo kaluyando lwako lutamani.+ O Jehova, kopa kuti ndizumanane kupona kweelana abululami bwako. 150  Aabo bacita zintu zisesemya* baswena afwaafwi;Bali kule kapati amulawo wako. 151  Yebo ulaafwaafwi, O Jehova,+Alimwi milawo yako yoonse njakasimpe.+ 152  Kaindi ndakaiya ziyeekezyo zyako,Kuti wakazibikka kuti kaziliko lyoonse mane kukabe kutamani.+ ר [Resh] 153  Bona mapenzi aangu, undivwune,+Nkaambo tiindauluba mulawo wako. 154  Kondiiminina* undivwune;+Kopa kuti ndizumanane kupona kweelana ambowakasyomezya.* 155  Lufwutuko luli kulamfwu kapati abantu babi,Nkaambo tiibayandaula malailile aako.+ 156  Luse lwako ndupati, O Jehova.+ Kopa kuti ndizumanane kupona kweelana abululami bwako. 157  Basikundipenzya abasinkondoma mbanji;+Pele mebo tiindaleya kuziyeekezyo zyako. 158  Bantu bampelenge balandisesemya nendibalanga,Nkaambo tabatobeli majwi aako.+ 159  Akaka bona mbondiyandisya milazyo yako! O Jehova, kopa kuti ndizumanane kupona akaambo kaluyando lwako lutamani.+ 160  Ijwi lyako lyoonse mbolibede nkasimpe,+Alimwi zyoonse mbeta zyako ziluleme zinooliko lyoonse mane kukabe kutamani. ש [Sin] naa [Shin] 161  Basilutwe balandipenzya+ kakunyina kaambo,Pele moyo wangu uyoowa majwi aako.+ 162  Ndasekelela akaambo kamajwi aako+Mbubonya mbwacita muntu najana lubono lunji. 163  Ndilabusulaika bubeji—bulandisesemya+Ndilauyanda kapati mulawo wako.+ 164  Yebo ndilakutembaula ziindi zili ciloba abuzubaAkaambo kambeta zyako ziluleme. 165  Aabo bayanda mulawo wako balijisi luumuno lunji;+Kunyina cintu cikonzya kubaleba pe.* 166  Ndilangila milimo yako yalufwutuko, O Jehova,Alimwi nditobela milawo yako. 167  Ndilazitobela ziyeekezyo zyako,Alimwi ndilaziyanda kapati.+ 168  Ndilaitobela milazyo yako alimwi aziyeekezyo zyako,Nkaambo yebo ulizizyi zyoonse nzyondicita.+ ת [Taw] 169  Kukwiila kwangu kwakuti undigwasye akusike kulinduwe, O Jehova.+ Kweelana ajwi lyako, kondipa maano.+ 170  Kulomba kwangu kwakuti undifwide luzyalo akusike kulinduwe. Kondifwutula kweelana ambowakasyomezya.* 171  Milomo yangu aikutembaule kapati,+Nkaambo yebo undiyiisya malailile aako. 172  Mulaka wangu awiimbe kujatikizya majwi aako,+Nkaambo milawo yako yoonse ililuleme. 173  Ijanza lyako alibe afwaafwi kuti lindigwasye,+Nkaambo ndasala kutobela milazyo yako.+ 174  Ndilombozya lufwutuko lwako, O Jehova,Nlimwi ndilauyanda kapati mulawo wako.+ 175  Andizumanane kupona kutegwa ndikutembaule;+Mbeta zyako azindigwasye. 176  Ndaingaila mbuli mbelele iisweekede.+ Kondiyandaula ndemubelesi wako,Nkaambo tiindailuba milawo yako pe.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “basyomeka.”
Mu Chihebrayo, “Eelo kaka inga cainda kubota ikuti nindalisitikide munzila zyangu.”
Naa “kwiiya.”
Naa “kwiiya.”
Mu Chihebrayo, “nzila ya.”
Naa “kwiiya.”
Naa “nduusyigwe nsoni.”
Mu Chihebrayo, “ndinoobalikila munzila.”
Naa ambweni, “yebo undipa kuba alusyomo mumoyo wangu.”
Naa “Kondeenzya.”
Naa “majwi aako.”
Naa ambweni, “Ncobakasyomezyegwa aabo bakuyoowa.”
Naa “amajwi aako.”
Naa “ndilindila.”
Naa “mubusena bukwakwabukide.”
Naa “kwiiya.”
Naa “cisyomezyo.”
Naa “ndyookandipa kuti kandilindila.”
Naa “Muŋanda mondikkala kandili muzwakule.”
Naa “Ndatontozya (ndiyandaula lumwemwe lwa) busyu bwako.”
Naa “amajwi aako.”
Naa “ndakali kubisya cakutazyiba.”
Mu Chihebrayo, “taimvwi cili coonse mbubonya mbuli mafwuta.”
Naa “ndilindila jwi lyako.”
Naa “amajwi aako ku.”
Naa ambweni, “abubeji.”
Naa “kwiiya.”
Naa “ndilindila jwi lyako.”
Nkokuti, zintu zyoonse nzyaakalenga.
Mu Chihebrayo, “mupati kapati.”
Naa “kwiiya.”
Naa “kwiiya.”
Mu Chihebrayo, “zituuzyo zyakuliyandila zizwa kumulomo wangu.”
Naa “buli mujanza lyangu lyoonse.”
Naa “cikono cangu citamani.”
Mu Chihebrayo, “Ndagamika moyo wangu.”
Naa “bantu bajisi myoyo yobilo.”
Naa “ndilindila jwi lyako.”
Naa “kweelana amajwi aako.”
Naa “cindipe kufwa nsoni.”
Naa “amajwi.”
Naa “iisalazyidwe.”
Naa “milazyo.”
Naa “Komumwetela.”
Naa “kubucedo.”
Naa “ndilindila majwi aako.”
Naa “kwiiya.”
Naa “zisapi.”
Naa “Kobeteka kaambo kangu.”
Naa “amajwi aako.”
Naa “Kulimbabo kunyina cilebyo pe.”
Naa “kweelana amajwi aako.”