Intembauzyo 118:1-29

  • Kulumba akaambo kakuti Jehova wazunda

    • ‘Ndakamwiita Ja, eelyo wakandivwiila’ (5)

    • “Jehova uli kulubazu lwangu” (6, 7)

    • Bbwe ilyakakakwa lyaba bbwe liyandika kapati lyakukkona (22)

    • “Ooyo uuboola muzina lya Jehova” (26)

118  Amumulumbe Jehova, nkaambo mubotu;+Luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani.   Lino Israyeli aambe kuti: “Luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani.”   Lino aabo bamuŋanda ya Aroni abaambe kuti: “Luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani.”   Lino aabo bamuyoowa Jehova abaambe kuti: “Luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani.”   Nindakali mumapenzi ndakamwiita Ja;*Ja wakandivwiila akundibikka mubusena bukwabilidwe.*+   Jehova uli kulubazu lwangu; tandikooyoowa pe.+ Ino muntu inga wandityani?+   Jehova uli kulubazu lwangu kali mugwasyi wangu;*+Ndilababona mbobatiizundwe aabo bandisulide.+   Cilainda kubota kuyubila muli JehovaIkwiinda kusyoma bantu.+   Cilainda kubota kuyubila muli JehovaIkwiinda kusyoma basilutwe.+ 10  Imasi oonse akandizinguluka,Pele ndakaatandaMuzina lya Jehova.+ 11  Akandizinguluka, inzya, akandizinguluka koonse-koonse,Pele ndakaatandaMuzina lya Jehova. 12  Akandibumba mbuli nzuki,Pele akazimwa cakufwambaana mbuli mulilo uuyaka muzisanzo zyamamvwa. NdakaatandaMuzina lya Jehova.+ 13  Ndakatonkwa canguzu* kutegwa ndiwe,Pele Jehova wakandigwasya. 14  Ja mayusilo aangu alimwi ninguzu zyangu,Alimwi ngonguwe waba mufwutuli wangu.+ 15  Ijwi lyakusekelela alufwutuko*Lilamvwugwa mumatente aabalulami. Ijanza lyalulyo lya Jehova litondezya kuti lilaanguzu.+ 16  Janza lyalulyo lya Jehova lilisumpukide;Ijanza lyalulyo lya Jehova litondezya kuti lilaanguzu.+ 17  Tandikoofwa pe, pele ndilazumanana kupona,Kutegwa ndaambilizye milimo ya Ja.+ 18  Ja wakandisubula citaambiki,+Pele kunyina naakandaaba kulufwu.+ 19  Amundijalwide milyango yabululami;+Ndilanjila mulinjiyo akutembaula Ja. 20  Ooyu ngomulyango wa Jehova. Balulami balanjila mulinguwo.+ 21  Ndilakutembaula, nkaambo wakandivwiila+Alimwi yebo wakaba mufwutuli wangu. 22  Ibbwe ndibakakaka bayakiLyaba bbwe liyandika kapati lyakukkona.*+ 23  Ngu Jehova wapa kuti cibe boobu;+Ncibotu kapati mumeso eesu.+ 24  Oobu mbobuzuba mbwaabamba Jehova;Swebo tulakondwa akusekelela mulimbubo. 25  Akaka Jehova, twakomba kotufwutula! Akaka Jehova, twakomba kopa kuti tuzunde! 26  Ulilelekedwe ooyo uuboola muzina lya Jehova;+Nywebo twamuleleka muŋanda ya Jehova. 27  Jehova ngo Leza;Ngonguwe uutupa mumuni.+ Amwiisangane nkamu yabantu balifwoola kuunka kupobwe kabajisi mitabi mumaanza,+Mane kusikila kumeja aacipaililo.+ 28  Yebo nduwe Leza wangu, aboobo ndilakutembaula;O Leza wangu, ndilakulemeka.+ 29  Amumulumbe Jehova,+ nkaambo mubotu;Luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

“Ja” nkufwiinsyigwa kwazina lyakuti Jehova.
Naa “busena bukwakwabukide.”
Naa ambweni, “ulaantoomwe abaabo bandigwasya.”
Naa ambweni, “Yebo wakanditonka canguzu.”
Naa “akuzunda.”
Mu Chihebrayo, “mutwe wakukkona.”