Deuteronomo 22:1-30

  • Kulemeka banyama babasimukobonyoko (1-4)

  • Kusama zisani zyamuntu ngomwiindene zizo (5)

  • Kufwida banyama luzyalo (6, 7)

  • Citabililo caciluli (8)

  • Kusanganya kuteelede (9-11)

  • Kusuma maaya kucisani (12)

  • Milawo iijatikizya kutyola milawo yakoonana (13-30)

22  “Ikuti naa wajana ŋombe naa mbelele yamunyoko iisweekede, toyelede kwiileka buyo pe.+ Weelede kwiitola kumunyoko.  Pele ikuti munyoko katakkali afwaafwi anduwe alimwi kotamuzyi, nkokuti weelede kwiitola kuŋanda yako, ikkale kulinduwe kusikila munyoko akaboole kwiiyandaula. Mpoonya uyoomupa njiyo.+  Oobu mboyelede kucita akumbongolo yakwe, kucisani cakwe akucintu camunyoko cili coonse cisweekede ncoojana. Toyelede kucileka buyo pe.  “Ikuti naa wabona mbongolo yamunyoko naa ŋombe yakwe iliwide munzila, toyelede kwiinda buyo pe. Weelede kumugwasya kwiibusya.+  “Mukaintu teelede kusama cisani camwaalumi awalo mwaalumi teelede kusama cisani camukaintu. Nkaambo kufwumbwa uucita boobo ncisesemyo kuli Jehova Leza wanu.  “Ikuti wajana citeente cakayuni munzila naa mucisamu naa ansi imuli twana naa mayi alimwi nyina kakkede atwana naa amayi, toyelede kubweza nyina antoomwe atwana.+  Weelede kuleka nyina kuti aunke, pele ulakonzya kubweza twana. Weelede kucita boobu kutegwa zintu zikweendele kabotu akuti upone mazuba manji.  “Ikuti naa wayaka ŋanda mpya, ciluli weelede kuciyakila citabililo+ kutegwa ŋanda yako itabi amulandu wabulowa nkaambo muntu ulakonzya kuloka kuzwa alinjiyo.  “Toyelede kusyanga misyobo yobilo yambuto mumuunda wako wamisaansa.+ Buyo-buyo, butebuzi bwambuto eeyo abwamisaansa buyootolwa kutente lisalala. 10  “Toyelede kulimya musune antoomwe ambongolo.+ 11  “Toyelede kusama cisani cisumidwe aboya bwambelele antoomwe amulembo muuba-uba.+ 12  “Weelede kusuma maaya kuzyooko zyone zyacisani cako ncosama.+ 13  “Ikuti naa mwaalumi wakwata mukaintu akoonana anguwe, mpoonya waleka kumuyanda, 14  akumutamikizya kuti tanaakali kulilemeka, eelyo wamubisizya zina kwiinda mukwaamba kuti, ‘Ndakakwata mukaintu ooyu, pele nindakoonana anguwe tiindakajana citondezyo cakuti ngunakalindu,’ 15  bausyi abanyina musimbi beelede kuleta citondezyo cabunakalindu bwamusimbi ooyo kubaalu kumulyango wamunzi. 16  Bausyi musimbi ooyo beelede kwaambila baalu kuti, ‘Ndakakwasya mwanaangu kumwaalumi ooyu, pele lino tacimuyandi 17  alimwi umutamikizya kuti tanaakali kulilemeka kwiinda mukwaamba kuti: “Tiindakajana citondezyo cabunakalindu mumwanaanu.” Nceeci citondezyo cabunakalindu bwamwanaangu.’ Mpoonya beelede kubikka cisani eeco kumbele lyabaalu bamunzi. 18  Baalu bamunzi+ beelede kujata mwaalumi ooyo akumuuma.+ 19  Bayoomubbadelesya masyekeli* aansiliva aali 100 akwaapa bausyi musimbi, nkaambo mwaalumi ooyo wabisya zina lyanakalindu muna Israyeli,+ alimwi uyoozumanana kuba mukaintu wakwe. Takazumizyigwi kumuleka mubuumi bwakwe boonse. 20  “Ikuti makani aaya kaali aamasimpe, akuti citondezyo cabunakalindu tiicakajanwa mumusimbi, 21  beelede kumuleta musimbi ooyo kumulyango waŋanda yabausyi, eelyo baalumi bamumunzi wakwe beelede kumupwaya mabwe kutegwa afwe, nkaambo wakacita cintu cuusya nsoni+ mu Israyeli kwiinda mukucita buvwuule muŋanda yabausyi.+ Aboobo mweelede kugwisya bubi akati kanu.+ 22  “Ikuti mwaalumi wajatwa bumambe amukamuntu, boonse bobilo beelede kufwa, mwaalumi amukaintu ooyo.+ Aboobo mweelede kugwisya bubi mu Israyeli. 23  “Ikuti kakuli nakalindu uusinkilidwe kumwaalumi, eelyo mwaalumi uumbi wamujana mumunzi akoonana anguwe, 24  mweelede kubaleta boonse bobilo kunze aamunzi akubapwaya mabwe kutegwa bafwe. Musimbi ulajaigwa akaambo kakuti tanaakakwiila nokuba kuti wakali mumunzi naakajatwa, eelyo mwaalumi ulajaigwa akaambo kakuti wasofwaazya mukamweenzinyina.+ Aboobo mweelede kugwisya bubi akati kanu. 25  “Nokuba boobo, ikuti kamuli musyokwe mwaalumi ooyo mwaakamujana musimbi uusinkilidwe, eelyo wakamujata akoonana anguwe, nkokuti mwaalumi ooyo iwakoonana anguwe weelede kujaigwa alikke, 26  musimbi tamweelede kumucita cintu cili coonse pe. Tajisi cibi ceelede lufwu. Eeci cili mbuli muntu umwi wajaya mweenzinyina.+ 27  Nkaambo wakamujana musyokwe, alimwi musimbi ooyo uusinkilidwe wakakwiila pele kwakanyina uumuvwuna. 28  “Ikuti mwaalumi wajana musimbi nakalindu uutasinkilidwe, eelyo wamujata akoonana anguwe mpoonya bajatwa,+ 29  mwaalumi ooyo iwoonana anguwe weelede kupa bausyi musimbi masyekeli aansiliva aali 50, alimwi uyooba mukaintu wakwe+ akaambo kakuti wamusofwaazya. Takazumizyigwi kumuleka mubuumi bwakwe boonse. 30  “Kunyina mwaalumi weelede koonana amukausyi kutegwa atabausyi nsoni bausyi.*+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Syekeli lyomwe lyakali kulema magilamu aali 11.4. Amubone Makani Aayungizyidwe B14.
Mu Chihebrayo, “atavwumbuli musinsi wabausyi.”