Deuteronomo 27:1-26

  • Mulawo weelede kulembwa amabwe (1-10)

  • Acilundu ca Ebala alimwi aa Cilundu ca Gerizimu (11-14)

  • Kusinganya kwaambwa (15-26)

27  Mpoonya Musa antoomwe abaalu bamu Israyeli bakalailila bantu. Eelyo Musa wakati: “Amubambe milawo yoonse njondimulailila sunu.  Alimwi mubuzuba oobo mbomuyoozabuka Jordano akunjila munyika Jehova Leza wanu njaamupa, amukaimike mabwe mapati akwaalamba mulambo.+  Mpoonya mukalembe alingawo majwi oonse aali mu Mulawo ooyu, mwaakuzabuka kuti munjile munyika eeyo Jehova Leza wanu njaamupa, nyika iikunka buci amukupa, mbubonya Jehova Leza wabamauso mbwaakamusyomezya.+  Mwaakuzabuka Jordano, mweelede kwiimika mabwe aaya aa Cilundu ca Ebala+ akwaalamba mulambo, mbubonya mbondimulailila sunu.  Alimwi nkukonya ooko mweelede kuyakila Jehova Leza wanu cipaililo camabwe. Mutakabelesyi zibelesyo zyalubulo alingawo pe.+  Mweelede kuyaka cipaililo ca Jehova Leza wanu amabwe aatabezedwe, akutuula zituuzyo zyuumpwa alincico kuli Jehova Leza wanu.  Mweelede kutuula zipaizyo zyalumvwano+ akuzilya nkukonya ooko,+ alimwi muyookondwa kumbele lya Jehova Leza wanu.+  Mpoonya amabwe aayo mukalembe kabotu-kabotu majwi oonse aali mu Mulawo ooyu.”+  Mpoonya Musa abapaizi ba Levi bakaambila bana Israyeli boonse kuti: “Nobana Israyeli, amuumune akuswiilila. Obuno buzuba mwaba bantu ba Jehova Leza wanu.+ 10  Mweelede kuswiilila jwi lya Jehova Leza wanu akubamba malailile aakwe amilawo yakwe+ njondimulailila sunu.” 11  Mubuzuba oobo Musa wakalailila bantu kuti: 12  “Mwaakuzabuka Jordano, njeeyi misyobo iiyakwiima aa Cilundu ca Gerizimu+ kulongezya bantu: Simeoni, Levi, Juda, Isakara, Josefa a Benjamini. 13  Misyobo iiyakwiima aa Cilundu ca Ebala+ kwaamba majwi aakusinganya njeeyi: Rubeni, Gadi, Aseri, Zebuloni, Dani a Nafutali. 14  Alimwi ba Levi bayakwaambila mwaalumi uuli woonse wa Israyeli ajwi lipati kuti:+ 15  “‘Ulisinganizyidwe muntu uupanga cikozyanyo cibezedwe+ naa cikozyanyo calubulo,+ icintu cisesemya kuli Jehova+ icakapangwa amaanza aamufwuzi,* alimwi akucisisa.’ (Bantu boonse bayakwaamba kuti, ‘Ameni!’*) 16  “‘Ulisinganizyidwe muntu uusampaula bausyi naa banyina.’+ (Bantu boonse bayakwaamba kuti, ‘Ameni!’) 17  “‘Ulisinganizyidwe muntu uuswenzya munyinza wamweenzinyina.’+ (Bantu boonse bayakwaamba kuti, ‘Ameni!’) 18  “‘Ulisinganizyidwe muntu uupa kuti moofwu aleye kuzwa munzila.’+ (Bantu boonse bayakwaamba kuti, ‘Ameni!’) 19  “‘Ulisinganizyidwe muntu uupilinganya lubeta+ lwamweenzu, mucaala naa mukamufwu.’+ (Bantu boonse bayakwaamba kuti, ‘Ameni!’) 20  “‘Ulisinganizyidwe muntu woonana amukaintu wabausyi, nkaambo wausya bausyi nsoni.’*+ (Bantu boonse bayakwaamba kuti, ‘Ameni!’) 21  “‘Ulisinganizyidwe muntu woonana amunyama uuli woonse.’+ (Bantu boonse bayakwaamba kuti, ‘Ameni!’) 22  “‘Ulisinganizyidwe muntu woonana amucizyi wakwe, imwana wabausyi naa mwana wabanyina.’+ (Bantu boonse bayakwaamba kuti, ‘Ameni!’) 23  “‘Ulisinganizyidwe muntu woonana abanyinazyala.’+ (Bantu boonse bayakwaamba kuti, ‘Ameni!’) 24  “‘Ulisinganizyidwe muntu uuyubilila mweenzinyina akumujaya.’+ (Bantu boonse bayakwaamba kuti, ‘Ameni!’) 25  “‘Ulisinganizyidwe muntu uutambula cisinkamulomo kutegwa ajaye muntu uutakwe mulandu.’+ (Bantu boonse bayakwaamba kuti, ‘Ameni!’) 26  “‘Ulisinganizyidwe muntu uutakatobeli majwi aali mu Mulawo ooyu akwaacita.’+ (Bantu boonse bayakwaamba kuti, ‘Ameni!’)

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “aamubezi alimwi mufwuzi.”
Naa “Akube boobo!”
Mu Chihebrayo, “wavwumbula musinsi wabausyi.”