Deuteronomo 12:1-32

  • Kukomba abusena Leza mbwaasala (1-14)

  • Bazumizyigwa kulya nyama pele kutali bulowa (15-28)

  • Mutakoongelezyegwi abaleza bambi (29-32)

12  “Lino njeeyi milawo ambeta nzyomweelede kulomya kutobela mazuba oonse ngomuli baumi munyika eeyo Jehova Leza wabamauso njayoomupa.  Mweelede kwaanyonyoona cakumaninina masena oonse ooko misyobo yoonse njomwaatula nkoyakali kukombela baleza bayo,+ atala aamalundu malamfwu, tulundu-lundu naa munsi aazisamu zifwefwema.  Mweelede kumwaya zipaililo zyabo, kupwayaula misemu yabo yamabwe yakukomba,+ kuumpa misemu yabo yazisamu yakukomba,* kugonkaula zikozyanyo zibezedwe zyabaleza babo+ alimwi mweelede kuzimaanya mazina aabaleza babo mubusena oobo.+  “Tamweelede kumukomba boobo Jehova Leza wanu pe.+  Muciindi caboobo amuunke akuyandaula Jehova Leza wanu kubusena buli boonse mbwayoosala kuti abikke zina lyakwe akubusena nkwayookkala akati kamisyobo yanu yoonse.+  Kubusena oobo nkonkuko nkomweelede kuleta zituuzyo zyanu zyuumpwa,+ zipaizyo zyanu, zipaanzi zyanu zyakkumi,+ zyakusanga zyanu,+ zituuzyo zyanu zyacikonke, zituuzyo zyanu zyakuliyandila+ abana bataanzi baŋombe zyanu, bambelele zyanu abampongo zyanu.+  Nywebo abamumaanda aanu mweelede kulida kubusyu bwa Jehova Leza wanu+ akukondwa mumilimo yanu yoonse,+ nkaambo Jehova Leza wanu wamulongezya.  “Tamweelede kucita mbuli mbotucita waano sunu, kucita umwi aumwi ncabona kuti cililuleme mumeso aakwe,  nkaambo tamunanjila mubusena bwakulyookezya+ akulukono oolo Jehova Leza wanu ndwaamupa. 10  Mwaakuzabuka mulonga wa Jordano+ akukkala munyika eeyo Jehova Leza wanu njayoomupa, ncobeni uyoomupa kulyookezya kuli basinkondonyoko boonse bamuzingulukide, eelyo muyookkala cakuliiba.+ 11  Muyooleta zyoonse nzyondimulailila kubusena oobo Jehova Leza wanu mbwayoosala kuti abikke zina lyakwe+–zituuzyo zyanu zyuumpwa, zipaizyo zyanu, zipaanzi zyanu zyakkumi,+ zyakusanga zyanu azintu zyoonse nzyomuyoosala kuba zituuzyo zyanu zyacikonke ncomuyookonka kuli Jehova. 12  Muyookondwa kubusyu bwa Jehova Leza wanu,+ nywebo abana banu basankwa abasimbi, abazike banu basankwa abasimbi alimwi aba Levi bali muminzi* yanu, nkaambo tajisi caabilo naa lukono antoomwe andinywe.+ 13  Amucenjele kutegwa mutakatuuli zituuzyo zyanu zyakuumpa mubusena buli boonse mbomukonzya kubona.+ 14  Mweelede kutuula zituuzyo zyanu zyuumpwa kubusena oobo Jehova mbwaasala mucilawo comwe akati kazilawo zyamisyobo yanu, alimwi mweelede kucita zintu zyoonse nzyendimulailila kubusena oobo.+ 15  “Pele kufwumbwa buyo mwalombozya nyama, mulakonzya kujaya munyama akulya+ kweelana azileleko Jehova Leza wanu nzyaamupa muminzi* yanu yoonse. Muntu uutasalali ayooyo uusalala balakonzya kwiilya, mbubonya mbomukonzya kulya konze naa insya. 16  Pele tamweelede kulya bulowa pe;+ mweelede kubutila ansi mbuli maanzi.+ 17  Tamukazumizyigwi kulida muminzi* yanu cipaanzi cakkumi camaila aanu, cawaini wanu mupya, camafwuta aanu naa bana bataanzi baŋombe zyanu naa bambelele zyanu naa bampongo zyanu,+ kufwumbwa zituuzyo zyanu zyacikonke naa zituuzyo zyanu zyakuliyandila naa zyakusanga zyanu. 18  Zintu eezyi mweelede kuzilida kubusyu bwa Jehova Leza wanu, mubusena oobo Jehova Leza wanu mbwayoosala+–nywebo abana banu basankwa abasimbi, abazike banu basankwa abasimbi alimwi aba Levi bali muminzi* yanu; alimwi mweelede kukondwa kubusyu bwa Jehova Leza wanu mumilimo yanu yoonse. 19  Amucenjele kutegwa mutakamulubi mu Levi+ mazuba oonse ngomuyookkala munyika yanu. 20  “Eelyo Jehova Leza wanu aakukomezya cilawo canu+ mbubonya mbwaakamusyomezya,+ alimwi mwaakwaamba kuti, ‘Ndiyanda kulya nyama,’ nkaambo mwalombozya kulya nyama, muyoolya nyama kufwumbwa mwaakulombozya kwiilya.+ 21  Ikuti kubusena oobo Jehova Leza wanu mbwayoosala kuti abikke zina lyakwe+ kakuli kule, nkokuti mulakonzya kujaya ŋombe naa mbelele naa mpongo zimwi Jehova nzyaakamupa, mweelede kuzilya muminzi* yanu kufwumbwa mwalombozya kulya nyama mbubonya mbondamulailila. 22  Mulakonzya kwiilya mbubonya mbomulya konze naa insya;+ muntu uusofweede amuntu uusalala boonse balakonzya kwiilya. 23  Pele amube masimpe kuti tamulyi bulowa pe,+ nkaambo bulowa mbobuumi+ alimwi tamweelede kulya nyama antoomwe abuumi. 24  Tamweelede kubulya pe. Mweelede kubutila ansi mbuli maanzi.+ 25  Tamweelede kubulya pe, kutegwa zintu zimweendele kabotu nywebo abana banu, nkaambo mucita cintu ciluleme mumeso aa Jehova. 26  Mweelede kubweza buyo zintu zyanu zisalala alimwi azituuzyo zyanu zyacikonke mwaboola kubusena oobo Jehova mbwayoosala. 27  Ooko muyootuula zituuzyo zyanu zyuumpwa, nyama abulowa,+ acipaililo ca Jehova Leza wanu, alimwi bulowa bwazipaizyo zyanu bweelede kutilwa acipaililo+ ca Jehova Leza wanu, pele nyama mulakonzya kwiilya. 28  “Amubikkile maano kutobela majwi aaya oonse ngondimulailila, kutegwa zintu kazimweendela kabotu lyoonse nywebo abana banu nkaambo mucita cintu cibotu alimwi ciluleme mumeso aa Jehova Leza wanu. 29  “Jehova Leza wanu aakunyonyoona misyobo eeyo njomuyakwaatula,+ alimwi mwaakukkala munyika yabo, 30  amukacenjele kuti mutakacegwi baakumana kunyonyoonwa kubusyu bwanu. Mutakataliki kubuzya kujatikizya baleza babo kuti, ‘Ino misyobo eeyi yakali kubakomba buti baleza bayo? Aswebo tulacita mbubonya oobo.’+ 31  Tamweelede kucita boobo kuli Jehova Leza wanu, nkaambo bakali kucita zintu zyoonse nzyasulide Jehova alimwi zimusesemya kuli baleza babo, nobaba bana babo basimbi abasankwa bakali kubaumpa lyoonse mumulilo kuli baleza babo.+ 32  Mweelede kwaatobela cakulomya majwi oonse ngondimulailila.+ Tamweelede kuyungizya naa kugwisya kulingawo.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chihebrayo, “mumilyango.”
Mu Chihebrayo, “mumilyango.”
Mu Chihebrayo, “mumilyango.”
Mu Chihebrayo, “mumilyango.”
Mu Chihebrayo, “mumilyango.”