Ciyubunuzyo 7:1-17

  • Bangelo bone baliijisi myuuyo iinyonyoona (1-3)

  • Ibali 144,000 bagantwa (4-8)

  • Nkamu mpati yabantu basamide zisani zilamfwu zituba (9-17)

7  Nozyakamana zintu eezyi ndakabona bangelo bone baimvwi muzyooko zyone zyanyika, kabaijisi canguzu myuuwo yone yanyika, ikutegwa kutabi muwo uubbubbula anyika naa alwizi naaba acisamu cili coonse.  Mpoonya ndakabona mungelo umbi katanta mujulu kuzwa kumazwido aazuba,* kajisi ciganto ca Leza uupona; eelyo wakaita ajwi pati kubangelo bone aabo ibakapegwa nguzu zyakunyonyoona nyika alimwi alwizi,  kaamba kuti: “Mutanyonyooni nyika naa lwizi naa zisamu, kusikila mane tubabikke ciganto+ ankumo+ bazike ba Leza wesu.”  Eelyo ndakaumvwa mweelwe wabaabo bakabikkwa ciganto, bakali 144,000,+ bakabikkwa ciganto kuzwa kumisyobo yoonse yabana ba Israyeli:+  Mumusyobo wa Juda ibali 12,000 bakabikkwa ciganto;mumusyobo wa Rubeni ibali 12,000 ;mumusyobo wa Gadi ibali 12,000 ;  mumusyobo wa Aseri ibali 12,000 ;mumusyobo wa Nafutali ibali 12,000 ;mumusyobo wa Manase+ ibali 12,000 ;  mumusyobo wa Simeoni ibali 12,000 ;mumusyobo wa Levi ibali 12,000 ;mumusyobo wa Isakara ibali 12,000 ;  mumusyobo wa Zebuloni ibali 12,000 ;mumusyobo wa Josefa ibali 12,000 ;mumusyobo wa Benjamini ibali 12,000 bakabikkwa ciganto.  Nozyakamana zintu eezyi ndakalanga, eelyo ndakabona nkamu mpati yabantu batakonzyi kubalwa amuntu uuli woonse, ibazwa muzisi zyoonse, mumisyobo yoonse, mumikowa yoonse alimwi amumilaka*+ yoonse, kabaimvwi kumbele lyacuuno cabwami akumbele lya Mwanaambelele, kabasamide zisani zilamfwu zituba;+ alimwi bakajisi malala mumaanza aabo.+ 10  Alimwi balazumanana koongolola ajwi pati, kuti: “Lufwutuko lwesu luzwa kuli Leza wesu, ooyo uukkede acuuno cabwami+ alimwi aku Mwanaambelele.”+ 11  Lino bangelo boonse bakaliimvwi kuzinguluka cuuno cabwami abaalu+ alimwi azilenge zyuumi zyone, mpoonya bakaliwaala ansi akuvwuntama kumbele lyacuuno cabwami akukomba Leza, 12  kabaamba kuti: “Ameni! Ntembauzyo, bulemu, busongo, kulumba, lulemeko, bweendelezi alimwi anguzu azibe kuli Leza wesu lyoonse mane kukabe kutamani.+ Ameni.” 13  Mukwiingula, umwi wabaalu wakandibuzya kuti: “Ino aaba basamide zisani zilamfwu zituba+ mbaani, alimwi ino bakazwa kuli?” 14  Aboobo ndilyonya eelyo ndakamwaambila kuti: “Omwami wangu, yebo nduwe oozyi.” Eelyo wakandaambila kuti: “Aaba mbambabo bazwa mumapenzi mapati,+ alimwi bawasya zisani zyabo zilamfwu akuzitubya mubulowa bwa Mwanaambelele.+ 15  Nkakaambo kaako ncobali kumbele lyacuuno cabwami ca Leza, alimwi balamubelekela mulimo uusetekene isyikati amasiku mutempele lyakwe; eelyo ooyo uukkede acuuno cabwami+ uyoobavwumba atente lyakwe.+ 16  Kunyina nobayoofwa limbi nzala noiba nyota, alimwi kunyina nobayoopya zuba nokuba kutentwa akupya kuli koonse,+ 17  nkaambo Mwanaambelele,+ ooyo uuli akati kacuuno cabwami, uyoobeembela+ alimwi uyoobasololela kutusensa twamaanzi aabuumi.+ Mpoonya Leza uyoosindula misozi yoonse kumeso aabo.”+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “kujwe.”
Naa “amumyaambo.”