Deuteronomo 1:1-46

  • Kuzwa aa Cilundu ca Horebu (1-8)

  • Basilutwe ababetesi babikkwa (9-18)

  • Kutamvwida ku Kadesi-barinea (19-46)

    • Bana Israyeli bakaka kunjila munyika (26-33)

    • Kuzundwa mu Kanana (41-46)

1  Ngaaya majwi Musa ngaakaambila bana Israyeli boonse munkanda mumbali aa Jordano, muzibanda zili kumbele lya Sufi, akati ka Parana, Tofeli, Labani, Hazeroti a Dizahabu.  Kuli musinzo weendwa mazuba aali 11 kuzwa ku Horebu kuyoosika ku Kadesi-barinea+ kwiinda nzila iitozya ku Cilundu ca Seiri.  Mubuzuba bwakusaanguna bwamwezi wa 11 mumwaka wa 40,+ Musa wakaambila bana Israyeli makani oonse Jehova ngaakamulailide kuti abaambile.  Eeci cakacitika naakamana kuzunda Sihoni+ mwami wabana Amori iwakali kukkala ku Hesiboni, alimwi a Ogi+ mwami wa Basani ooyo iwakali kukkala ku Asitaroti, ku Edrei.+  Kabali mumbali aa Jordano munyika ya Moabu, Musa wakabapandulwida Mulawo ooyu,+ wakati:  “Katuli ku Horebu Jehova Leza wesu wakatwaambila kuti, ‘Mwakkala ciindi cilamfwu mumalundu aaya.+  Amunyamuke muunke mumalundu aabana Amori+ akuli basimukobonyina ibali mu Araba,+ mumalundu, mu Sepela, mu Negebi akunkomwe yalwizi,+ inyika yabana Kanana alimwi a Lebano,*+ kusikila kumulonga mupati wa Firate.+  Amubone, ndamupa nyika. Amwiinke mukaibweze nyika Jehova njaakakonkezya kuli bamauso, kuli Abrahamu, Izaka+ a Jakobo,+ kuti uyoobapa njiyo, balo alunyungu lwabo.’+  “Alimwi kuciindi eciya ndakamwaambila kuti, ‘Mebo ndelikke tandikonzyi kunyamuna mukuli wakumweendelezya pe.+ 10  Jehova Leza wanu wamuvwuzya, alimwi mwavwula kapati mbuli nyenyeezi zyakujulu.+ 11  Jehova Leza wabamauso aamuvwuzye+ ziindi zili cuulu akumulongezya mbubonya mbwaakamusyomezya.+ 12  Ino mebo ndelikke inga ndacikonzya buti kunyamuna mukuli wakumweendelezya akulanganya mazwanga aanu?+ 13  Amusale bamaalumi basongo, bacenjede alimwi ibalaaluzyibo kuzwa kumisyobo yanu, kutegwa ndibabikke kuba basilutwe banu.’+ 14  Mpoonya nywebo mwakaingula kuti, ‘Eeco ncootwaambila kuti tucite cili buyo kabotu.’ 15  Aboobo ndakabweza baalumi basongo alimwi balaaluzyibo kuzwa kumisyobo yanu akubabikka kuba basilutwe banu, basilutwe babantu bali zyuulu, basilutwe babantu bali myaanda, basilutwe babantu bali makumi aali musanu, basilutwe babantu bali makumi alimwi abasololi bamisyobo yanu.+ 16  “Ndakalailila babetesi banu aciindi eciya kuti, ‘Nomubeteka banabokwanu, mweelede kubeteka cakululama+ akati kamuntu amwanookwabo naa amweenzu.+ 17  Tamweelede kusalulula mukubeteka kwanu.+ Mweelede kubeteka muntu buyo mbubonya mbuli muntu uulemenede.+ Tamweelede kuyoowa muntu pe,+ nkaambo nomubeteka mwiiminina Leza;+ alimwi kuti mulandu wamuyumina, mweelede kuuleta kulindime kutegwa nduulanganye.’+ 18  Alimwi aciindi eciya ndakamulailila zintu zyoonse nzyomweelede kucita. 19  “Mpoonya twakanyamuka kuzwa ku Horebu akweenda munkanda iilya mpati alimwi iiyoosya kapati+ njomwakabona munzila kamuya kumalundu aabana Amori+ mbubonya Jehova Leza wesu mbwaakatulailila, mane limwi twakasika ku Kadesi-barinea.+ 20  Eelyo ndakamwaambila kuti, ‘Lino mwasika kumalundu aabana Amori, nyika eeyo Jehova Leza wesu njaatupa. 21  Amubone, Jehova Leza wanu wamupa nyika. Kamuya mukaibweze, mbubonya Jehova Leza wabamauso mbwaakamwaambila.+ Mutayoowi pe nokuba kukankama.’ 22  “Nokuba boobo, nyoonse mwakaboola kulindime akundaambila kuti, ‘Twalomba tusaangune kutuma bantu kuti bakaitwele nyika akuzootwaambila nzila njotweelede kutola alimwi aminzi njotuyoojana.’+ 23  Muzeezo ooyo wakandibotela aboobo ndakasala baalumi bali 12 akati kanu, omwe kuzwa kumusyobo umwi aumwi.+ 24  Eelyo bakanyamuka akuunka kumalundu+ akuyoosika ku Kkuti* lya Esikoli akutwela nyika. 25  Bakabweza micelo imwi yamunyika eeyo akwiileta kulindiswe alimwi bakatulwiida kuti, ‘Nyika eeyo Jehova Leza wesu njaatupa nimbotu.’+ 26  Pele mwakakaka kuunka alimwi mwakazangila Jehova Leza wanu akukaka kutobela malailile aakwe.+ 27  Mwakali kutongooka mumatente aanu akwaamba kuti, ‘Jehova wakatusulaika nkakaambo kaako ncaakatugwisyila mucisi ca Egepita kuti atwaabe mumaanza aabana Amori, kutegwa atunyonyoone. 28  Ino nkuubusena buli buti nkotuya? Banabokwesu batutyompya*+ kwiinda mukwaamba kuti, “Bantu mbotwakabona okuya mbaasinguzu alimwi mbalamfwu kwiinda ndiswe,+ minzi yabo mipati alimwi ilijisi mabaya aasika kujulu alimwi twakabona abana ba Anakimu.”’+ 29  “Aboobo ndakamwaambila kuti, ‘Mutabayoowi pe nokuba kukankama.+ 30  Jehova Leza wanu ulamusololela akumulwanina+ mbubonya mbwaakacita mu Egepita kamulangilila.+ 31  Alimwi munkanda mwakalibonena mbwaakamunyamuna Jehova Leza wanu mbubonya mbuli usyi mbwanyamuna mwanaakwe, kufwumbwa nkomwakaunka kusikila limwi mwasika kubusena oobu.’ 32  Pele nokuba kuti ndakamwaambila majwi oonse aaya, tiimwakamusyoma Jehova Leza wanu pe,+ 33  ooyo iwakali kumusololela mulweendo lwanu, akumulangawida busena bwakuti muyake zilawo. Wakali kulibonya mumulilo ciindi camasiku amukkumbi ciindi camasyikati kutegwa amutondezye nzila njomweelede kutola.+ 34  “Ciindi coonse eeci Jehova wakali kuswiilila majwi aanu, eelyo wakanyema kapati akukonka kuti,+ 35  ‘Kunyina naba omwe akati kabantu aaba bazyalani eeli libi ibayoobona nyika mbotu njondakakonkezya kuti ndiyakwiipa kuli bamauso,+ 36  pele buyo Kalebe mwana wa Jefune. Walo uyakwiibona alimwi nyika eeyo njaakatwela ndiyakwiipa kulinguwe akubana bakwe akaambo kakuti watobela Jehova amoyo woonse.*+ 37  (Jehova wakandinyemena andime akaambo kandinywe alimwi wakati, “Anduwe tokanjili munyika eeyo.+ 38  Joshua mwana wa Nuni uukubelekela+ nguuyonjila munyika eeyo.+ Komuyumya,*+ nkaambo nguuyoosololela bana Israyeli kuti bakone nyika.”) 39  Alimwi bana banu aabo mbomwakaamba kuti bayoosaalwa,+ abana banu aabo sunu ibatanazyiba kwaandaanya cibotu acibi, balo bayoonjila munyika eeyo alimwi ndiyoobapa njiyo kuti ibe yabo.+ 40  Pele nywebo, amunyone muye kunkanda kunzila yaku Lwizi Lusalala.’+ 41  “Mpoonya nywebo mwakandivwiila kuti, ‘Twabisizya Jehova. Tulaunka kuyoolwana mbubonya Jehova Leza wesu mbwaatulailila!’ Aboobo umwi aumwi wanu wakabweza zilwanyo zyakwe alimwi mwakali kuyeeya kuti cakali cintu cuuba-uba kutanta cilundu.+ 42  Pele Jehova wakati kulindime, ‘Kobaambila kuti: “Mutaunki pe kukulwana, nkaambo tandikooba andinywe.+ Ikuti muunke, basinkondonyoko bayoomuzunda.”’ 43  Aboobo ndakamwaambila, nokuba boobo tiimwakaswiilila pe. Pele mwakakaka kutobela malailile aa Jehova alimwi cakulisumpula mwakaunka kuti mutante cilundu. 44  Mpoonya bana Amori ibakali kukkala mucilundu oomo bakaboola kulindinywe akumutandaanya mbuli nzuki zitandaanya muntu, alimwi mwakamwaikizyanya kunjila mu Seiri mane akuyoosika ku Horima. 45  Aboobo mwakapiluka akutalika kulilila Jehova, pele Jehova tanaakamuswiilila pe nokuba kucenjeka kutwi kwakwe kulindinywe. 46  Nkakaambo kaako ncomwakazumanana kukkala ku Kadesi mazuba manji boobu.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Ambweni, malundu aa Lebano.
Naa “Kalonga.”
Mu Chihebrayo, “bakapa kuti myoyo yesu iyaaye.”
Mu Chihebrayo, “cakuzulila; cakumaninina.”
Naa ambweni, “Leza wamuyumya.”