Ezekieli 18:1-32

  • Umwi aumwi uyoopegwa mulandu wacibi cakwe mwini (1-32)

    • Muntu uubisya uyoofwa (4)

    • Mwana takafwidi cibi cabausyi pe (19, 20)

    • Leza takkomanini lufwu lwamuntu mubi (23)

    • Kweempwa kuletela buumi (27, 28)

18  Alimwi ijwi lya Jehova lyakandisikila kaliti:  “Ino kaamba nzi kaambyo aaka nkomubelesya mucisi ca Israyeli kakuti, ‘Bamatata mbabalya misaansa iisakamuka, pele meno aabana babo ngaaba abunyeele’?*+  “‘Masimpe mebo mbondili muumi,’ mbwaamba Mwami Singuzuzyoonse Jehova, ‘tamukoozumanana kukabelesya kaambyo aaka mu Israyeli.  Amubone! Maumi oonse ngaangu. Buumi bwausyi abuumi bwamwana, boonse buyo mbubwangu. Muntu ooyo uubisya ngonguwe uuyoofwa.  “‘Atwaambe kuti kuli muntu uululeme, uucita cintu ciluleme alimwi ciluzi.  Talyi zipaizyo zituulilwa mituni kumalundu;+ tasyomi mituni iisesemya* yamuŋanda ya Israyeli; tasofwaazyi mukamuntu+ naa koonana amukaintu uuli kumwezi;+  tapenzyi muntu uuli woonse,+ pele ulapilusya cintu sikukweleta ncaakamupa kacili cisyomezyo;+ tabbidi muntu uuli woonse,+ pele ulabweza cakulya cakwe akupa muntu uufwide nzala+ alimwi akumusamika cisani+ muntu uuli mantanda;  tabbadelesyi cinyonamucila naa kucita kaloba,+ pele ulalikasya kukucita zintu zitaluleme;+ ulabeteka kabotu kaambo kamuntu umwi amweenzinyina;+  alimwi ulazumanana kweenda mumilawo yangu akutobela mbeta zyangu kutegwa kasyomeka. Muntu uuli boobu mululami, alimwi masimpe uyoozumanana kupona,’+ mbwaamba Mwami Singuzuzyoonse Jehova. 10  “‘Pele ikuti wazyala mwana mubbi,+ mujayi,*+ naa uucita cintu cimwi akati kazintu eezyi 11  (nokuba kuti bausyi tabaciti cintu cili coonse akati kazintu eezyi)—ulalya zipaizyo zituulilwa mituni kumalundu, ulasofwaazya mukamuntu, 12  ulapenzya bantu bapengede alimwi abacete,+ ulabba, tapilusyi cintu ncaakapegwa kacili cisyomezyo cakubbadela cikwelete, usyoma mituni iisesemya,+ ucita zintu zisesemya,+ 13  ulacita kaloba alimwi akubbadelesya cinyonamucila,+ nkokuti mwana ooyo takoozumanana kupona pe. Ncobeni uyoojaigwa akaambo kazintu eezyi zyoonse zisesemya nzyaacita. Bulowa bwakwe buli amutwe wakwe mwini. 14  “‘Lino atwaambe kuti kuli muntu uujisi mwana ooyo uubona zibi zyoonse nzyobacita bausyi, pesi walo nokuba kuti ulazibona, taziciti zintu eezyi. 15  Talyi zipaizyo zituulilwa mituni kumalundu; tasyomi mituni iisesemya yamuŋanda ya Israyeli; tasofwaazyi mukamuntu; 16  tapenzyi muntu uuli woonse; tabwezi cintu ncapegwa kacili cisyomezyo cakubbadela cikwelete; tabbi cintu cili coonse; ulabweza cakulya cakwe akupa muntu uufwide nzala alimwi akumusamika cisani muntu uuli mantanda; 17  ulalikasya kupenzya bacete; taciti kaloba naa kubbadelesya cinyonamucila; alimwi ulacita mbeta zyangu akweenda mumilawo yangu. Muntu uuli boobu takafwi pe akaambo kazinyonyoono zyabausyi. Ncobeni uyoozumanana kupona. 18  Pele akaambo kakuti bausyi bakali kuunina bamwi, bakabbida mwanookwabo alimwi bakali kucita zintu zibi akati kabanabokwabo, bayoofwa akaambo kazinyonyoono zyabo. 19  “‘Pele nywebo muyoobuzya kuti: “Ino nkaambo nzi mwana ncaatapegwa mulandu akaambo kazinyonyoono zyabausyi?” Mbokunga mwana wacita cintu ciluzi alimwi ciluleme, wazumanana kutobela milawo yangu yoonse alimwi akwiibamba, nkokuti ncobeni uyoozumanana kupona.+ 20  Muntu ooyo uubisya ngonguwe uuyoofwa.+ Mwana takapegwi mulandu akaambo kazinyonyoono zyabausyi pe, abalo bausyi tabakapegwi mulandu akaambo kazinyonyoono zyamwanaabo. Bululami bwamululami buyoobalilwa kulinguwe alikke, abwalo bubi bwamubi buyoobalilwa kulinguwe alikke.+ 21  “‘Lino ikuti muntu mubi wazileka zibi zyoonse nzyaalikucita akutobela milawo yangu alimwi akucita cintu ciluzi alimwi ciluleme, nkokuti ncobeni walo ulazumanana kupona. Takafwi pe.+ 22  Kunyina cibi nociba comwe ncaacita ncatiipedwe mulandu.*+ Ulazumanana kupona akaambo kakuti ucita cintu ciluleme.’+ 23  “‘Sena mebo ndilalukkomanina naaceya lufwu lwamuntu mubi?’+ mbwaamba Mwami Singuzuzyoonse Jehova. ‘Sena ncendiyanda tacili cakuti aleke nzila zyakwe akuzumanana kupona?’+ 24  “‘Pele kuti mululami wabuleka bululami bwakwe akutalika kucita zintu zitaluleme, kacita zintu zyoonse zisesemya nzyobacita bantu babi, sena uyoopona? Kunyina mulimo nouba omwe uuyooyeeyegwa+ akati kamilimo iiluleme njaakacita. Uyoofwa akaambo kakutasyomeka kwakwe alimwi acibi ncaacita.+ 25  “‘Pele nywebo muyakwaamba kuti: “Nzila ya Jehova tiiluleme pe.”+ Akaka amuswiilile nywebo nobamuŋanda ya Israyeli! Sena nzila yangu njiitaluleme?+ Sena tazili nzila zyanu zitaluleme?+ 26  “‘Ikuti mululami wabuleka bululami bwakwe akutalika kucita zintu zitaluleme mpoonya wafwa akaambo kakucita boobo, ulafwa akaambo kabubi mbwaacita walo mwini. 27  “‘Awalo muntu mubi kuti wabuleka bubi bwakwe mbwaacita akutalika kucita cintu ciluleme alimwi ciluzi, ulafwutula buumi bwakwe mwini.+ 28  Kuti waliyeeya akuzileka zinyonyoono zyoonse nzyaacita, ncobeni uyoozumanana kupona. Takafwi pe. 29  “‘Pele bamuŋanda ya Israyeli bayakwaamba kuti: “Nzila ya Jehova tiiluleme pe.” Sena mubwini ninzila zyangu zitaluleme, nywebo nobamuŋanda ya Israyeli?+ Sena tazili nzila zyanu zitaluleme?’ 30  “‘Aboobo nywebo nobamuŋanda ya Israyeli, umwi aumwi wanu ndilamubeteka kweelana anzila zyakwe,’+ mbwaamba Mwami Singuzuzyoonse Jehova. ‘Amuzwe, inzya amumaninine kuzwa kuzinyonyoono zyanu zyoonse, kutegwa zitamubedi cilebyo cimuletela mulandu. 31  Amusowe zinyonyoono zyoonse nzyomwacita,+ alimwi amulijanine moyo mupya amuuya mupya,+ nkaambo nzi ncomuyanda kufwida,+ nywebo nobamuŋanda ya Israyeli?’ 32  “‘Mebo tandilukkomanini naaceya lufwu lwamuntu uuli woonse,’+ mbwaamba Mwami Singuzuzyoonse Jehova. ‘Aboobo amupiluke, muzumanane kupona.’”+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Bamwi baamba kuti “buye.”
Mu Chihebrayo kuboneka kuti bbala eeli liliswaangene abbala lyaamba “bufwumba” alimwi lilabelesyegwa kwaamba cintu cisesemya.
Mu Chihebrayo, “sikutila bulowa.”
Mu Chihebrayo, “ciyakuyeeyegwa iciyoomupa kupegwa mulandu.”