Filimoni 1:1-25

  • Kwaanzya (1-3)

  • Luyando alusyomo lwa Filimoni (4-7)

  • Paulo wakombelezyela Onesimo (8-22)

  • Kwaanzya kwamamanino (23-25)

 Ndime Paulo, imwaange+ akaambo ka Kristo Jesu, antoomwe a Timoteyo,+ imukwesu, nendalembela nduwe Filimoni, osimilimoma ooyandwa,  a Apiya, imucizyi wesu, a Arikipo,+ sikalumambama alimwi ambungano iili muŋanda yako kuti:+  Amube aluzyalo alimwi aluumuno kuzwa kuli Leza Taateesu aku Mwami Jesu Kristo.  Lyoonse ndilamulumba Leza wangu nondikwaamba mumipailo yangu,+  mbondizumanana kumvwa zyalusyomo aluyando ndojisi ku Mwami Jesu akubasalali boonse.  Ndipailila kuti lusyomo ndojisi yebo abamwi lukupe kuzyiba cintu cibotu cili coonse ncotujisi kwiinda muli Kristo.  Nkaambo ndakakondwa kapati akuumbulizyigwa nondakamvwa zyaluyando lwako, nkaambo myoyo yabasalali yakatalusyigwa kwiinda mulinduwe, mukwesu.  Akaambo kakaambo nkamunya aaka, nokuba kuti muli Kristo ndijisi lwaanguluko lwakwaamba cakutayoowa abuniini kukulailila kucita cintu ceelede,  muciindi caboobo inga ndayanda kukukombelezya muluyando, mbwaanga ndime Paulo imunene, inzya, lino alimwi imwaange akaambo ka Kristo Jesu. 10  Ndikukombelezya kujatikizya mwanaangu Onesimo,+ ooyo ngondakaba bausyi+ kumwi kandaangidwe nketani muntolongo. 11  Musyule oomu wakanyina mulimo kulinduwe pele lino ulijisi mulimo kulinduwe akulindime. 12  Ndilamupilusya kulinduwe, inzya ooyu ngoonya uuli nkalungu kangu kaamoyo. 13  Ndali kuyanda kuti kacikkede andime kutegwa mubusena bwako kandikutaukila nendicili muntolongo akaambo kamakani mabotu.+ 14  Pele tandiyandi kucita cintu cili coonse kakunyina kuzumizyigwa anduwe, kutegwa mulimo wako mubotu utabi wakusinikizyigwa buya pe, pele ube wakuliyandila.+ 15  Mubwini, ambweni aaka nkakaambo nkaakazwida kwakaindi kali mbokabede* ikutegwa ajoka, ukkale anguwe lyoonse, 16  katacili muzike+ pe pele wiinda aamuzike, nkokuti imukwesu uuyandwa ikapati kulindime,+ nokuba boobo yebo weelede kumuyanda kwiinda waawo nkaambo muzike wako alimwi munyoko mu Mwami. 17  Aboobo ikuti naa mebo undibona kuti ndili mweenzinyoko, komutambula kabotu mbubonya mbonga wanditambula mebo. 18  Kunze lyaboobo, ikuti naa kuli ncaakakubisizya naa ujisi cikwelete cili coonse kulinduwe, kolemba ndime cikwelete eeco. 19  Mebo nde Paulo ndalemba ajanza lyangu kuti: Ndiyookubbadela cikwelete eeco—tandeelede buya akukwaambila boobo pe nkaambo ayebo uli acikwelete kulindime cabuumi bwako. 20  Inzya mukwesu, andijane lugwasyo oolu kuzwa kulinduwe mu Mwami; kokatalusya moyo wangu muli Kristo. 21  Ndilaalusyomo lwakuti ulakuzumina kulomba kwangu, aboobo ndakulembela boobu nkaambo ndilizyi kuti nzyotiicite zilainda buya aazintu eezyi nzyondaamba. 22  Lino kuyungizya waawo, kondibambila abusena bwakukkala, nkaambo ndilaalusyomo lwakuti kwiinda mumipailo yanu ndiyakupilusyigwa kulindinywe.*+ 23  Epafra,+ imwaangema muli Kristo Jesu wakwaanzya, 24  abalo basimilimoma ba Marko, Arisitarko,+ Dema,+ alimwi a Luka,+ bakwaanzya. 25  Iluzyalo lwa Mwami Jesu Kristo alube andinywe akaambo kamuuya ngomutondezya.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chigiriki, “kwawoola lyomwe.”
Naa “ndiyakwaangununwa akaambo kandinywe.”