Ezekieli 33:1-33

  • Mulimo wamulindizi (1-20)

  • Mulumbe wakunyonyoonwa kwa Jerusalemu (21, 22)

  • Mulumbe kubantu bakkala mumatongo aa Jerusalemu (23-29)

  • Bantu tabaciti kweelana amulumbe (30-33)

    • Ezekieli uli mbuli “muntu wiimba nyimbo zibotu zyaluyando” (32)

    • “Musinsimi wakaliko akati kabo” (33)

33  Lino ijwi lya Jehova lyakandisikila kaliti:  “Omwanaamuntu, kobandika abana babantu bako,+ ubaambile kuti,“‘Ino mbuti kuti ndaleta panga kucisi,+ mpoonya bantu boonse bamucisi eeco babweza muntu akumubikka kuti abe mulindizi wabo,  eelyo walo naalibona panga kaliboola kucisi walizya mweembo akucenjezya bantu.+  Ikuti muntu umwi wamvwa kulila kwamweembo pele tamvwi kucenjezyegwa,+ kumane panga lyasika akunyonyoona buumi bwakwe, nkokuti bulowa bwamuntu ooyo bunooli amutwe wakwe mwini.+  Wakumvwa kulila kwamweembo, pele kunyina naamvwa kucenjezyegwa. Bulowa bwakwe bunooli amutwe wakwe mwini. Ikuti naamvwa kucenjezyegwa, buumi bwakwe nibwafwutulwa.  “‘Pele ikuti mulindizi walibona panga kaliboola pesi talizyi mweembo+ eelyo bantu tabacenjezyegwi, mpoonya panga lyaboola akunyonyoona buumi bwamuntu umwi akati kabo, ncobeni muntu ooyo ulafwa akaambo kacinyonyoono cakwe mwini, pele mulindizi ndiyoomusesa bulowa bwamuntu ooyo.’+  “Lino yebo omwanaamuntu, ndakubikka kuti ube mulindizi kuli bamuŋanda ya Israyeli; aboobo eelyo nomvwa jwi lizwa kumulomo wangu, weelede kundicenjezyela bantu aaba.+  Nondaambila muntu mubi kuti, ‘Yebo omubi, ncobeni uyoofwa!’+ pesi yebo toambi jwi kutegwa umucenjezye ooyo mubi kuti aleke bukkale bwakwe, ncobeni walo uyoofwa kali mubi akaambo kacinyonyoono cakwe mwini,+ pele yebo ndiyookusesa bulowa bwakwe.  Pele ikuti wamucenjezya imubi kuti aleke nzila yakwe kwamana walo wakaka kucinca bukkale bwakwe, ncobeni walo uyoofwa akaambo kacinyonyoono cakwe,+ pele yebo uyoofwutula buumi bwako.+ 10  “Lino yebo omwanaamuntu, kobaambila bamuŋanda ya Israyeli kuti, ‘Nywebo mwaamba kuti: “Nsotoko zyesu azibi zyesu zyatulemena, zyatukosya;+ aboobo ino mbuti mbotukonzya kuzumanana kupona?”’+ 11  Kobaambila kuti, ‘“Masimpe, mebo mbondili muumi,” mbwaamba Mwami Singuzuzyoonse Jehova, “tandilukkomanini pe lufwu lwamuntu mubi,+ pele ndiyanda kuti muntu mubi aleke nzila yakwe+ akuzumanana kupona.+ Amupiluke, amupiluke kuzwa kunzila zyanu zibyaabi,+ ino muyanda kufwida nzi nywebo nobamuŋanda ya Israyeli?”’+ 12  “Lino yebo omwanaamuntu, kobaambila bana babantu bako kuti, ‘Bululami bwamuntu uululeme tabukamufwutuli pe ciindi aakuzanga;+ abwalo bubi bwamuntu mubi tabukamupi kuwa pe ciindi aakuleka bubi bwakwe;+ awalo muntu uululeme takazumanani kupona pe akaambo kabululami bwakwe mubuzuba oobo mbwayoocita cibi.+ 13  Ciindi nendaambila mululami kuti: “Ncobeni yebo ulazumanana kupona,” kumane walo wasyoma bululami bwakwe mwini akucita cintu citaluzi,+ kunyina mulimo nouba omwe akati kamilimo yakwe iiluleme uuyooyeeyegwa, pele uyoofwa akaambo kacintu eeco citaluzi ncaacita.+ 14  “‘Alimwi ciindi nendaambila muntu mubi kuti: “Ncobeni yebo ulafwa,” kumane walo waleka cibi cakwe akucita cintu ciluzi alimwi ciluleme,+ 15  alimwi muntu ooyo mubi wapilusya cintu ncaakabweza kacili cisyomezyo+ cakubbadela cikwelete, wapilusya cintu ncaakabba,+ alimwi weenda mumilawo iipa buumi kwiinda mukutacita cintu citaluzi, ncobeni uyoozumanana kupona.+ Takafwi pe. 16  Kunyina cibi nociba comwe akati kazibi nzyaakacita ciyooyeeyegwa kutegwa apegwe mulandu.+ Ncobeni, akaambo kakucita cintu ciluzi alimwi ciluleme, uyoozumanana kupona.’+ 17  “Pele bantu bako baamba kuti, ‘Nzila ya Jehova tiiluleme pe,’ kakuli mubwini ninzila yabo iitaluleme. 18  “Ikuti mululami wabuleka bululami bwakwe akutalika kucita zintu zitaluleme, ncobeni weelede kufwa akaambo kacibi eeco.+ 19  Pele kuti muntu mubi wabuleka bubi bwakwe akucita cintu ciluzi alimwi ciluleme, ncobeni uyoozumanana kupona akaambo kakucita boobo.+ 20  “Pele nywebo mwaamba kuti, ‘Nzila ya Jehova tiiluleme+ pe.’ Mebo ndilamubeteka umwi aumwi wanu kweelana anzila zyakwe, nywebo nobamuŋanda ya Israyeli.” 21  Mukuya kwaciindi, mumwaka wa 12, mumwezi wa 10, mubuzuba bwasanu bwamwezi katuli mubuzike, muntu umwi iwakatija kuzwa ku Jerusalemu wakaboola kulindime+ akwaamba kuti: “Munzi wanyonyoonwa!”+ 22  Lino kumangolezya katanasika muntu ooyo wakatijide, ijanza lya Jehova lyakaboola alindime alimwi wakajalula mulomo wangu imuntu ooyo katanaboola kulindime mafwumofwumo. Aboobo mulomo wangu wakajaluka, eelyo ndakatalika kwaambaula alimwi.+ 23  Mpoonya ijwi lya Jehova lyakandisikila kaliti: 24  “Omwanaamuntu, bantu ibakkala mumatongo aaya+ baamba cisi ca Israyeli kuti, ‘Abrahamu wakali buyo muntu omwe, nokuba boobo wakacibweza cisi eeci.+ Pele swebo tuli banji; masimpe twapegwa cisi eeci kutegwa cibe cesu.’ 25  “Aboobo kobaambila kuti, ‘Mboobu mbwaamba Mwami Singuzuzyoonse Jehova: “Mulya cakulya cijisi bulowa,+ mulanzya meso aanu kumituni iisesemya* alimwi muluujisi kutila bulowa.+ Aboobo ino nkaambo nzi ncomweelede kucibweza cisi? 26  Mwasyoma mapanga aanu,+ mucita zintu zisesemya alimwi umwi aumwi wanu wasofwaazya mukaintu wamweenzinyina.+ Aboobo ino nkaambo nzi ncomweelede kucibweza cisi?”’+ 27  “Mboobu mboyelede kubaambila, ‘Mboobu mbwaamba Mwami Singuzuzyoonse Jehova: “Masimpe, mebo mbondili muumi, aabo bakkala mumatongo bayoojaigwa apanga; aabo bali musyokwe ndiyoobapa kuti babe cakulya cabanyama bamusyokwe; abalo aabo bali muminzi iikwabilidwe amumampangala bayoojaigwa acilwazi.+ 28  Cisi eeci ndiyoocipa kuba matongo aanyonyookede kapati,+ azyalo nguzu zyancico eezyo zicipa kulisumpula ndiyoozimana, aalo malundu aa Israyeli ayoonyonyoonwa,+ takukabi muntu wiinda mulingawo. 29  Mpoonya bayoozyiba kuti ndime Jehova ciindi ndaakupa kuti cisi cibe matongo aanyonyookede kapati,+ akaambo kazintu zyoonse zisesemya nzyobacita.”’+ 30  “Lino yebo omwanaamuntu, bantu bako baluujisi kukwaamba kumbali aamalambo alimwi amumilyango yamaanda.+ Balaambilana umwi aumwi, muntu amwanookwabo kuti, ‘Kozya, tumvwe jwi lizwa kuli Jehova.’ 31  Bayookuvwoomanina mbuli kuti mbantu bangu; bayoomvwa majwi aako pele tabakaaciti pe.+ Nkaambo amilomo yabo bayookwaambila majwi aakuupaika, anukuti myoyo yabo iyandisya kujana mpindu cabumpelenge. 32  Bona! Yebo uli mbuli muntu wiimba nyimbo zibotu zyaluyando, iwiimba ajwi libotu alimwi uucibwene kulizya kantimbwa. Bayoomvwa majwi aako, pele kunyina naba omwe uuyakwaacita. 33  Lino caakucitika—alimwi buya ciyoocitika—bayoozyiba kuti musinsimi wakaliko akati kabo.”+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chihebrayo kuboneka kuti bbala eeli liliswaangene abbala lyaamba “bufwumba” alimwi lilabelesyegwa kwaamba cintu cisesemya.